SFS 2014:960 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2014:960 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
140960.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 8 § skollagen (2010:800) ska

ha följande lydelse.

1 kap.

8 §

Alla ska, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska

förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer
av särskilda bestämmelser i denna lag.

I diskrimineringslagen (2008:567) finns bestämmelser som har till ändamål

att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möj-
ligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet
eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:198, bet. 2013/14:AU8, rskr. 2013/14:367.

SFS 2014:960

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.