SFS 2017:1115 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2017:1115 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
171115.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (2010:800);

utfärdad den 16 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2

dels att 9 kap. 4 och 5 §§ och 29 kap. 4 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 9 kap. 4 § ska utgå,
dels att 7 kap. 1, 3, 4, 10�12, 17, 21�23 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 8 och 12 §§,

28 kap. 5, 7, 8, 14 och 15 §§ och rubrikerna närmast före 7 kap. 4 och 11 §§,
ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 7 kap. 11 a och 11 b §§ och

9 kap. 15 a�15 d och 21 a §§, och närmast före 9 kap. 15 b�15 d och 21 a §§
nya rubriker av följande lydelse.

7 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

� vilka som omfattas av skolplikt (2 §),
� rätten till utbildning (3 §),
� hur skolplikten fullgörs (4�9 §§),
� när skolplikten inträder (10 §),
� tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i

förskoleklass (11�11 b §§),

� när skolplikten upphör och rätten att därefter slutföra skolgången (12�

16 §§),

� deltagande i utbildning (17�19 §§), och
� ansvar för att skolplikten fullgörs (20�23 §§).

3 §

3

Enligt 2 kap. 18 § första stycket regeringsformen har alla barn som om-

fattas av den allmänna skolplikten rätt till kostnadsfri grundläggande utbild-
ning i allmän skola.

Av 2 § tredje stycket och 15 § följer även en viss rätt till utbildning utöver

skolplikten.

Förskoleklassen och grundskolan

4 §

Skolplikten ska börja fullgöras i förskoleklassen. Därefter ska skolplik-

ten fullgöras i grundskolan eller i den skolform där barnet tas emot enligt 5, 6

1 Prop. 2017/18:9, bet. 2017/18:UbU7, rskr. 2017/18:43.

2 Senaste lydelse av 29 kap. 4 § 2013:298.

3 Senaste lydelse 2012:109.

SFS 2017:1115

Utkom från trycket
den 28 november 2017

background image

2

SFS 2017:1115

eller 7 §, om inte skolplikten fullgörs på något annat sätt enligt bestämmel-
serna i 24 kap.

Skolplikten kan dock börja fullgöras direkt i grundskolan, grundsärskolan,

specialskolan eller sameskolan enligt 11 a och 11 b §§.

10 §

Skolplikten inträder höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex

år.

Om det finns särskilda skäl får barnet börja fullgöra sin skolplikt först höst-

terminen det kalenderår då barnet fyller sju år.

Frågan om uppskjuten skolplikt prövas av hemkommunen efter begäran av

barnets vårdnadshavare.

Tidigare skolstart och undantag från skyldigheten att fullgöra skolplikt i
förskoleklass

11 §

Ett barn får tas emot i förskoleklassen redan höstterminen det kalen-

derår då barnet fyller fem år.

11 a §

Ett barn får börja fullgöra skolplikten i grundskolan, grundsärskolan,

specialskolan eller sameskolan höstterminen det kalenderår då barnet fyller
sex år om

1. barnet då har gått ut förskoleklassen, eller
2. barnets vårdnadshavare begär att barnet ska få börja i någon av dessa

skolformer utan att först ha gått ut förskoleklassen och barnet bedöms ha för-
utsättningar för det.

Beslut i frågan enligt första stycket 2 fattas av
1. rektorn när det gäller grundskolan och sameskolan,
2. Specialpedagogiska skolmyndigheten när det gäller specialskolan, och
3. barnets hemkommun när det gäller grundsärskolan.

11 b §

Ett barn som har beviljats uppskjuten skolplikt och som ska tas emot

i grundsärskolan får, utöver vad som anges i 11 a §, börja fullgöra skolplikten
i grundsärskolan utan att först ha gått ut förskoleklassen, om barnets vård-
nadshavare begär det hos hemkommunen.

12 §

Skolplikten upphör vid utgången av vårterminen det tionde året eller,

om eleven går i specialskolan, det elfte året efter det att eleven börjat fullgöra
skolplikten, om inte annat följer av 13 eller 14 §.

17 §

En elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan

och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den av-
sedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och

åtta timmar eller, i förskoleklassen och de två lägsta årskurserna, sex timmar
per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller
andra helgdagar.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och
specialskolan.

background image

3

SFS 2017:1115

Om en elev i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan

eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten,
ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att
eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens
vårdnadshavare inte informeras samma dag.

21 §

Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i dess för-

skoleklass, grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven
utbildning.

22 §

Huvudmannen ska se till att eleverna i huvudmannens förskoleklass,

grundskola och grundsärskola fullgör sin skolgång. Huvudmannen för speci-
alskolan och huvudmannen för sameskolan ska se till att elever i utbildning
under deras ledning fullgör sin skolgång.

När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola eller utan

giltig orsak är frånvarande i betydande utsträckning från obligatoriska inslag,
ska huvudmannen snarast lämna uppgift om detta till hemkommunen.

23 §

Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång och detta beror på att

elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så
ska ske, får hemkommunen förelägga elevens vårdnadshavare att fullgöra
sina skyldigheter. För en elev i specialskolan, sameskolan eller förskoleklass
vid en skolenhet med specialskola eller sameskola är det i stället huvudman-
nen för respektive skolform som får förelägga elevens vårdnadshavare att
fullgöra sina skyldigheter.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.
Ett beslut om föreläggande gäller omedelbart om inte annat beslutas.

8 kap.

3 §

Barn som är bosatta i Sverige och som inte har börjat i någon utbildning

för fullgörande av skolplikten ska erbjudas förskola enligt vad som anges i 4�
7 §§. Förskola behöver dock inte erbjudas under kvällar, nätter, veckoslut el-
ler i samband med större helger.

9 kap.

8 §

Utbildningen ska vara avgiftsfri.

Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som

behövs för en tidsenlig utbildning samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider.

Avgifter i samband med ansökan om plats får inte tas ut.

12 §

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i förskoleklass kommer till

stånd för alla barn i kommunen som enligt denna lag har rätt att gå i förskole-
klass och som inte fullgör sin skolgång på annat sätt. Av 2 kap. 4 § framgår
att staten är huvudman för förskoleklass vid en skolenhet med specialskola
eller sameskola.

Skyldigheten enligt första stycket ska fullgöras genom att hemkommunen

anordnar förskoleklass i den omfattning som krävs för att bereda utbildning
för alla i kommunen som är berörda.

background image

4

SFS 2017:1115

Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en an-

nan kommun om att denna i sin förskoleklass ska ta emot barn vars utbildning
hemkommunen ansvarar för.

15 a §

En elev som har blivit placerad vid en viss skolenhet har rätt att gå

kvar där om inte något annat följer av 15 § andra stycket.

Skolskjuts i hemkommunen

15 b §

En elev i förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kost-

nadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem till den plats där
utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs med hänsyn till
färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller
någon annan särskild omständighet.

Denna rätt gäller dock inte för elever som väljer att gå i en annan skolenhet

än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan
kommuns förskoleklass med stöd av 13 §. Om det kan ske utan organisato-
riska eller ekonomiska svårigheter ska kommunen anordna skolskjuts även i
dessa fall.

Elevens hemkommun ansvarar för att skolskjuts anordnas.

Skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen

15 c §

En elev som med stöd av 13 § första stycket går i en annan kommuns

förskoleklass och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommu-
nen har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där ut-
bildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är
hemmahörande i kommunen.

Den kommun som anordnar utbildningen ansvarar för att skolskjuts anord-

nas enligt första stycket. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elev-
ens hemkommun.

Resor och boende för elever vid en skolenhet med specialskola eller
sameskola

15 d §

En elev i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola eller same-

skola har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Staten ska stå för kost-
naderna.

En elev i förskoleklass vid en skolenhet med specialskola eller sameskola

som till följd av skolgången måste bo utanför det egna hemmet har rätt till till-
fredsställande förhållanden. Staten ska svara för detta utan extra kostnader för
eleven.

Skolskjuts

21 a §

Hemkommunen ska anordna skolskjuts för elever som går i en fristå-

ende förskoleklass inom kommunen under samma förutsättningar som enligt
15 b § andra stycket andra meningen gäller för elever som valt en annan skol-
enhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem.

background image

5

SFS 2017:1115

28 kap.

5 §

4

Beslut av en kommun eller ett landsting får överklagas hos allmän för-

valtningsdomstol i fråga om

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § eller återkallelse av sådant godkännande

enligt 26 kap. 13 eller 14 §,

2. bidrag enligt 8 kap. 21 §, 9 kap. 19 §, 10 kap. 37 §, 11 kap. 36 §, 14 kap.

15 §, 16 kap. 52 §, 17 kap. 31 eller 35 § eller 19 kap. 45 §,

3. avstängning enligt 5 kap. 17 eller 19 §,
4. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 §,

5. skolskjuts enligt 9 kap. 15 b § första stycket, 9 kap. 15 c § första stycket,

10 kap. 32 § första stycket, 10 kap. 33 § första stycket, 11 kap. 31 § första
stycket, 11 kap. 32 § första stycket, 18 kap. 30 § första stycket eller 18 kap.
31 § första stycket,

6. ekonomiskt stöd till inackordering enligt 15 kap. 32 § eller 18 kap. 32 §

första stycket,

7. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av så-

dant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §,

8. rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 eller 15 § eller återkallelse av sådan rätt

enligt 26 kap. 13 §,

9. bidrag enligt 25 kap. 11 §,
10. tillfälligt verksamhetsförbud enligt 26 kap. 18 §, eller
11. vitesföreläggande enligt 26 kap. 27 §.

7 §

Beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol i fråga om

1. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 §,

2. kostnadsfria resor enligt 9 kap. 15 d § första stycket eller 12 kap. 25 §

första stycket, eller

3. medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt eller återkallelse av så-

dant medgivande enligt 24 kap. 23 eller 24 §.

8 §

5

Beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos allmän förvaltnings-

domstol i fråga om

1. föreläggande för vårdnadshavare att fullgöra sina skyldigheter enligt

7 kap. 23 §, eller

2. kostnadsfria resor enligt 9 kap. 15 d § första stycket eller 13 kap. 23 §

första stycket.

14 §

Beslut av Specialpedagogiska skolmyndigheten får överklagas hos

Skolväsendets överklagandenämnd i fråga om

1. barns mottagande i specialskolan enligt 7 kap. 6 §,
2. skolpliktens förlängning enligt 7 kap. 13 § eller skolpliktens upphörande

enligt 7 kap. 14 §,

3. åtgärder enligt 9 kap. 15 d § andra stycket eller 12 kap. 25 § andra

stycket för en elev som inte bor hemma, eller

4 Senaste lydelse 2012:109.

5 Senaste lydelse 2013:298.

background image

6

SFS 2017:1115

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

4. rätt till utbildning för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3.
Beslut som avses i första stycket 1 får överklagas endast av barnet.

15 §

6

Beslut av Sameskolstyrelsen får överklagas hos Skolväsendets över-

klagandenämnd i fråga om

1. barns mottagande i sameskolan enligt 7 kap. 7 §,
2. åtgärder enligt 9 kap. 15 d § andra stycket eller 13 kap. 23 § andra

stycket för en elev som inte bor hemma, eller

3. rätt till utbildning för någon som avses i 29 kap. 2 § andra stycket 3.
Beslut som avses i första stycket 1 får överklagas endast av barnet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Lagen tillämpas på utbildning från och med höstterminen 2018.
3. Om eleven börjat fullgöra skolplikten före höstterminen 2018 gäller

7 kap. 12 § i den äldre lydelsen.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2013:298.

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.

Populära lagar