SFS 2016:911 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2016:911 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
160911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 6 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 18 §, 10 kap. 36 § och

11 kap. 35 § skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

9 kap.

18 §

2

Om det inte finns plats för alla sökande till en skolenhet med förskole-

klass, ska urvalet göras på grunder som är förenliga med 17 § första stycket
och som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av ett beslut
som har fattats med stöd av 6 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter som innebär ytterligare undantag för vissa elever.

10 kap.

36 §

3

Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på grunder

som är förenliga med 35 § första stycket och som Statens skolinspektion god-
känner, om inte annat följer av

1. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § tredje stycket,
2. andra föreskrifter som avser fristående skolor med särskild pedagogisk

inriktning eller särskilda utbildningar, eller

3. ett beslut som har fattats med stöd av 9 a §.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter som innebär ytterligare undantag för vissa elever.

11 kap.

35 §

Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på grunder

som är förenliga med 34 § första stycket och som Statens skolinspektion god-
känner.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter som innebär undantag för vissa elever.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

1 Prop. 2015/16:184, bet. 2016/17:UbU3, rskr. 2016/17:5.

2 Senaste lydelse 2014:1013.

3 Senaste lydelse 2014:1013.

SFS 2016:911

Utkom från trycket
den

18 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:911

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)