SFS 1974:978

740978.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1914:t 978

om ämdnrag 5 stadiestödslagee (1973: 349);

utkom f rån tr ycket

utfärdad den 13 december 1974.

^974

Kungl. Maj:t förordnar med riksdagen^ i fråga om studiestödslagen

(1973: 349)2,

dels att i 1 kap. 4 och 5 §§, 2 kap. 3 §, 3 kap. 1, 4, 5, 5 a, 8, 10, 11,

20�22, 29 och 30 §§, 4 kap. 1, 5, 10, 17, 19, 21, 22, 26, 27 och 36 §§,
5 kap . 15, 64, 65, 79 och 86�88 §§ samt 6 kap. 4 § orden "Konungen"

och "Kungl. Maj:t" och böjningsformer av dessa ord skall bytas ut mot
"regeringen" i motsvarande form,

dels att 3 kap. 24 och 27 §§, 4 kap. 30 § och 5 kap. 1 och 60 §§

samt punkt 6 övergångsbestämmelserna skall ha nedan angivna lydelse.

1 Prop. 1974:184, SfU 39, rsk r 403.

2 La gen omtryckt 1974:483.

2001

126 a�SFS 1974

¬

background image

SFS 1974: 978

3 kap.

24' § Vid beräkning av studiehjälp för sådan del av läsår som överskju­
ter eller ej uppgår till hel månad, skall för vecka beräknas en fjärdedel
av månadsbeloppet. Studiehjälp beräknas icke för dagar, som ej utgör

hel vecka.

Belopp som enligt första stycket beräknas för vecka avrundas till helt

krontal vid öretal under 50 nedåt och vid annat öretal uppåt.

27 § Vad i detta kapitel föreskrivs om föräldrar avser dels fader och
moder som har vårdnaden eller, i fråga om studerande som fyllt 18 år,

senast haft vårdnaden om den studerande, dels fader eller moder som
stadigvarande sammanbor med sådan vårdnadshavare. I fråga om fos­

terbarn gäller vad som sägs om fö räldrar i stället fosterföräldrarna.

4 leap.

30 § Studiemedel enligt 12�26 §§ utgår även för sådan sjukperiod
som omfattar hela den studerandes studietid under en termin. Detta

gäller dock endast om terminen infaller närmast efter sådan termin

under vilken den studerande bedrivit studier vid sådan läroanstalt eller
utbildningslinje som avses i 3 kap. 1 § och 4 kap. 1 §. Villkoret i 29 §
andra stycket skall även vara uppfyllt under föregående termin eller
annan tidigare termin.

5 kap.

1 § Den som uppburit återbetalningspliktiga studiemedel skall åter­

betala dessa genom årliga avgifter.

�terbetalningspliktiga studiemedel som belöper på sjukperiod skall

ej återbetalas enligt 'ad som framgår av 77�80 §§.

60 § �r den återbetalningsskyldiges betalningsförmåga på grund av

sjukdom eller annan jämförlig orsak varaktigt nedsatt, får han befrias

från kvarstående återbetalningsskyldighet. Föreligger eljest synnerliga

skäl får den återbetalningsskyldige även i annat fall befrias från kvar­
stående återbetalningsskyldighet eller del d ärav.

Den som har uppburit återbetalningspliktiga studiemedel för vuxen­

utbildning kan i vissa fall befrias från del av återbetalningsskyldigheten

enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller, efter

regeringens bemyndigande, av centrala studiestödsnäranden.

2002

6. Bestämmelserna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena samt 24 §

studiehjälpsreglementet (1964: 402) äger fortfarande tillämpning med
avseende på studielån som beviljats enligt studiehjälpsreglementet, om
cj låntagaren begär sådan förändring av återbetalningsvillkoren som
avses i andra stycket.

Begär låntagare förändring av återbetalningsvillkoren för studielån

enligt studiehjälpsreglementet (1964: 402), skall lånet jämte ränta åter-

¬

background image

bélalas som om fråga vore om återbetalningspliktiga studiemedel enligt

SFS 1974: 978

denna lag i dess lydelse enligt lagen (1974: 483) om ändring i studiestöds­
lagen samt punkterna 6 a�6 e.

Föreligger synnerliga skäl får låntagare befrias från honom åvilande

betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i 24 § andra stycket

studiehjälpsreglementet (1964: 402).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1975.

CARL GUSTAF

BERTIL ZACHRISSON
(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.