SFS 2014:195 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2014:195 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
140195.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 3 april 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 1 kap. 4 § studiestödslagen

(1999:1395) ska ha följande lydelse.

1 kap.

4 §

3

När det gäller rätt till studiestöd enligt denna lag, ska utländska med-

borgare jämställas med svenska medborgare om de på grund av anställning
eller etablering som egenföretagare här i landet kan härleda rättigheter i fråga
om sociala förmåner från

1. EU-rätten,
2. avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
3. avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena

sidan, och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Första stycket gäller även familjemedlemmar som avses i 3 a kap. 2 §

första stycket utlänningslagen (2005:716) till sådana utländska medborgare.
Detsamma gäller sådana familjemedlemmar till svenska medborgare som
avses i 3 a kap. 2 § andra stycket utlänningslagen, om den svenska medborga-
ren är anställd eller egenföretagare här i landet.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:81, bet. 2013/14:SfU11, rskr. 2013/14:192.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om uni-
onsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig
inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och
om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG,
75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158,
30.4.2004, s. 77, Celex 32004L0038).

3 Senaste lydelse 2013:608.

SFS 2014:195

Utkom från trycket
den 15 april 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.