SFS 1975:159

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1975:159
750159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

\

SFS 1975:159 Lag

utkom f rän ti ycket

ämårmg i sliollagem (1962: 319);

den 21 maj 1975

utfärdad den 3 april 1975.

Enligt riksdagens beslut^ föreskrives i fråga om skollagen (1962: 31 9)^
dels att i 3, 5, 7, 10, 20, 20 a, 20 d, 20 g, 22, 27, 32, 41 och 42 §§,

46 § 2 mom., 47 a och 54 §§ ordet "Konimgen" i olilca böjningsformer

skall bytas ut mot "regeringen" i motsvarande form,

dels att 2, 2 b, 8, 9, 20 b, 20 c, 28 ä, 29, 33, 36, 48 och 55 §§ samt

rubriken till 5 kap. skall ha nedan angivna lydelse,

dels att i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 25 a, 28 b, 5 0 och

52 a §§, av nedan angivna lydelse.

2 § Varje kommun skall

a) sörja för undervisningen av barn i grundskola,
b) främja åtgärder i syfte att bereda ungdom undervisning i gym­

nasieskola ävensom

c) i övrigt vårda skolväsendet i kommunen, såvitt ej handhavandet

därav ankommer på annan.

2 b § Varje landstingskommun skall främja åtgärder i syfte att bereda

ungdom undervisning i gymnasieskola.

8 § På framställning av kommunfullmäktige må regeringen besluta,

att särskild styrelse skall finnas för del av kommunens gymnasieskola.

Beträffande sådan styrelse skola gälla de bestämmelser, som medde­

las av regeringen eller den myndighet regeringen förordnar.

Kommunfullmäktige må föreskriva att annan kommunal nänmd än

skolstyrelsen skall

1. handha förvaltning och verkställighet i fråga om byggnad och

mark för skola som eljest står imder skolstyrelsens förvaltning,

2. beträffande annan personal vid kommuns grundskola eller gym­

nasieskola än skolledare, lärare, skoUäkare och skolsköterska handlägga

frågor om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från tjänst.

9 § Skolstyrelsen skall beakta den allmänna utvecklingen på skolvä­
sendets område, följa skolväsendets tillstånd inom kommunen och taga

erforderliga initiativ för att bereda barn och ungdom i kommunen till­
fredsställande utbildning.

Skolstyrelsen skall vidare
a) i den mån sådant ej tillkommer annan enligt bestämmelser som

regeringen meddelar eller enligt beslut som avses i 8 §, ombesörja de

angelägenheter avseende skolväsendet i kommunen, vilka äro att hän­
föra till förvaltning och verkställighet,

b) tillse, att verksamheten vid skolorna fortgår enligt gällande före­

skrifter, och sörja för samordning av och enhetlighet i verksamheten,

1 Prop. 1975: 8, KU 10, rskr 62.

- Lagen omtryckt 1970: 1026.

Senaste lydelse av

20 d § 1971:630

252

54 § 1971:630.

fl

¬

background image

c) främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning samt

SFS 1975:159

d) verka f�r samarbete mellan hem och skola.

20 b § På framställning av landstinget må regeringen besluta, att sär­

skild styrelse skall finnas för del av landstingskommunens gymnasie­

skola.

Beträffande sådan styrelse skola gälla de bestämmelser, som medde­

las av regeringen eller den myndighet regeringen förordnar.

Landstinget må föreskriva att annan nämnd hos landstingskommunen

än utbildningsnämnden skall

1. handha förvaltning och verkställighet i fråga om byggnad och

mark för skola som eljest står imder utbildningsnämndens förvaltning,

2. beträffande annan personal vid landstingskommuns gymnasieskola

än skolledare, lärare, skolläkare och skolsköterska handlägga frågor om
anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från tjänst.

20 c § Utbildningsnämnden skall beakta den allmänna utvecklingen

på skolväsendets område, följa tillståndet i landstingskommunens gym­
nasieskola och taga erforderliga initiativ för att bereda ungdom i lands­
tingskommunen tillfredsställande utbildning i gymnasieskolan.

Utbildningsnämnden skall vidare
a) i den mån sådant ej tillkommer annan enligt bestämmelse som

regeringen meddelar eller enligt beslut som avses i 20 b §, ombesörja de

angelägenheter avs eende landstingskommunens gymnasieskola, vilka äro
att hänföra till förvaltning och verkställighet,

b) tillse, att verksamheten vid landstingskommunens gymnasieskola

fortgår enligt gällande föreskrifter och sörja för samordning av och en­

hetlighet i verksamheten,

c) främja pedagogiska försök och lärarnas fortbildning samt

d) verka för samarbete mellan hem och skola.

5 kap. Om undervisningen m. m.

25 a § Grundskolan omfattar skolhälsovård.

Skolhälsovården har till ändamål att bevara elevernas själsliga och

kroppsliga hälsa och verka för sunda levnadsvanor hos dem. Den skall

främst vara av förebyggande natur och ej avse egentlig sjukvård.

Nyinskriven elev i grundskolan skall läkarundersökas i början av

läsåret och därefter fram till och med årskurs 8 minst två gånger. Om
ej särskilda förhållanden föranleda undantag, skall elev läkarundersö­

kas även i årskurs 9.

Utöver vad som följer av tredje stycket skall sådan elev i grundsko­

lan som är klen, sjuk eller sjukdomshotad läkarundersökas så ofta skol­
läkaren finner det behövligt. Undersökning skall även ske av elev som
skolledare, lärare, skolsköterska eller föräldrarna särskilt hänvisat till
skolläkaren eller som denne på annan grund finner vara i behov av

undersölen ing.

Det åligger elev i grundskolan att låta sig und ersökas i fa ll som avses

i tredje och fjärde styckena.

Elev i grundskolan har rätt att kostnadsfritt anlita skolhälsovården.

253

\

¬

background image

SFS 1975:159

28 a § Specialskolan omfattar tio årskurser, betecknade 1�10 och
fördelade på lågstadium, mellanstadium och högstadium enligt bestäm­

melser som regeringen meddelar.

Bestämmelserna i 24 § andra och tredje styckena om studievägar,

specialundervisning och särskild undervisning äga motsvarande tillämp­

ning på specialskolan.

För elev i specialskolan som icke kan följa undervisning enligt första

och andra styckena meddelas undervisning anpassad efter hans utveck­

ling.

För specialskolan äga bestämmelserna i 25 och 26�28 §§ motsva­

rande tillämpning. Fråga om att förvägra elev befrielse enligt 27 § prö­
vas av den lokala styrelsen.

28 b § Specialskolan omfattar skolhälsovård. I denna ingår förebyg­

gande hälsovård och sjukvård.

Elev i specialskolan skall snarast möjligt efter intagningen undergå

fullständig läkarundersökning. Därvid skall den särskilda skada som

föranlett intagningen undersökas av specialist.

Elev i specialskolan bör undergå allmän läkarundersökning minst två

gånger årligen och imdersökas av specialist när det är nödvändigt.

I fråga om skolhälsovården i specialskolan äga i övrigt 25 a § fjärde�

sjätte styckena motsvarande tillämpning.

»

29 § Ungdomar, som äro bosatta i riket och som fylla föreskrivna
inträdesfordringar, äga i mån av tillgång på plats få undervisning i

gymnasieskolan. Inträdesfordringar må betingas endast av utbildningens

syfte. Om ytterligare villkor för rätt till undervisning i gymnasieskolan

gälla föreskrifter som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
annan myndighet meddelar.

Om undervisningen och verksamheten i övrigt skola bestämmelserna

i 26, 27 och 28 §§ äga motsvarande tillämpning.

Gymnasieskolan omfattar skolhälsovård för eleverna på studieväg

som omfattar minst ett läsår. Sådan elev skall läkarundersökas en gång

under första läsåret och därefter h�gst vartannat år enligt bestämm elser

som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, annan myndighet
meddelar. I övrigt äga 25 a § andra, fjärde och sjätte styckena motsva­
rande tillämpning.

33 § Skolplikt må fullgöras i annan offentlig skola än grundskolan
eller i enskild statsunderstödd skola enligt bestämmelser, som utfärdas
av regeringen eller den myndighet regeringen förordnar.

Skola som avses i förs ta stycket omfattar skolhälsovård för skolpliktig

elev. I fråga om skolhälsovården äger 25 a § motsvarande tillämpning.

Regeringen kan medge undantag från vad som gäller enligt andra

stycket.

36 § Skolplikten är fullgjord, då eleven tillfredsställande genomgått

årskurs 9 i grundsko lan eller motsvarande årskurs i skola, som sägs i 33
och 34 §§, eller då eleven vid särskild prövning styrker sig äga motsva­

rande kunskaper.

254

\

¬

background image

�ro med hänsyn till elevens bästa särskilda skäl därtill, må medgivas

SFS 1975:159

att hans skolgång utan hinder av vad i första stycket sägs avslutas med

utgången av vårterminen det kalenderår, då han fyller femton år. Så­
dant medgivande får lämnas endast under villkor att eleven under åter­

stoden av sin skolpliktstid får lämplig utbildning eller har annan lämp­

lig sysselsättning. Om villkoret ej uppfylles, skall medgivandet återkal­
las. Eleven står under tillsyn av skolstyrelsen.

48 § Kommun har att anordna grundskola av den omfattning, som
erfordras för mottagande av barn enligt vad i 44 § sägs, samt bestrida
de kostnader härför, vilka ej täckas av andra medel.

Om rätt för kommun att genom annan anordna undervisning som

avses i 24 § tredje stycket förordnar regeringen.

50 §3 Om större olägenhet ej vållas verksamhet i grundskola eller
gymnasieskola, böra mark och lokaler som disponeras för skolan upp­
låtas för annat än skolans behov.

För frivillig bildningsverksamhet och liknande verksamhet skall upp­

låtelse enligt första stycket medges under där angivet villkor. Uttages
därvid ersättning, får denna motsvara högst den av upplåtelsen föran­
ledda omedelbara ökningen av kommunens eller landstingskommunens

kostnader.

52 a § Har kommun i gymnasieskola mottagit vuxen som elev och är
denne ej kyrkobokförd inom kommunen, äger 46 § motsvarande till-
lämpning. Har landstingskommun i gymnasieskola mottagit vuxen som
elev och är denne ej kyrkobokförd inom landstingskommunen, äger

47 b § andra stycket motsvarande tillämpning.

55 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter som avses i

8 kap. 3 § regeringsformen och som gälla arbetets anordnande i grund­
skolan och specialskolan, ledighet för elev i sådan skola eller åtgärd för

tillrättaförande av sådan elev.

Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter dels om kommuns

befattning med grundskola och gymnasieskola, dels om landstingskom­
muns befattning med gymnasieskola.

Inom skola får anordnas försöksverksamhet enligt bestämmelser som

regeringen meddelar.

Regeringen får överlåta åt förvaltningsmyndighet att meddela när­

mare föreskrifter i de hänseenden som angivas i första�tredje styckena.

Denna lag träder i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt upp­

gift på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

Genom lagen upphäves

1. 2 kap. 4, 11 och 26 §§, 4 kap. 1, 2, 4, 5 och 7 §§, 17 kap. 55 §

samt 18 kap. 9 § skolstadgan (1971: 235),

3 Förutvarande 50 § upphävd genom 1964: 899,

755

¬

background image

\ ' ⬢ ,

SFS 1975:159

2. 13, 46, 47 och 49 §§ specialskolstadgan (1965: 478),
3. 19 § nomadskolstadgan (1967: 216),

4. 19 § privatskolstadgan (1967: 270),

5. 109, 114 och 115 §§ kungörelsen (1971: 424) om kommunal och

statlig vuxenutbildning.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Jöran Mueller
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.