SFS 1993:370 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1993:370 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
SFS 1993_370 Lag om ändring i skollagen (1985_1100)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:370 Lag

om ändring i skollagen (1985:1100);

Utkom från trycket

den 2 juni 1993

utfärdad den 19 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)2
dels att 5 kap. 5, 13, 16 och 20 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall inforas en ny paragraf, 5 kap. 26 a §, av följande

lydelse.

5 kap. Gymnasieskolan

5 §3 Varje kommun är skyldig att erbjuda utbildning på nationella pro-
gram för samtliga de ungdomar i kommunen som avses i 1 § första stycket
förutsatt att de

1. har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och

2. inte tidigare har gått igenom utbildning på ett nationellt program

eller likvärdig utbildning eller avlagt International Baccalaureate (IB).

Erbjudandet skall omfatta ett allsidigt urval av nationella program.

Antalet platser på de olika programmen och deras grenar skall anpassas
med hänsyn till elevernas önskemål.

Erbjudandet skall avse utbildning som anordnas inom kommunen eller i

en annan kommun eller ett annat landsting i enlighet med samverkansav-
tal. Två eller flera kommuner som gemensamt erbjuder en utbildning på
ett nationellt program bildar ett samverkansområde för den utbildningen.

Kommuner som har slutit samverkansavtal med ett landsting om en viss
utbildning bildar ett samverkansområde för den utbildningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får bestäm-

ma att särskilda krav på förkunskaper skall gälla för lokala grenar eller
utbildningar på främmande språk.

13 §4 Varje kommun är skyldig att erbjuda gymnasieutbildning i form av
specialutformade program eller individuella program för de ungdomar i

kommunen som avses i 1 § och som inte har tagits in på något nationellt
program eller har avlagt International Baccalaureate (IB). I fråga om elever
från särskolan gäller skyldigheten dock endast individuella program och

1

Prop. 1992/93:158, bet. 1992/93:UbUl2, rskr. 1992/93:329.

2

Lagen omtryckt 1991: 1111.

3

Senaste lydelse 1992:599.

4

Senaste lydelse 1992:599.

972

background image

endast om eleven vid prövning enligt 6 kap. 7 § inte tas emot i särskolan,
därför att eleven bedöms kunna gå i gymnasieskolan.

Ett specialutformat program bör i fråga om utbildningens nivå motsvara

ett nationellt program och därmed kunna ligga till grund för fortsatt
utbildning på högskolenivå eller för yrkesverksamhet.

Ett individuellt program kan

1. syfta till att stimulera eleven att senare gå över på ett nationellt

program eller ett specialutformat program,

2. göra det möjligt för ungdomar att förena en anställning som syftar till

yrkesutbildning med studier av vissa ämnen i gymnasieskolan,

3. avse utbildning för udda yrken och
4. möta speciella behov hos eleven.
Utbildningen på ett specialutformat eller ett individuellt program skall

följa en plan, som skall fastställas av styrelsen för utbildningen. I fråga om
sådana individuella program som avses i tredje stycket 2 får regeringen
föreskriva att utbildningen i skolan skall omfatta minst vissa av de ämnen
som anges i timplanerna i bilaga 2.

16 §5 Den som har tagits in på ett nationellt program i gymnasieskolan

och påbörjat det, har rätt att fullfölja sin utbildning på det programmet i
kommunen eller inom samverkansområdet eller, om utbildningen har ett
landsting som huvudman, inom det landstingsområdet. Detta gäller även
om de förhållanden som låg till grund för mottagandet ändras under
studietiden.

Dessa bestämmelser gäller också i fråga om utbildning på en viss gren,

om eleven har tagits in på ett program och därvid getts garanti för att
senare bli intagen på den grenen.

Rätten att fullfölja utbildningen enligt första stycket gäller även efter ett

studieavbrott på högst ett läsår för studier utomlands. Detsamma gäller i
fråga om grengaranti enligt andra stycket, såvida inte skolhuvudmannen
vid utfärdandet av garantin gjort uttryckligt förbehåll mot dess giltighet i
händelse av studieavbrott.

20 §6 Den som har påbörjat en utbildning på ett specialutformat eller ett
individuellt program i en kommun har rätt att fullfölja programmet enligt
den plan som fanns när utbildningen inleddes.

Om eleven har medgivit att programmet ändras, har han rätt att fullfölja

utbildningen på det ändrade programmet.

Rätten att fullfölja utbildningen gäller även efter ett studieavbrott på

högst ett läsår för studier utomlands.

26 a § En elevs hemkommun är skyldig att betala ersättning för kostna-
der för elevens utbildning till anordnare av utbildning som leder fram till
International Baccalaureate (IB). Skyldigheten gäller dock endast utbild-

ning för sådana elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymna-
sieutbildning vid den tidpunkt då IB-utbildningen började och endast om
utbildningsanordnarens avgifter till International Baccalaureate Office
(IBO) betalas av staten.

5

Senaste lydelse 1992:599.

6

Senaste lydelse 1992:599.

973

SFS 1993:370

background image

SFS 1993:370

Om parterna inte kommer överens om annat skall ersättning utgå med

ett belopp som regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer
beslutar.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 6 i övergångsbestämmelserna

till lagen (1991: 1107) om ändring i skollagen (1985: 1100) gäller bestäm-
melserna om rätt att fullfölja utbildningen efter ett studieavbrott för stu-
dier utomlands endast de elever som går på ett program.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Erik Tersmeden
(Utbildningsdepartementet)

974

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.