SFS 1977:146

770146.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:146

Lag

Utkom från trycket

den 3 m aj 1977

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 30 mars 1977.

Enligt riksdag ens beslut' föreskrives att 2 kap. i §, 3 kap. 6, 7 och i 1 §§,

4 kap. 17 och 19 §§. 5 kap. 4 § samt 6 kap . 6 § studiestödslagen (1973: 349)^^
skall ha neda n angivna lydelse.

2 kap.

I §' Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med 175

kronor i m ånaden från och med kvartalet efter det under vilket han fyllt 1 6

år.

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervisning

vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (1962: 319).

3 kap.

I 6

Studiebidrag utgår med 175 kronor i månaden.

7

Inackorderingstillägg utgår med 230 kronor i m ånaden till studerande

som behöver inackordering. Tillägget omfattar dessutom rätt till fria hem ­

resor enligt de närmare bestämmelser som meddelas av regeringen eller
myndighet som regeringen utser.

II §® Behov sprövat tillägg utgår med högst 150 kronor i m ånaden.

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg medd elas av regering­

en.

426

4 kap.

17 § Utöver vad s om följer av 16 § mi nskas det belopp som enligt 13 §

första stycket och 14 § utgår till he ltidsstuderande för vaije hel, samman­
hängande tidsperiod om 15 dagar med

1. en fyrtiofemtedel av den del av den studerandes förmögenhet som

överstiger sex gånger basbeloppet, eller

' Prop. 1976/77:100 (bil. 12 p. G 2), SfU 18, rskr 156.

^ La gen omtryckt 1975: 359.

^ Se naste lydelse 1975:805.

'' Senaste lydelse 1975:805.

^ Se naste lydelse 1976:174.

" Senaste lydelse 1976:174.

¬

background image

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, en fyr-

gpg 1977:146

tiofemtedel av den del av makarnas sammanlagda förmögenhet som över­

stiger nio gånger basbeloppet.

Om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, minskas

det belopp som enligt 13 § första stycket och 14 § utgår för varje hel, sam­

manhängande tidsperiod om 15 d agar dessutom med två fyrtiofemtedelar

av den del av makens inkomst under kalenderhalvåret som överstiger tre

basbelopp.

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken, äger

första stycket 2 och andra stycket motsvarande tillämpning, i den mån det­

ta följer av bestämmelser som meddelas av regeringen eller, efter regering­

ens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

19 §⬢ För deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett kalen­

derhalvår enligt 13 § första stycket och 14 S för varje hel, sammanhängan­
de tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes

inkomst under kalenderhalvåret som överstiger 140 procent av basbelop­

pet.

Utöver vad som följer av första stycket minskas det belopp som enligt

13 § fö rsta stycket och 14 § utgår till deltidsstuderande för varje hel. sam­
manhängande tidsperiod om 30 dagar med

1. två fyrtiofemtedelar av den del av den studei'andes förmögenhet som

överstiger sex gånger basbeloppet, eller

2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, två fyr­

tiofemtedelar av den del av makarnas sammanlagda förmögenhet som

överstiger nio gånger basbeloppet.

Om sådan studerande är gift och lever tillsammans med maken, minskas

det belopp som utgår enligt 13 S f örsta stycket och 14 S fö r varje hel, sam­

manhängande tidsperiod om 30 dagar med fyra fyrtiofemtedelar av den del

av makens inkomst under kalenderhalvåret som överstiger 390 procent av

basbeloppet.

�r den studerande gift men lever han ej tillsammans med maken, äger

andra stycket 2 och tredje stycket motsvarande tillämpning, i den mån det­

ta följer av bestämmelse som meddelas av regeringen eller, efter regering­

ens bemyndigande, av centrala studiestödsnämnden.

5 kap.

14 §** Timstudiestöd utgör 22 kronor för studietimme.

6 kap.

|6

Inkomstbidrag utgör 1 10 k ronor för varje dygn.

^ Senaste lydelse 1976; 174.
" Senaste lydelse 1976: 174.

^ Senaste lydelse 1976:174.

427

¬

background image

SFS 1977:146

| Internatbidrag utgör 100 kronor för varje dygn.

f/ij.'Hll

Denna lag träder i kraft såv itt avser 2 kap. I S och 3 kap. 6 den i Janua­

ri 197 8 och i övrigt den i juli 1977.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Jöran Mueller

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.