SFS 1962:319

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1962:319
620319.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 319

Skollag;

given Siockhoims shU den 6 juni 1962.

Vi GUSTAI' ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n (I e s K o n 11 n g, g o r a v e t e r 1 i g t: att Vi, med riksdagen', funnit

£[olt forordna som följer,

1 kap. Inledande bestämmelser

1 §⬢

Den genom s amhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ung­

dom har till syfte att meddela eleverna kunskaper och öva deras färdighe­

ter samt i samarbete med hemmen främja elevernas utveckling till harmo­

niska människor och till dugliga och ansvarskännande samhällsmedlem-

niar.

2 §.

Varje Icommun skal), efter vad i denna lag och särskilda författningar

närmare bestämmes,

undervisningen av barn i grundskola,

h) främja åtgärder i syfte att bereda barn och ungdom undervisning i

följande slag av skolor, nämligen kommunal yrkesskola och fackskola samt

statligt ocli kommunalt gymnasium, ävensom

c) i övrigt värda skolväsendet i kommunen, sä\7tt ej handhavandet där-

Av ankommer på annan.

,

.

3 §.

1 varje kommun skall finnas en skolstyrelse och en skolchef.

Då s kolväsendet i kommunen omfattar mindre än sju klasser eller eljest

sal-skilda skäl äro därtill, må skolöverstyrelsen på framställning av kom-

nuinens fullmäktige besluta, att skolchef ej skall finnas.

4 §,

I Var je län finnes såsom statsmyndighet för skolorna en läusskolnämnd.

Dör S tockholms stad utövas länsskolnämndens uppgifter av myndighet,

som sägs i 5 §.

5 §.

ömmast under Konungen utövas högsta inseendet över skolorna och

oortill hörande verksamhet av skolöverstyrelsen och överstyrelsen for yr-

^^esutbildning, var inom sitt verksamhetsområde, i den ordning Konungen

mrordnar.

'

I9G2: 130; Siir$k. U 2; Rskr 334.

19S 6'ISOOO. S vensk författningssamling i9C2, Nr 319

¬

background image

ri«

fi §.

19G2 ⬢ Kr ;nO

Med s kola avses i denna lag skola, som sågs 5 2 § a) och b ), QJ,, .

är sårskill angivet.

^1 %,3;

T,Md i denna ing sägs om ioriildrar skall, om vårdnaden om L atnpi ⬢

kommer föi-rddrarna eller en uv dem, i stället avse den under vaix /'

ImimctsJår.

.

Beträffande nndcrvisinngen av Blinda, dova och vissa psykislii nfi ,

na gäller vad därom är .särskilt stadgat.

2 leap. Oni skoLstjTelscn

7 §.

Sicolstyrclsen är styrelse för grundskolan och därtill hörande veiksaniki

Finnc.s i kommunen skola, som säg.s i 2 § b), skall skolslvrelscn v.r.

^ 2 s B), skall skolstyrelsen v sr'

styrelse äi'cn ior den skolan och därtill hörande verksamhet,

*Pä framställning av kommimcns fal I mäktige ma Kommgcn b es)a?;i, ;i[i

skolstyrelsen skall vara styrelse avcn för annan skola än -som avses 1 fel,

och andra .stvckena.

« §.

Pa framslällning av kommunens fullmäktige mä Konnngcn Lesliilp, sk

för skola, som sägs i 2 § i»)» sk all finnas särskild styrelse.

Betiäffande sådan styrelse skola galla de bestämmelser, som mdddn

a^' Konungen eller den myndtghcl Konungen förordnar.

Skolslyrclscn skall beakta den allmänna utvcckUngen på skolvBeiidcl)

område, följa skolväsendets Lillstand inom Ivomimincn och laga erfonlcrlip

initiativ för alt bereda barn och ungdom i kommunen tillfredsstäilnndcut

bildning.

Skolslyrclscn skall vidare

a) i dcJi mån sådant ej tillkoinmer annan, ombesörja de augel!igci|li^^

avseende skolväsendet i kommunen, vilka äro att hänföra till förviiltmn,

ocli verkslälligliet,

b) tillse, att verksnmhelen vid skolorna fortgår enligt gällande forcsKn-

Ic]', och .sörja för samordning av och enlietlighct i vcrksambelcn,

c) främja pedagogiska försök och läramms fortbildning samt

d) \orka för samarbete mellan hem ocli skola.

Iki skolslyreksen ankommer att Ijoshtta i. frågor, som avses

....

n;i

.14�.)/ sj;

Fråga om att förvägra elev befrielse enligt 27 § eller

JJfe i"

iielserna i 44 och 45 §§ skall prövas av -skolstyre

grund av bestämmelserna .

...

-

mån Ivouungen ej annorlunda förordnar.

^

Iwinl-

Skolstyrelsen luir ock alt taga befattning med dc ärenden, M

åggning enligt särskilda författningar ankommer pa styrelse

^

,_,0

o

.".1.;^.

..,,4 .

.7.-. .

1,

.-.7. 7 ,11.. ji

n g.

colstvrclscn äeer .-Uj fv ån I<nmn

dess

S'

.

n(lcr

Skolstyrelsen äger att från kommnnens styrelse och övriga

ess hcrcdinngnr ocli iiefaltningsbavare infordra dc yttrande

ningar, som erfordras för fullgörande av skolstyrelsens |dnV

SlsOlstyrcUen bör .sainar])ela ]ned jiiyndigbelcr och andra,

samhet berör styrelsens.

to

¬

background image

1962 . Nr 319

12 §

Skolstyrelsen

pch förtecknande överlämna styrelsens nro

lokoll och ovnga till dess arkiv hörande handlingar till koi^SSSns Itl

relse. i den mån handlingarna ej erfordras för det löpande arbSet

13

Lcdaniötcr och suppleanter i skolstyrelsen väljas av kommunens full­

mäktige Ull det antal fullmäktige bestamraa. Antalet ledamöter må dock

cj vara under sju.

Valet skall vara proportionellt därest det begäres av minst sä många väl­

jande, som motsvara det tal, -nlket erhålles, om samtliga väljandes antal

delas m ccl det antal personer %'alet avser, ökat med 1. Om förfarandet A�d

sädant proportionellt val är särskilt stadgat.

Sker ej val av suppleanter proportionellt, skall tillika bestämmas den

ordning, i vilken suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

14 §.

I avseende ä valbarhet till ledamot eller suppleant i skolstyrelsen, verkan

av valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse skall vad i 7 § kommu­

nallagen är stadgat om fullmäktig äga motsvarande tillämpning; dock må

atom p ersoner, som avses i andra stycket av nämnda paragraf, ej helier

skolchefen i kommunen utses till ledamot eller suppleant i styrelsen.

Eeträffancle skolstyrelsen skall i övrigt vad i 33�42 g§ kommunallagen

är stadgat rörande kommunens styrelse äga motsvarande tillämpning, Om

val av ordförande och vice ordförande skall jämväl länsskolnämnden un­

derrättas.

15 §.

Om Immmuncns fullmäktige så besluta, äger skolstyrelsen uppdraga ät

särskild inom stjTclsen bildad avdelning eller åt ledamot av styrelsen eller

åt skolchefen, annan skolledare eller särskild i kommunens tjänst anställd

befattningshavare att å stymelsens vägnar fatta beslut i vissa grupper av

ärenden, vilkas beskaffenhet skall angivas i fullmäktiges beslut. Skolsty­

relsen må dock ej annorledes än genom samfällt beslut pröva fråga om

meddelande eller återkallande av godkännande enligt 34 § eller göra fram­

ställning e ller avgiva ydtrande till fullmäktige.

Beslut, rilket fattats på grund av uppdrag som sägs i första stycket, skall

anmälas vid styrelsens nästa sammanträde. .

16 §,

Vid -sa mmanträde med skol$l3melsen eller avdelning av denna skall skol-

cbefen närvara samt äga rätt att deltaga i överläggnmgarna men ej i be­

sluten oc h att få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

Angående rätt för annan än skolchef att sålunda deltaga vid samman-

trade, som i första stycket sägs, förordnar Konungen.

17 §

An.svarar skolstwelsen för undervisning i

betonade ämrien, skall

sijTelsen utse ett ^eller flera yrkesråd med uppgift att bxtrada styrelsen i

.eda^nöter. I yrUesrid sUol. (dretagare

anställda vara företrädda.

IS §

Vad i 12�14 S8 staduas ä«er icke avseende ä skolstyrelsen i Stockholms

Betiffandl^ä� slS^else skola 50 §. 51 § 1 mom. och 52 §

¬

background image

730

19G2 . Kr 319

komiminallagcii för Stockholm äga tillämpning med iakthcf

'

talet ledamöter ej må understiga sju samt att skolcllcft^n''^^-"^ fill-

ledamot eller suppleant.

;

Skolchefen i Stockholms stad cäger utse en honom under<;i"n

' '

att i sitt ställe deltaga i sammanträde på sätt i 10 § första

'

3 kap. Om skolchefen

19 §.

Skolcheten åligger

a) att i)iträda skolstyrelsen i dess Yerksamhcl och näruTi^t

i

sen vara ledare av skolväsendet i kommunen,

'

h) att, i den mun sådant enligt 15 § uppdrages åt honom fatt, Kn, .

st^'relsens vagnar samt

'

i

c) att taga befattning 2ned do ärenden och i �vrmt fnll^ihn ,u

vdka enligt särskilda författningar eller skoIsLvrelsens beslut ankS '⬢

honom.

"

'

20 §.

Om ohka slag av skolchefer och andra skolledare förordnar Konur.rer,.

4 kap. Om länsskolnämnden

(

21 §,

I

Länsskolnämnden skall ha inseende över skolorna i länet och d iirlill Lu- :

rande verksamhet.

i

Därjämte har nämnden att öva tillsyn över nndervisningen av skolpli!:!?:;-

burn ] cns lcilda skolor och vid sjukvårdsanstaltcr och barnhem.

' i

22 §.

^ Länsskolnämnd ut gä res av sjn för fyra år utsedda ledamöter, som i irolw- ;

salla^ inom länet och i övrigt fylla av Konungen angivna villkor.

:

v ledamöterna utses en av skolövcrstvrelscn, cn av överstvrelsen fury:- '

kesntbildning, en av länsstyrelsen och fyra av landstinget. "

;

kmnas inom länet tvä landstingskominnner, utser vartdera lauilstinget [w J

cdamoter. Omfattar länet cn eller tvä städer, som icke tillhöra landsting- :

komnuin utses tre ledamöter av landstinget och en ledamot av fiillmiiklk^^ i

stmlcn eller städernas fullmäktige i samråd.

kor varje ledamot utses cn sniiplcant. Dämd skall vad ovan i denna p:i"-

gräl stadgas äga motsvarande tillämpning.

5 kap. Om ^ndler^^snmgc^

23 §.

kilket gäller skolplikt enligt 30 §, äger rätt att fa mnai"

visning 1 grundskolan.

94 ^

bvJiu

ursknrserV betecknade f�9 och fördokuk f

Inm

och högstadium, vart och ett om tre

¬

background image

19G2 . Nr 319

721

st! ^

av lyje, 3ång^'arig sjultdoni eller liknande omslän-

di-jhei ej k anna deltaga i vanligt skolarbete, anordnas särskild för dem läm-

<.

.1

n rf

25 §.

pad untlcrvisning.

Sludieväg för elev i grundskolan väljcs av föräldrarna efter samräd med

pjeven oc h s edan upplysningar lämnats av skolan.

Utfagning till specialundervisning av elev i grundskolan sker genom sko-

lans fursorg, sedan foraldrarna fatt tillfälle alt yttra sig.

26 §.

Alla som verka mom grundskolan ha att där främja trivsel och arbets­

glädje.

Elev sk all visa aktning och lydnad för lärare och annan skolans perso­

nal samt ef tersträva ett gott förhållande till övriga elever.

Kroppslig bestraffning eller kränkande hehandling av elev må ej före-

lionima.

27 §.

Elev i grundskolan må på föräldrarnas begäran befrias från att deltaga

i morgonsamling, om skäl äro därtill.

Elev skall på föräldrarnas begäran befrias från att deltaga i undervis­

ning i kristendomslvunskap, om eleven tillhör trossamfund, som fått Ko-

nimgens til lstånd att i skolans ställe ombesörja religionsundervisning.

28 §.

För u ndervisningen i grundskolan må avgift ej uttagas.

29 §.

Barn och ungdom, som äro bosatta i riket och som fjdla föreskrivna inträ­

desfordringar, aga i mån av tillgixng på plats få undervisning vid skola, som

s5gsi2§b).

Fordringar för inträde i skola som nu sagts må helingas endast av utbild­

ningens

nielsern.'

de

undantag

Konungen förordnar.

tillämpningen

6 kap. Om skolplilct m. m.

30 §.

För barn, som är bosatt i riket, gäller skolplikt.

Skolplikt inträder med början av höstterminen det kalenderår, dä barnet

fyller s ju år, och upphör, om den ej fullgjorts dessförinnan, med utgången

»v vårterm inen det kalenderår, då barnet fyller sexton år.

^ X §

Skolplilctiga barn skola deltaga i undervisningen i grundskolan, om ej an-

följer av vad nedan i detta kapitel sägs'.

32 g.

f Bara. som ej uppnått skolpliktsäklcrn men som finnes ha

⬢orderlig inognad, må tillåtas att börja skolgång i grundskolan liosltermmLn

kalenderår, då barnet fyller sex år.

^

c-

noUortn ; nn

Har skolplilctigt barn cj nått den mognad som

demsningen i grundskolan, må dess skolgång med föräldrarnas medgnandc

"PPskjutas ett är.

' ⬢; i

.! : ;

I

i I

..

* ⬢ ⬢ : 1-

⬢ ⬢ ' 'i

⬢ ..

. ⬢ i

⬢! ' J;'. ;

' ' ' 1

¬

background image

722

1902 - Ni 319

Oiu intagnmg i vissa fall vurlannal ar av elever i ^|nuidsl?elan -,51,.

KoTUingcn tläi'ö]n förordnar.

^

^

oa 5.

Skolplikt inu fullgöras i annan offcnUig skola än grundskolan elu ⬢

skild statsunderstödd skola enligt bestämmelser, som utfiirdas

T« .1 .1 T;'»v 11 »I ⬢'YT-I r-v

r/-7 TI ">

Xun"*'-

cllcr (ien myndighet Konnngcu förordnar,

-"-iu

34 §.

01

i a nnan enskild skola än i 3 3 § avses må skolplikt fullgöras, om skolan,,

känts för iindnmruet. Godkännande skall meddelas, om skolans undermS

2.

.

_ i-..i I

,1- ,w,l, imiviliM i rt-ril,-v ti i n (r "vticr^n 111 rton mnfr-,

Kams lui ,1.y Vi

-

⬢⬢

n-

-.."o

till art, omfattning oeli allman inriktning väsentligen motsvarar gtuntisC

lans och skolan förestås av person, vilken uger erforderlig skicklielici r-,

undervisningen och är väl liimpad alt foreslå skola.

UlUXll \ 4

Upnfvller'skolan e] längre angivna villlcor eller finnes, att underpsninc^.

:j Jiaiidhavcs av lärare ined erfm-derlig sklckligliel eller att verksamtiit

I

J 1^11 il < i» 4i > N.-

*

j

k

v - - -

^

"Vi

Lljesl ic.kc bcdrivcs på tillfredsställande sätt, skall godkännandet återlialfe

om rättelse ej vinnes genom liänvändelae till skolans ledning.

.'Jll

II--J

I godkänd skola må barn, som ej iippnålt skolpliktsåldorn, intagas i fe-

kurs,' som motsvarar årskurs i grundskolan, endast om förntsätlning ärijr

handen, varom sägs i 32 första stycket.

35 S"

Ihircdos harn i hemmet eller annorstädes enskild undervisning, som vs-

scniligcn motsvarar grundskolans, skall barnet befrias från skolgång.

Barn, som befriats från skolgång, må kallas till provning. Uteblir bml

nt.au giltigt förfall dier finnes vid prövningen, alt barnet cj fått Ul frcdsstäJ-

)andc"nndcrvisning, och vinnes cj rätlclsc på annat säll, skall skolgång %

gas barnet.

§.

Skolplikten iir fullgjord, då eleven tinfreds-slällandc genomgått årskursn

grnndskohm dier motsvarande årskurs i .sliola, som sägs i 33 och 34 §§,flw

då deven vid särskild prövning styrker sig äga molsvaraiule kiinsknper,

�ro med hänsyn till elevens liäsla särskilda skäl därtill, ma medgavsS'

lians skolgång ulan hinder av vad i första stycket sägs avslutas med utganj^''

av värtonninen dol kalenderår, då han fyllor femton ur.

Har elev i gnmdskolan cj före skolplikLens' upphörande tiii^rcdssläl^

gcnoingålt årskurs 9, må skolgången fullföljas, om han finnes kinma -

dogöra sig imdervisningeii.

38

Föräldrar till skolpliktigt barn skola "övervaka, atl barnet iullgär sins'

nmder av Iiesvär.

. ,

doU^a^

å'ad i denna paragraf sägs skall cj äga tillämpning beträOai^<

i undervisning, som avses i 24 § tredje slyckct.

B

vi

^�aOTTT

¬

background image

1962 ⬢ Nr 319

723

7 kap. Om elevområden m. m.

40 §.

skola skall finnas elevområde. Om sä erfordras, må särskilt elev-

^ Sl^fimias för del av skola.

P, -jjpfåtlc skall onifalta den kommun som handhar skolans förvaltmng.

⬢'Erfordras för alt åstadkomma en ändamålsenlig organisation av skol-

'r'seadct skall i e levområde ingå jämväl en eller flera andra kommuner eller
dei.ir därav.

f)m elevom råden beslutar länsskolnämnden, i den mån Konungen ej an-

orhinda förordnar. Innan heslut meddelas, skall nämnden inliämta ytt-

"lleiör^^frå^an kommuner i olika län och kunna länsskolnamnderna icke

. is eller berör frågan Slockholms stad, skall ärendet hanskjutas till

Körningen eller den myndighet Konungen förordnar.

42 §.

H'lr Knniin"cn enligt 41 § första stycket förordnat, att länsskolnämnden

ei skall besluta om elevområde, ankommer beslutanderätten på Konungen
dier den myndighet Konungen förordnar.

43 §.

Till elcvonn-Mc hör dcu som är kyrkoboMord inom kornmun, som mgär

lllrnrl' sklirk^ttoko

inom kommrmen. men sädan älgärd ej

'"w om'lS ej är kyrkobokförl

c) om harnel är inlaget .

enskilt hem där-

nen eller inackorderats eller eljest

slädes och undervisningen

J^sta särskilda skäl äro till att bar-

d) om eljest med hänsyn till barnets hasta sarsicima

net under vistelsen mottages

underYsning.

Icommun, i stäl-

Vad nu sagls skall, i det fall elevområde omfattar del

let avse den del som ingår i elevområdet.

Barn ska ll moUagas i den grundstofa, Iffl vars elevområde barnet tmnes

> särskilda skäl därtill, skall 1 grundskola mottagas harn. som ej tdl-

hör skolans elevområde.

^

. 1 skola, som sägs i 2 § b),

elevområde

inträdesfordringarna, i första hand

lämpligaste,

samt de fö r vilka skolan eljest av sarslom . ^^^jessauande, dock ej den

1 andra hand mottagas övriga bebo g

av samma slag, om

som enligt första stycket skall mottag

Pläts ka n beredas honom där,

..a R

.

*ff i i4 eller 45 § för undervis-

1 mom. Har kommun på grund

inom kommunen eller, såvitt

^ing mottagit elev, som ej är kyrkobokford

¬

background image

721

⬢ 2S[r 319

avser elev i i^nindskolan, ej vistas där luidcr förJiältandon

är kotniininen berättigad till ersättning för kostnaderna

=

Ersättningen skall utgivas av den kommun, inom vilken a

bokförd; dock skall, om elev som inuttagits i grundsbni

kommun under förliällandcu som i 43 g sägs, deniia

^

I

sättningen.

svaraf.-.;

2 ujom. Ersättning enligt 1 mom. skall, om Iminnumcrm r.- -

ma om annat, utgä med belopj), som fastställcs av läusskol

Konungeu utfärdade anvisningar.

^

Har Konungen eller den myndighet Konungen förordnar Imr -fr

undervisning iaslstalil crsätlnlngsbelox>p för elev och läsår ii

"''-'k

nat, skall i slällcL det bclop2)et tillämpas. I händelse av tvist ni i?

neima om vilket belopp som skall gälla, ankommer det nä län.i i

att efter framställnii^g bestämjna ersättningen.

⬢^-'iss.voln^jv:,. :,

47 g.

�ro särskilda^ skal därtill, äger läiisskolnäitmden förordna ',u t-

vall ningen av sadan, skola eller del därav, vars elcvområde omhltJ' "

an en kommuig slrall av kommiuicrna bildas komuiunalforbnml' r

koinmimcm.a därvid icke enas om förbundsordningen, bc.shilar

'

sen efter hörande av länsskolnämndcn.

' '

3 kap. Om koriimtmens skyldiglieter

48 §.

Kornmun har att anordna grundskola av den omfattning, som e r/.-.-,!-..

enligt vad i 44 .§ s ägs, samt bestrida de I mskni-

hartor, vilka cj tackas av andra medel.

llai IvOminuii anordnat kommunal skola, som sägs i 2 ^ b), sko![ k ;:-

mun en svara for de kostnader för skolan, vilka ej täckas av andra i m4J.

T7-

. - 1.

.

S� §⬢

i inncs 1 Iminmim statlig skola, som .sägs i 2 g li), åligger del koM.:-

nen att roi skolan lialla mark, lokaler och inventarier samt i öv rigt rar -

SOI ja torraltningcn av och bestrida kostnader för skolan enligt v; ui 4ii-

stadgas.

kap. SärsJdlda bestämmelser

lor, inspektera skolan, om särskild anledning därtill förekoiu^-

ICS vid inspektion uppenbart, att allvarliga jiiissförhullaiitk'"

iirt,

kotan och vinncs ej rättelse genom hänvändelse till .skolans II

u^er myndigheten att vid vite förbjuda forl.satt vcrksamliet,

soni^'pd grund av andra förcskrift^l;;^:

T-Aic /

Jtieddelade står uiuler inseende av skolöverstyrelsen ellr

⬢sens nilsyn^'

jämväl elevhemmet slå under OIL

¬

background image

1962 .

319

(Au

53 §.

över beslut av skolstyrelsen i fall, som saes i 10 s

.

må besvär anföras hos länsskolnämnden

i^ädana mM och ärenden, vilta

ö-

(iver !)cslul av iänsskolnämnden och överstvrelspmi mS AK,.

nlSLfumddch^^^^

anföras hos Konungen enligt de bekämmelse? Ko"

55

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna lag meddelas av

Koiuiugeii.

®

�vergångsbestäimnelser

56 §.

Denna lag skall, med de undantag som följer av vad nedan sägs, träda i

kraft den 1 juli 1962.

Genom d en nya lagen upphäves skolstyrelselagen den 21 december 1956

(nr 614).

Där i lag eller elje.st förekommer hänvisning till stadgande, som ersatts

genom bestämmelse i denna lag, skall den senare bestämmelsen i stället

gälla.

57 §.

Fran och med den 1 juli 1962 skall den försöksverksamhet med obliga-

lorisk nioårig enhetsskola, som kommun anordnat efter medgivande av

Konungen, upphöra och ersättas med grundskola.

58 §.

iiomniun, .som vid lagens ikraftträdande ej bedriver försöksverksamhet

taed obliga torisk nioårig enhetsskola, skall anordna grundskola senast med

ingången av läsåret 1968/69. Anordnande av grundskola före nämnda läsår

sker efter medgivande av Konungen eller den myndighet Konungen förord­

nar.

Grundskola anordnas med början i årskurserna !⬢�5 och utbygges med

cn årskurs för varje därpå följande läsår. Folkskolans motsvarande års­

kurser skola samtidigt upphöra. Fortsättningsskolan skall upphöra från

ueh m ed det läsår, då grundskolan utbygges med årskurs 8.

59 §⬢

Finnes i kommun, som enligt vad i 58 § sägs anordnat grundskola, stat-

ug eller kommunal realskola eller realskollinje inbyggd i folltskolan, må i

sadan skola eller linje ej intagas elever i årskurs, som motsvarar i kommu-

ueu införd årskurs av grundskolan.

,

,

i

i

, F'nnes i kommunen kommunal flickskola eller praktisk kommunal rejd-

^ ^0 a. bestämmer Konungen, från vilken tidpunlct intagning i sådan skola

sliall u pphöra.

60 §

Aro sursldlda skäl därtill, må Konungen på framstaining av W

^dgiva o morganisation i annan ordning än i 58 och 5& §§ ar stadgat.

'99�628000. Svensk författningssamling 1962, Nr 319

¬

background image

72G

. Nr 3MJ

.

01 §-

Hor {^viin(Jsl<ola ujiordnnts i komnnni eller Jncd^ivande p»

anor<lnnntlc, inu clcvoTiirtule för skolan eller del därav fa&dS^^ tie.

eller delvis onifaHa jäniväi annan kommun utan hinder av att H

b

nen ännu ej medgivits att anordna f,n"imdskola.

'

02 §.

I de ti man

skola cj anordnats i kommun, skola mot sv

kurser :iv folkskola ocli fortsältnint^sskola lulichållas i koininii

under skolstyrelsens iorvaltning. Styrelsen skall jämviU förvals

kvarvarande statlig realskola och liögrc kommunal skola. Belr'iff

lor som nu sagts skola bestämmelserna i denna lag i lillainpli'xa n,

i den man ej Konungen annorlunda förordnar.

'

^

I kommun, vari folkslcolan och fortsättningsskolan ej avvcckl

Ijclräffandc skolplikt och dess fullgörande gälla vad Konungen di 'r '

ordnar.

^

Mar samebarn lillfredsställande genomgått nomadskola, skall b

utan hinder av all skolan ej omfattat nio årskurser, anses !ia fuiiojj!;'

skolplikt.

03 §.

Tjänstgöringstiden för ledamöter ocli suppleanter av skolstyrelse v,m

iitstdts enligt skolstyrelsolagcn, .skall cj ändras på grund av ikraflträidi.!

av förevarandc lag, och .sådan styrelse skall anses som skolstyrelse oelii

denna Ing.

G4 §.

De ytterligare föreskrifter, som må vara erforderliga i samband m ed ia-

förandet av den nya lagen, meddelas av Konungen,

Det. alla som vederbör hava sig hörsamligcn alt efterrätln. Till y tlerMri

visso Irava Yl detta med egen band underskrivit och med Vårt kung).®"

bekräfta låtit.

StOf.kholms slott den (i jimi 11)02.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Ecklesias[ikde])artemcnlet)

R.VGNAR E DHNJIAS

Nr.5l{), 1

arlj. Stocldiolm 1 OGl, Kuiigl. Uoktryckcrlet. P. A. Norstedt & ^oner

¬

background image

. i I

fiess

hph

års-

' slå

r -

s

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1962 ⬢ Nr 320

Utlcoul £ran trycket den 27 jimi 1962

⬢ , .1

⬢;

I- . ⬢

I

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.