SFS 1993:802 Lag om entreprenadförhållanden inom skolan

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 1993:802 Lag om entreprenadförhållanden inom skolan
SFS 1993_802 Lag om entreprenadförhållanden inom skolan

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1778

SFS 1993:802
Utkom från trycket
den 24 juni 1993

Lag
om entreprenadförhållanden inom skolan;

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 § Kommuner och landsting får sluta avtal med en enskild fysisk eller

juridisk person om att denne skall bedriva viss undervisning inom gymna-

sieskolan. Avtalet får endast avse undervisning i sådana ämnen som ingår i
de ämnesblock som i bilaga 2 till skollagen (1985:1100) betecknas som
estetiska ämnen, ekonomiska ämnen, tekniska ämnen och yrkesämnen.

2 § Om det finns särskilda skäl får regeringen på ansökan av en kommun
eller ett landsting i andra fall än som anges i 1 § medge att kommunen eller

1

Prop. 1992/93:230. bet. 1992/93: UbU 17, rskr. 1992/93:406.

background image

SFS 1993:802

1779

landstinget får sluta avtal med någon annan om att bedriva undervisning
inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom.

3 § Om en kommun eller ett landsting med stöd av denna lag över-

lämnar uppgiften att bedriva undervisning till en enskild fysisk eller juri-
disk person, får kommunen eller landstinget till denne överlämna också

den myndighetsutövning som hör till uppgiften.

4 § För undervisning som bedrivs med stöd av 1 eller 2 § gäller inte
bestämmelserna i 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100). I stället gäller att för

undervisningen skall användas lärare som har kompetens för den under-
visning de skall bedriva.

5 § Den som är eller har varit verksam inom enskild verksamhet som
bedrivs med stöd av 1 eller 2 § får inte obehörigen röja vad han i den
elevvårdande verksamheten har fått veta om någons personliga förhållan-
den. Han får inte heller obehörigen röja uppgift i ärende om tillrättaföran-
de av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier.

6 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela
ytterligare föreskrifter om undervisning som bedrivs enligt 1 och 2 §§.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

BEATRICE ASK
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.