SFS 2018:1158 Lag om ändring i skollagen (2010:800)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2018:1158 Lag om ändring i skollagen (2010:800)
SFS2018-1158.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i skollagen (2010:800)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)2

dels att nuvarande 2 kap. 5 a § ska betecknas 2 kap. 6 a §,

dels att 2 kap. 5 § och 26 kap. 3, 4, 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 5 a�5 d §§, av följande

lydelse.

2 kap.
5 §
Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola,

förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola

och fritidshem.

Godkännande ska lämnas om den enskilde

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter

som gäller för verksamheten,

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för

verksamheten, och

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbild-

ningen.

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. I fråga om en

juridisk person krävs att samtliga som anges i 5 a § 1�4 bedöms lämpliga.

Vid lämplighetsbedömningen ska viljan och förmågan att fullgöra sina

skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och andra omständigheter

av betydelse beaktas.

För att godkännande ska lämnas krävs därutöver att utbildningen inte

innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del

av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbild-

ningen ska bedrivas. Om godkännandet avser gymnasieskola eller gym-

nasiesärskola ska följderna i närliggande kommuner för den del av skol-

väsendet som anordnas av det allmänna också beaktas. Avser godkännandet

förskoleklass, grundskola eller grundsärskola krävs därutöver att elevunder-

laget är tillräckligt för att verksamheten ska kunna bedrivas långsiktigt.

Ett godkännande ska avse viss utbildning vid en viss skolenhet eller för-

skoleenhet.

5 a § I fråga om en juridisk person ska prövningen enligt 5 § andra stycket

1 och tredje stycket sammantaget avse

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning

eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,

1

Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18FiU43, rskr. 2017/18:356.

2

Senaste lydelse av 5 a § 2014:903.

SFS 2018:1158

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1158

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt

inflytande över verksamheten.

5 b § Enskilda huvudmän ska anmäla förändringar i den krets av personer

som avses i 5 a § till den som godkänt den enskilde som huvudman senast

en månad efter förändringen.

5 c § Statens skolinspektion eller den kommun som handlägger ärenden

om godkännande av en enskild som huvudman får ta ut en avgift för ansök-

ningar om godkännande enligt 2 kap. 5 §.

5 d § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. villkor för godkännande enligt 5 § andra stycket 1 och 2 och tredje

stycket, samt

2. avgifter för ansökningar hos Statens skolinspektion enligt 5 c §.

26 kap.
3 §
Statens skolinspektion har tillsyn över

1. skolväsendet, särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk

verksamhet enligt denna lag,

2. utbildning som avses i 29 kap. 17 §,

3. hur en kommun uppfyller sina skyldigheter enligt 7 kap. 21 och 22 §§,

24 kap. 23 och 24 §§ samt 29 kap. 9 §,

4. hur en kommun uppfyller sitt tillsynsansvar enligt 4 §, och

5. att enskilda som godkänts av Skolinspektionen fortlöpande uppfyller

kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§.

Första stycket gäller inte om tillsynen är en särskild uppgift för en annan

tillsynsmyndighet.

4 § En kommun har tillsyn över

1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt

2 kap. 7 § andra stycket,

2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till

bidrag enligt 25 kap. 10 §, och

3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven

i 2 kap. 5 och 5 b §§.

Kommunens tillsyn enligt första stycket omfattar inte tillsyn över att

bestämmelserna i 6 kap. följs.

13 §3 En tillsynsmyndighet får återkalla ett godkännande, ett medgivande

eller ett beslut om rätt till bidrag som myndigheten har meddelat enligt denna

lag, om

1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och

2. missförhållandet är allvarligt.

Ett godkännande eller beslut enligt första stycket får också återkallas om

1. ett föreläggande enligt 10 § inte har följts, och

2. den enskilde vid den etableringskontroll som avses i 9 a § inte kan visa

att rimliga åtgärder har vidtagits för att få till stånd ett samråd enligt 2 kap.

6 a §.

3

Senaste lydelse 2015:802.

background image

3

SFS 2018:1158

14 § Ett godkännande av en enskild som huvudman inom skolväsendet får

återkallas om den enskilde inte längre uppfyller förutsättningarna för god-

kännande enligt 2 kap. 5 § andra stycket 1 och 2, tredje stycket och 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

GUSTAV FRIDOLIN

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)