SFS 2006:391 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2006:391 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
060391.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 18 maj 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 8 och 8 a §§ skollagen

(1985:1100)

2 skall ha följande lydelse.

9 kap.

8 §

3 Om en fristående skola lämnar utbildning som ger kunskaper och fär-

digheter som till art och nivå väsentligen svarar mot de kunskaper och fär-
digheter som gymnasieskolan skall förmedla på nationella eller specialutfor-
made program, skall Statens skolverk förklara skolan berättigad till bidrag
som avses i 8 a § i fråga om utbildningen. Förklaring får dock lämnas endast
om

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund

som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

2. huvudmannen för skolan har förutsättningar att bedriva verksamheten i

enlighet med ovan angivna villkor,

3. skolan står öppen för alla ungdomar som har rätt till motsvarande ut-

bildning i gymnasieskolan enligt denna lag, med undantag för sådana ung-
domar vilkas mottagande skulle medföra att betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter uppstår för skolan,

4. skolan för undervisningen använder lärare som har en utbildning av-

sedd för den undervisning de i huvudsak skall bedriva, dock med undantag
för fall då personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns
något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, och

5. skolan uppfyller de ytterligare villkor som regeringen föreskriver i

fråga om utbildningen vid fristående skolor och om antagningen till och led-
ningen av sådana skolor.

En fristående skola som avses i denna paragraf får även anordna individu-

ellt program. Skyldighet att ta emot en elev på ett individuellt program finns
endast om skolan och elevens hemkommun kommer överens om det bidrag
som kommunen skall betala till skolan för eleven. Utbildningen skall bedri-
vas i en omfattning som motsvarar heltidsstudier. Utbildningens omfattning
får dock minskas om en elev begär det och styrelsen för utbildningen finner
det förenligt med syftet för utbildningen.

1 Bet. 2005/06:UbU13, rskr. 2005/06:240.

2 Lagen omtryckt 1997:1212.

3 Senaste lydelse 2002:159.

SFS 2006:391

Utkom från trycket
den 31 maj 2006

background image

2

SFS 2006:391

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

En förklaring enligt första stycket skall inte lämnas i fråga om utbildning

som skulle innebära påtagliga negativa följder för skolväsendet i den kom-
mun där skolan är belägen eller i närliggande kommuner.

En fristående skola som avses i denna paragraf får inom ramen för vad

som sägs i första stycket 1 ha en konfessionell inriktning.

En förklaring om rätt till bidrag skall innehålla uppgift om till vilket natio-

nellt program i gymnasieskolan som utbildningen i bidragshänseende skall
hänföras.

8 a §

4 För varje elev som genomgår sådan utbildning som avses i 8 § läm-

nas bidrag av hemkommunen. Kommunens skyldighet gäller endast utbild-
ning för sådana elever som hemkommunen var skyldig att erbjuda gymna-
sieutbildning vid den tidpunkt då utbildningen började.

Om utbildningen i bidragshänseende har hänförts till ett sådant nationellt

program som elevens hemkommun anordnar, skall bidraget bestämmas efter
samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det
programmet i de egna gymnasieskolorna. När bidraget bestäms skall hänsyn
tas till den fristående skolans åtagande och elevens behov. Om en elev har
ett omfattande behov av särskilt stöd, är kommunen inte skyldig att lämna
bidrag för det särskilda stödet, om betydande organisatoriska eller ekono-
miska svårigheter uppstår för kommunen.

I andra fall än som avses i andra stycket, skall elevens hemkommun betala

det belopp som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämt har
föreskrivit. För en elev som har ett omfattande behov av särskilt stöd skall
kommunen därutöver lämna ett extra bidrag. Kommunen är dock inte skyl-
dig att lämna extra bidrag, om betydande organisatoriska eller ekonomiska
svårigheter uppstår för kommunen.

För en elev som genomgår utbildning på ett individuellt program skall

elevens hemkommun betala det belopp som överenskommits med skolan.
När bidraget bestäms skall hänsyn tas till den fristående skolans åtagande
och elevens behov.

Kommunens skyldighet att lämna bidrag till skolan gäller inte, om statsbi-

drag lämnas för en utlandssvensk elevs utbildning. Om bidraget avser en
asylsökande elev eller en annan elev som vistas i Sverige under liknande
omständigheter, skall kommunen i stället för vad som anges i andra och
tredje styckena betala det belopp som regeringen har föreskrivit särskilt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Nils Cederstierna
(Utbildnings- och
kulturdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:1368.

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.