SFS 2008:220 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2008:220 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
080220.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 24 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 a kap. 20 §, 2 b kap. 6, 8, 9, 10 a,

10 e, 12 och 13 §§ samt 9 kap. 1, 5�6 a, 7 a, 8, 8 b, 8 d, 11, 13, 14, 16 c och
17 §§ skollagen (1985:1100)

2

ska ha följande lydelse.

2 a kap.

20 §

Till böter döms den som utan tillstånd bedriver verksamhet som avses

i 13 §.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av den kommun där

verksamheten bedrivs eller av Statens skolinspektion.

2 b kap.

6 §

3

Utbildning som motsvarar förskoleklassen får bedrivas yrkesmässigt

av ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild person,
om utbildningen är godkänd enligt 7 §. �renden om godkännande prövas av
den kommun där utbildningen ska bedrivas, om inte annat följer av andra
stycket.

�renden om godkännande av utbildning som motsvarar förskoleklassen

för sådana fristående skolor som avses i 9 kap. 1 § andra stycket prövas av
Statens skolinspektion.

Godkännande behövs inte för sådan utbildning som kommunen genom

avtal enligt 2 § tredje stycket har överlämnat till en enskild att utföra.

8 §

4

Utbildning som avses i 6 § står under tillsyn av den kommun där

utbildningen bedrivs, om inte annat följer av andra stycket. Kommunen har
rätt att inspektera utbildningen och får hämta in de upplysningar och ta del
av de handlingar som behövs för tillsynen.

Utbildning som bedrivs av fristående skolor står under tillsyn av Statens

skolinspektion. Skolorna är skyldiga att delta i den uppföljning och utvärde-
ring av skolväsendet som genomförs av Statens skolverk.

Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn i sko-

lans verksamhet, om skolan får bidrag enligt 10 a §. Skolan är också skyldig

1

Prop. 2007/08:50, bet. 2007/08:UbU13, rskr. 2007/08:161.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

3

Senaste lydelse 1999:321.

4

Senaste lydelse 2000:875.

SFS 2008:220

Utkom från trycket
den 7 maj 2008

background image

2

SFS 2008:220

att i den utsträckning som kommunen bestämmer delta i den uppföljning och
utvärdering som kommunen gör av sitt eget skolväsende.

Den kommunala tillsynen och den tillsyn som utövas av Skolinspektionen

ska också omfatta kontroll av att huvudmannen iakttar sina skyldigheter
enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverk-
samhet, skola och skolbarnsomsorg.

9 §

5

Om en utbildning som avses i 6 § inte längre uppfyller kraven för

godkännande och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen
ska kommunen eller, när det gäller utbildning som bedrivs av en fristående
skola, Statens skolinspektion återkalla godkännandet.

Ett godkännande ska återkallas om huvudmannen inte iakttar sina skyl-

digheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom för-
skoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg och bristerna inte avhjälps
efter påpekande för huvudmannen.

10 a §

6

En fristående skola som av Statens skolinspektion har fått godkän-

nande att anordna utbildning som motsvarar förskoleklassen ska av Skol-
inspektionen förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i 10 b §.

Skolinspektionen ska dock inte lämna någon förklaring om rätt till bidrag,

om verksamheten skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet
i den kommun där skolan är belägen eller om skolan tar ut avgifter i strid
med 10 d §.

För att en fristående skola med nystartad utbildning ska ha rätt till bidrag

gäller att skolan har ansökt om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret
innan utbildningen startar.

10 e §

7

Om utbildningen vid en fristående skola som har rätt till bidrag

enligt 10 a § förändras i sådan utsträckning att det innebär påtagliga negativa
följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen, ska Statens
skolinspektion återkalla rätten till bidrag. Rätten till bidrag ska också åter-
kallas, om skolan tar ut avgifter i strid med 10 d §.

12 §

8

Kommunens beslut i ärenden om godkännande enligt 6 § första

stycket och om återkallande av godkännande enligt 9 § får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Statens skolinspektions beslut i ärenden om godkännande enligt 6 § andra

stycket, om återkallande av godkännande enligt 9 § eller i ärenden om rätt
till bidrag enligt 10 a § eller återkallande av sådan rätt enligt 10 e § får över-
klagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Kommunens respektive Skolinspektionens beslut om återkallande av god-

kännande enligt 9 § och domstols motsvarande beslut gäller omedelbart.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

5

Senaste lydelse 2000:875.

6

Senaste lydelse 2002:159.

7

Senaste lydelse 1999:321.

8

Senaste lydelse 1999:321.

background image

3

SFS 2008:220

13 §

9

Till böter döms den som utan godkännande bedriver utbildning som

avses i 6 §.

Allmänt åtal får väckas endast efter medgivande av den kommun där

utbildningen bedrivs eller av Statens skolinspektion.

9 kap.

1 §

10

Skolplikt får fullgöras i en fristående skola, om skolan är godkänd

enligt 2 §.

�renden om godkännande av fristående skolor som motsvarar grundsko-

lan eller särskolan prövas av Statens skolinspektion.

�renden om godkännande av fristående skolor som motsvarar specialsko-

lan prövas av styrelsen för specialskolan.

5 §

11

Den som endast för en kortare tid är bosatt i Sverige eller den som har

andra skäl att få utbildning i en internationell skola på grundskolenivå får
fullgöra sin skolplikt i en sådan skola, om skolan är godkänd för ändamålet
av Statens skolinspektion. Detta gäller dock inte sådana barn som avses i
3 kap. 3 § andra och tredje styckena.

Med internationell skola på grundskolenivå avses en fristående skola som

har en annan internationell inriktning än den som får finnas i grundskolan
eller i en fristående skola som motsvarar grundskolan. För godkännande
krävs att skolans utbildning som helhet betraktad är likvärdig med grundsko-
lans. Skolan ska förmedla kunskaper och färdigheter som underlättar fortsatt
skolgång utomlands. Undervisning i svenska språket och om svenska förhål-
landen ska ges i den omfattning som de i Sverige för kortare tid bosatta
eleverna behöver.

Regeringen får besluta att en internationell skola på grundskolenivå får ta

emot andra barn än sådana som avses i första stycket för att de ska fullgöra
skolplikten vid skolan.

6 §

12

En godkänd fristående skola som motsvarar grundskolan ska av

Statens skolinspektion förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i
tredje stycket. Förklaring ska dock inte lämnas, om skolans verksamhet
skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun
där skolan är belägen eller om skolan tar ut avgifter i strid med 7 §.

För att en nystartad skola ska ha rätt till bidrag gäller att skolan har ansökt

om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret innan skolan startar. Mot-
svarande gäller, om en skola har godkänts för utbildning för vissa årskurser
och ansöker om att bli godkänd för ytterligare årskurser.

För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i

grundskolan lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas med
hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna grundskolorna.
Om en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte

9

Senaste lydelse 1999:321.

10

Senaste lydelse 1999:886.

11

Senaste lydelse 2006:1447.

12

Senaste lydelse 2006:1447.

background image

4

SFS 2008:220

skyldig att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisato-
riska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Det som sägs i första�tredje styckena gäller inte de fristående skolor för

vilka regeringen har beslutat om statsbidrag genom särskilda föreskrifter
eller andra särskilda beslut och inte heller skolor, för vilka huvudmannen
skriftligen har avstått från medelstilldelning. Kommunens skyldighet enligt
tredje stycket gäller inte, om statsbidrag lämnas för en utlandssvensk elevs
utbildning. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för
det som anges i tredje stycket, om statsbidrag lämnas till kommunen för en
elev som har tagits emot i en fristående skola.

6 a §

13

En godkänd fristående skola som motsvarar särskolan ska av

Statens skolinspektion förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i
tredje stycket. Förklaring ska dock inte lämnas, om skolans verksamhet
skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kommun
där skolan är belägen eller om skolan tar ut avgifter i strid med 7 §.

För att en nystartad skola ska ha rätt till bidrag gäller att skolan har ansökt

om att bli godkänd före den 1 april kalenderåret innan skolan startar. Mot-
svarande gäller, om en skola har godkänts för utbildning för vissa årskurser
och ansöker om att bli godkänd för ytterligare årskurser.

För varje elev som genomgår en utbildning motsvarande den som ges i

särskolan lämnas bidrag av hemkommunen. Bidraget ska bestämmas med
hänsyn till skolans åtagande och elevens behov efter samma grunder som
kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till de egna särskolorna. Om
en elev har ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig
att lämna bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Det som sägs i första�tredje styckena gäller inte de fristående skolor för

vilka huvudmannen skriftligen har avstått från medelstilldelning. Rege-
ringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före-
skrifter om hur kommunens bidrag ska bestämmas i stället för det som anges
i tredje stycket, om statsbidrag lämnas till kommunen för en elev som har
tagits emot i en fristående skola.

7 a §

14

En godkänd internationell skola på grundskolenivå ska av Statens

skolinspektion förklaras berättigad till sådant bidrag som avses i 7 b § om

1. utbildningen följer ett annat lands läroplan och kursplaner eller en

internationell läroplan och internationella kursplaner, med anpassning till
svenska förhållanden i den utsträckning som är rimlig,

2. utbildningens allmänna mål och värdegrund inte strider mot de all-

männa mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det svenska
offentliga skolväsendet,

3. elever som har svårigheter i skolarbetet erbjuds särskilt stöd,
4. eleverna erbjuds sådan skolhälsovård som ska erbjudas inom grundsko-

lan,

13

Senaste lydelse 2006:1447.

14

Senaste lydelse 2006:1447.

background image

5

SFS 2008:220

5. elevavgiften är skälig med hänsyn till rimliga kostnader för verksamhe-

ten, bidrag och omständigheterna i övrigt,

6. skolan är öppen för alla elever som avses i 7 b § första stycket, med

undantag för sådana elever som det skulle medföra betydande organisato-
riska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för skolan,

7. urvalet, om det inte finns platser till alla behöriga sökande, görs på

grunder som Skolinspektionen godkänner,

8. vårdnadshavare och elever ges tydlig information om den internatio-

nella skolans innehåll och inriktning mot fortsatta studier utomlands samt
om vad utbildning vid en internationell skola kan innebära vid fortsatt skol-
gång i det svenska skolväsendet, samt

9. skolan följer övriga bestämmelser i denna lag och i andra föreskrifter

som avser internationella skolor på grundskolenivå.

Skolinspektionen ska i beslutet om rätt till bidrag ange det högsta antal

elever som är folkbokförda i Sverige och som omfattas av skolans bidrags-
rätt.

För att en nystartad skola ska ha rätt till bidrag ska skolan ha ansökt om att

bli bidragsberättigad före den 1 april kalenderåret innan skolan startar.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

8 §

15

Om en fristående skola lämnar utbildning som ger kunskaper och fär-

digheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och fär-
digheter som gymnasieskolan ska förmedla på nationella eller specialutfor-
made program, ska Statens skolinspektion förklara skolan berättigad till
bidrag som avses i 8 a § i fråga om utbildningen. Förklaring får dock lämnas
endast om

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund

som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i

enlighet med ovan angivna villkor,

3. skolan står öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande

utbildning i gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag för sådana ung-
domar vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för skolan,

4. skolan för undervisningen använder lärare som har en utbildning

avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva, dock med undantag
för fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns
något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och

5. skolan uppfyller ytterligare villkor i fråga om utbildningen vid fristå-

ende skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor.

Regeringen får meddela föreskrifter om de ytterligare villkor som avses i

första stycket 5.

En fristående skola som avses i denna paragraf får även anordna individu-

ellt program. Skyldighet att ta emot en elev på ett individuellt program finns
endast om skolan och elevens hemkommun kommer överens om det bidrag
som kommunen ska betala till skolan för eleven. Utbildningen ska bedrivas i
en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens omfattning får

15

Senaste lydelse 2006:391.

background image

6

SFS 2008:220

dock minskas om en elev begär det och styrelsen för utbildningen finner det
förenligt med syftet för utbildningen.

En förklaring enligt första stycket ska inte lämnas i fråga om utbildning

som skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kom-
mun där skolan är belägen eller i närliggande kommuner.

En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad

som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

En förklaring om rätt till bidrag ska innehålla uppgift om till vilket natio-

nellt program i gymnasieskolan som utbildningen i bidragshänseende ska
hänföras.

8 b §

16

Om en fristående skola lämnar utbildning som ger kunskaper och

färdigheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och
färdigheter som gymnasiesärskolan ska förmedla, ska Statens skolinspektion
förklara skolan berättigad till bidrag som avses i 8 c § i fråga om utbild-
ningen. Förklaring får dock lämnas endast om

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund

som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i

enlighet med ovan angivna villkor,

3. skolan står öppen för alla ungdomar som har rätt till utbildning i gym-

nasiesärskolan, med undantag för sådana ungdomar vilkas mottagande
skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter
uppstår för skolan,

4. skolan för undervisningen använder lärare som har en utbildning

avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva, dock med undantag
för fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns
något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och

5. skolan uppfyller ytterligare villkor i fråga om utbildningen vid fristå-

ende skolor och om antagningen till och ledningen av sådana skolor.

Regeringen får meddela föreskrifter om de ytterligare villkor som avses i

första stycket 5.

En förklaring enligt första stycket ska inte lämnas i fråga om utbildning

som skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kom-
mun där skolan är belägen eller i närliggande kommuner.

En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad

som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

8 d §

17

Om en internationell skola erbjuder gymnasial utbildning som har

en annan internationell inriktning än den som får finnas i gymnasieskolan
eller vid en fristående skola som motsvarar gymnasieskolan eller om skolan
anordnar utbildning som leder fram till International Baccalaureate (en inter-
nationell skola på gymnasienivå), ska Statens skolinspektion förklara skolan
berättigad till sådant bidrag som avses i 8 e § om

1. utbildningen följer ett annat lands läroplan och kursplaner eller en

internationell läroplan och internationella kursplaner, med anpassning till
svenska förhållanden i den utsträckning som är rimlig,

16

Senaste lydelse 2002:159.

17

Senaste lydelse 2006:1447.

background image

7

SFS 2008:220

2. utbildningen som helhet är likvärdig med utbildningen i gymnasiesko-

lan,

3. utbildningens allmänna mål och värdegrund inte strider mot de all-

männa mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det svenska
offentliga skolväsendet,

4. utbildningen förmedlar kunskaper som underlättar fortsatta studier

utomlands,

5. undervisning i svenska språket och om svenska förhållanden ges i den

omfattning som behövs för de elever som under kortare tid är bosatta i
Sverige,

6. elever som avses i 8 e § första stycket som har svårigheter i skolarbetet

erbjuds särskilt stöd,

7. elever som avses i 8 e § första stycket erbjuds sådan skolhälsovård som

ska erbjudas elever i gymnasieskolan,

8. elevavgiften för elever som avses i 8 e § första stycket är skälig med

hänsyn till rimliga kostnader för verksamheten, bidrag och omständighe-
terna i övrigt,

9. skolan är öppen för alla elever som avses i 8 e § första stycket, med

undantag för sådana elever som det skulle medföra betydande organisato-
riska eller ekonomiska svårigheter att ta emot för skolan,

10. urvalet, om det inte finns platser till alla behöriga sökande, görs på

grunder som Skolinspektionen godkänner,

11. sådana elever som avses i 8 e § första stycket och deras vårdnads-

havare ges tydlig information om skolans innehåll och inriktning mot fort-
satta studier utomlands samt om vad utbildning vid en internationell skola på
gymnasienivå kan innebära vid fortsatt utbildning i Sverige, samt

12. skolan följer övriga bestämmelser i denna lag och i andra föreskrifter

som avser internationella skolor på gymnasienivå.

Skolinspektionen ska, för annan utbildning än sådan som leder fram till

International Baccalaureate, i beslutet om rätt till bidrag ange vilket natio-
nellt program utbildningen ska jämställas med i bidragshänseende. I beslutet
ska Skolinspektionen även ange det högsta antal elever som är folkbokförda
i Sverige och som omfattas av skolans bidragsrätt.

För att en nystartad skola ska ha rätt till bidrag ska skolan ha ansökt om att

bli förklarad som bidragsberättigad före den 1 april kalenderåret innan sko-
lan startar. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsförfarandet.

11 §

18

Fristående skolor som avses i 1 och 5 §§ ska i fråga om sin utbild-

ning för skolpliktiga elever och utbildning för vilken bidrag lämnas enligt
7 a §, stå under tillsyn av Statens skolinspektion och vara skyldiga att delta i
den uppföljning och utvärdering av skolväsendet som genomförs av Statens
skolverk. Skolinspektionens tillsyn ska också omfatta kontroll av att huvud-
mannen iakttar sina skyldigheter enligt lagen (2000:873) om registerkontroll
av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

I fråga om fristående skolor som får bidrag enligt 6, 6 a eller 7 a § ska den

kommun där skolan är belägen ha rätt till insyn i verksamheten. Sådana sko-
lor är skyldiga att i den utsträckning som kommunen i ett enskilt fall beslutar

18

Senaste lydelse 2006:1447.

background image

8

SFS 2008:220

delta i den uppföljning och den utvärdering som kommunen gör av sitt eget
skolväsende.

Fristående skolor som avses i 1 § är vidare skyldiga att delta i riksomfat-

tande prov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighetens omfattning. Skolorna är också skyl-
diga att informera eleverna och deras vårdnadshavare om elevens resultat
vid sådana prov.

13 §

19

Fristående skolor som får bidrag för viss utbildning enligt 8,

8 b eller 8 d § ska, i fråga om den utbildningen, stå under tillsyn av Statens
skolinspektion och vara skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering
av skolväsendet som genomförs av Statens skolverk.

I fråga om fristående skolor som får bidrag enligt 8, 8 b eller 8 d § ska, i

fråga om den utbildningen, den kommun där skolan är belägen ha rätt till
insyn i skolans verksamhet. Sådana skolor är skyldiga att i den utsträckning
som kommunen i ett enskilt fall beslutar delta i den uppföljning och utvärde-
ring som kommunen gör av sitt eget skolväsende.

Fristående skolor som avses i 8 § är vidare skyldiga att delta i riksomfat-

tande prov. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om skyldighetens omfattning.

14 §

20

Om en fristående skola som har rätt till bidrag enligt 7 a, 8, 8 b eller

8 d § inte längre uppfyller kraven för att få bidrag och bristerna inte avhjälps
efter påpekande för huvudmannen, ska förklaringen om rätt till bidrag åter-
kallas. Detsamma gäller om en fristående skola trots påpekande inte iakttar
sin skyldighet enligt 13 § att delta i den uppföljning och utvärdering som
genomförs av Statens skolverk.

Om verksamheten vid en fristående skola som har rätt till bidrag enligt

8 eller 8 b § förändras i sådan utsträckning att det innebär påtagliga negativa
följder för skolväsendet i den kommun där skolan är belägen eller i närlig-
gande kommuner, ska Statens skolinspektion återkalla rätten till bidrag.
Rätten till bidrag ska också återkallas, om skolan tar ut avgifter i strid med
10 §.

16 c §

21

Den som vill överta verksamheten vid en godkänd fristående skola

eller en fristående skola som har förklarats berättigad till bidrag enligt 8 eller
8 b §, ska ansöka om fortsatt godkännande respektive förklaring om fortsatt
rätt till bidrag. En sådan ansökan ska bifallas, om den som vill överta verk-
samheten uppfyller kraven i 9 kap. 2 § första stycket 2, 8 § första stycket
2 respektive 8 b § första stycket 2.

�renden enligt första stycket prövas av Statens skolinspektion. Om ären-

det avser en fristående skola som motsvarar specialskolan prövas dock ären-
det av styrelsen för specialskolan.

17 §

22

Beslut av Statens skolinspektion i följande ärenden får överklagas

hos allmän förvaltningsdomstol:

19

Senaste lydelse 2006:1447.

20

Senaste lydelse 2006:1447.

21

Senaste lydelse 2002:159.

22

Senaste lydelse 2006:1447.

background image

9

SFS 2008:220

� godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola

enligt 1, 5 eller 12 §,

� fortsatt godkännande enligt 16 c §,
� rätt till bidrag eller återkallande av sådan rätt enligt 6, 6 a, 7 a, 8, 8 b,

8 d, 12 eller 14 §, eller

� förklaring om fortsatt rätt till bidrag enligt 16 c §.
Beslut av styrelsen för utbildningen i följande ärenden får överklagas hos

allmän förvaltningsdomstol:

� godkännande eller återkallande av godkännande för en fristående skola

enligt 1 § tredje stycket eller 12 §, eller

� fortsatt godkännande enligt 16 c §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut av styrelsen för utbildningen i ärenden som avses i 3, 4 och 16 §§

får överklagas hos Skolväsendets överklagandenämnd. Beslut som avses i
3 § får överklagas endast av barnets vårdnadshavare. Beslut som avses i 16 §
får överklagas endast av eleven eller företrädare för denne.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2008.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Nils Cederstierna
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.