SFS 2016:911 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2016:911 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
160911.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 6 oktober 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 18 §, 10 kap. 36 § och

11 kap. 35 § skollagen (2010:800) ska ha följande lydelse.

9 kap.

18 §

2

Om det inte finns plats för alla sökande till en skolenhet med förskole-

klass, ska urvalet göras på grunder som är förenliga med 17 § första stycket
och som Statens skolinspektion godkänner, om inte annat följer av ett beslut
som har fattats med stöd av 6 a §.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter som innebär ytterligare undantag för vissa elever.

10 kap.

36 §

3

Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på grunder

som är förenliga med 35 § första stycket och som Statens skolinspektion god-
känner, om inte annat följer av

1. föreskrifter som meddelats med stöd av 9 § tredje stycket,
2. andra föreskrifter som avser fristående skolor med särskild pedagogisk

inriktning eller särskilda utbildningar, eller

3. ett beslut som har fattats med stöd av 9 a §.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter som innebär ytterligare undantag för vissa elever.

11 kap.

35 §

Om det inte finns plats för alla sökande, ska urvalet göras på grunder

som är förenliga med 34 § första stycket och som Statens skolinspektion god-
känner.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrif-

ter som innebär undantag för vissa elever.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.

1 Prop. 2015/16:184, bet. 2016/17:UbU3, rskr. 2016/17:5.

2 Senaste lydelse 2014:1013.

3 Senaste lydelse 2014:1013.

SFS 2016:911

Utkom från trycket
den

18 oktober 2016

background image

2

SFS 2016:911

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.