SFS 1977:1186

771186.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 17 januari 1978

SFS 1977:1186 Lag

Utkom från trycket

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

utfärdad den 29 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives att 2 kap. 1 ? ! och 3 kap. 6 § stu­

diestödslagen (1973: 349)^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

1 §3 Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidr ag med 188

kronor i månaden från och med k vartalet efter det under vilket han fyl lt 16

år.

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervisning

vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (1962: 319).

3 kap.

6

Studiebidrag utgår med 188 kronor i månade n.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1978.

På regeringens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Jan Pennlöv
(Utbildningsdepartementet)

' Prop. 1977/78:61, SfU 14 , rskr 9 0.

^ Lagen omtryckt 1975:359.

3 Senaste lydelse 1977:146 (jfr 1977:489).

" Senaste lydelse 1977:146 Gfr 1977: 489).

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.