SFS 2000:1375 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)

Du är här: Start / Skoljuridik / Skollag (2010:800) / SFS 2000:1375 Lag om ändring i skollagen (1985:1100)
001375.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i skollagen (1985:1100);

utfärdad den 7 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om skollagen (1985:1100)

2

dels

att 2 a kap. 10 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 2 a kap. 6 a, 6 b och

8 a §§, av följande lydelse.

2 a kap.

6 a §

Barn vars föräldrar är arbetslösa skall tillhandahållas förskoleverk-

samhet enligt 6 § andra stycket. Förskoleverksamheten skall i sådana fall
omfatta minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

6 b §

Barn vars föräldrar är föräldralediga enligt föräldraledighetslagen

(1995:584) för vård av annat barn skall tillhandahållas förskoleverksamhet
enligt 6 § andra stycket. Förskoleverksamheten skall i sådana fall omfatta
minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

8 a §

Barn skall erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år

då de fyller fyra år. Förskolan skall omfatta minst 525 timmar om året.

Kommunen skall informera föräldrarna om verksamheten i förskolan och

syftet med denna.

10 §

3

För plats i förskola, fritidshem och familjedaghem som kommunen

anordnar får skäliga avgifter tas ut enligt grunder som kommunen bestäm-
mer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.

För sådana platser i förskola som avses i 8 a och 9 §§ får avgift tas ut en-

dast till den del verksamheten överstiger 15 timmar i veckan eller 525 tim-
mar om året.

1

Prop. 1999/2000:129, bet. 2000/01:UbU5, rskr. 2000/01:46.

2

Lagen omtryckt 1997:1212.

3

Senaste lydelse 1998:352.

SFS 2000:1375

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

2

SFS 2000:1375

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001 i fråga om 6 a § och den 1 januari

2002 i fråga om 6 b § och i övrigt den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

INGEGERD W�RNERSSON

Magnus Eriksson
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.