SFS 1982:1241

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1982:1241
821241.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1241

om ändring i skollagen (1962:319);

utkom från trycket

den 29 december 1982

Utfärdad den 16 decembe r 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om skollagen (1962; 319)^

dels att 6, 10, 21, 28 a, 33, 34, 36 och 39 a §§ skall ha nedan angivna

lydelse,

dels att i lagen skall införas sju nya paragrafer, 3 a, 33 a, 34 a och 34 b §§

samt, närmast efter rubriken till 9 kap., 50 a-50 c §§, av nedan angivna
lydelse.

3 a § Med skola avses i denna lag grundskola, specialskola eller gymna­
sieskola, om inte annat anges.

I lagen åsyftas med fristående skola en skola som har en enskild fysisk

eller juridisk person som huvudman.

Med föräldrar avses barnets vårdnadshavare.

6

Om undervisning av vissa psykiskt utvecklingsstörda gäller bestäm­

melser i lagefi (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utveck­

lingsstörda.

10 § '* På skolstyrelsen ankommer att besluta i frågor, som avses i 32, 34
och 35-37 §§.

Fråga om att förvägra elev i grundskolan eller kommunens gymnasiesko­

la befrielse enligt 27 § och fråga om att förvägra någon inträde i sådan skola

på grund av bestämmelserna i 44 och 45 §§ skall prövas av skolstyrelsen, i

den mån regeringen ej annorlunda förordnar.

Skolstyrelsen har ock att taga befattning med de ärenden, vilkas hand­

läggning enligt särskilda författningar ankommer på styrelsen.

21

Länsskolnämnden skall ha inseende över skolorna i länet och

därtill hörande verksamhet.

28 a

Specialskolan omfattar tio årskurser, betecknade 1-10 och för­

delade på lågstadium, mellanstadium och högstadium enligt bestämmelser
som regeringen meddelar.

Bestämmelserna i 24 § a ndra och tredje styckena gäller även för spe­

cialskolan.

För elev i specialskolan som icke kan följa undervisning enligt första och

andra styckena meddelas undervisning anpassad efter hans utveckling.

Bestämmelserna i 25 och 26-28 §§ gäller även för specialskolan. Fråga

om att förvägra elev befrielse enligt 27 § prövas av den lokala styrelsen.

' Prop. 1982/83:1, UbU 1 0, rskr 63.

" ^gen omtryckt 1970: 1026.

' �ndringen innebär bl. a. att första och andra styckena upphävs.

" Senaste lydelse 1975:159.

' �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

® Senaste lydelse 1982:598.

2985

¬

background image

SFS 1982:1241

33

Skolplikt far fullgöras i annan offentlig skola än grundskolan enligt

bestämmelser, som utfärdas av regeringen eller den myndighet regeringen

förordnar.

Skola som avses i första stycket omfattar skolhälsovård för skolpliktig

elev. I fråga om skolhälsovården äger 25 a § a ndra-sjätte styckena mot­
svarande tillämpning.

Regeringen kan medge undantag från vad som gäller enligt andra

stycket.

33 a § Skolplikten far fullgöras i en fristående skola, om skolan är god­

känd enligt 34 §. I 34 a § finns bestämmelser om att skolplikten i vissa fall

far fullgöras i annan fristående skola, om den har godkänts för ändamålet.

I en godkänd skola får ett barn som ihte har uppnått skolpliktsåldem tas

in i en årskurs som motsvarar årskurs i grundskolan, endast om skolstyrel­
sen med stöd av 32 § första stycket har tillåtit att barnet böljar skolgång

höstterminen det kalenderår, då barnet fyller sex år.

34

En fristående skola skall godkännas för skolpliktens fullgörande,

om skolans undervisning ger kunskaper och färdigheter som till art och

nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan

förmedlar och skolan även i ö vrigt väsentligen svarar mot grundskolans

allmänna mål.

Om skolan inte längre uppfyller dessa villkor och bristema inte avhjälps

efter hänvändelse till huvudmannen, skall godkännandet återkallas.

34 a § Barn som är endast tillfälligt b osatta i landet eller som har andra

särskilda skäl att fa en undervisning med internationell inriktning får full­
göra sin skolplikt i en fristående skola med sådan undervisning (interaatio-

nell skola), om skolan av regeringen har godkänts för ändamålet.

För godkännande krävs att skolans undervisning som helhet betraktad

är likvärdig med grundskolans. Skolan skall förmedla kunskaper och fär­
digheter som underlättar fortsatt skolgång utomlands. Undervisning i
svenska språket och om svenska förhållanden skall meddelas i den omfatt­

ning som de här tillfälligt bosatta eleverna behöver.

Om skolan inte längre uppfyller kraven för godkännande och bristema

inte avhjälps efter hänvändelse till huvudmannen, skall regeringen åter­

kalla godkännandet.

2986

34 b § En fristående skola omfattar skolhälsovård för skolpliktiga ele­

ver, om huvudmannen såsom villkor för statsbidrag har skyldighet att

svara för sådan skolhälsovård,

I fråga om skolhälsovården tillämpas 25 a § andra-sjätte styckena.

36

Skolplikten är fullgjord, när eleven tillfredsställande har gått ige­

nom årskurs 9 i gr undskolan eller motsvarande årskurs i annan skola där

eleven får fullgöra sin skolplikt. Detsamma gäller om eleven vid särskild

prövning visar sig ha motsvarande kunskaper.

^ Senaste lydelse 1979: 212.

" �ndringen innebär bl. a. att tredje stycket upphävs.

'

Senaste lydelse 1975: i59.

¬

background image

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till elevens bästa, far medges att

SFS 1982:1241

elevens skolgång avslutas med utgången av vårterminen det kalenderår

eleven fyller femton år. Sådant medgivande far lämnas endast om eleven

under återstoden av sin skolpliktstid far lämplig utbildning eller har annan
lämplig sysselsättning. Om detta villkor inte längre uppfylls, skall medgi­

vandet återkallas. Eleven står under tillsyn av skolstyrelsen tills skolplik­
ten upphör.

39 a

Bestämmelserna i 32, 33 a, 34, 34 b och 35-39 §§ tillämpas på

motsvarande sätt på barn som på grund av synskada eller dövhet eller
hörsel- eller talskada inte kan följa undervisningen i grundskolan. Bestäm­
melserna i 36 och 37 §§ om årskurs 9 i grundskolan skall därvid avse
årskurs 10 i specialskolan eller, i fråga om elev som anges i 28 a § tredje

stycket, där avsedd undervisning.

Fråga huruvida skolplikt enligt 30 § tr edje stycket gäller för barn efter

utgången av vårterminen det kalenderår då barnet fyller sexton år och

fråga om barn enligt 31 § a ndra stycket skall deltaga i undervisningen i

specialskolan prövas av lokal styrelse för specialskolan.

På lokal styrelse för specialskolan ankommer att besluta i frågor som

avses i 32, 34 och 35�37 §§.

50 a § Om en skolpliktig elev böljar eller slutar vid en fristående skola

som avses i 34 eller 34 a § skall huvudmannen för skolan snarast lämna

uppgift om detta till skolstyrelsen i den kommun där eleven är kyrkobok-

förd.

50 b § Fristående skolor skall i fråga om sin undervisning för skolpliktiga
elever stå under skolöverstyrelsens och länsskolnämndens tillsyn. Dessa

myndigheter skall även ha tillsyn över undervisningen för skolpliktiga på
sjukhus och andra institutioner.

50 c § Skolstyrelsen skall ha den omedelbara tillsynen över undervis­

ningen för skolpliktiga i sådana fristående skolor i kommunen som avses i

34 och 34a§§.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1983.
2. I fall där det enligt såväl de äldre som de nya bestämmelserna ankom­

mer på skolstyrelsen att pröva fråga om godkännande av en skola för

skolpliktens fullgörande, skall ett godkännande som har meddelats enligt
äldre bestämmelser och som alltjämt gäller vid utgången av juni 1983
fortsätta att gälla intill utgången av juni 1984, om det inte har lämnats för

kortare tid eller å terkallas med stöd av de nya bestämmelserna. En förut­
sättning för sådan fortsatt giltighet är att skolpliktiga elever har böljat vid
skolan före den 1 juli 1983.

10 Senaste lydelse 1977:108.

2987

¬

background image

SFS 1982:1241

3. Fråga om godkännande enligt 34 § i den nya lydelsen eller enligt

34 a § kan prövas före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Anders Holmstrand

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.