SFS 1980:693

800693.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:693

om ändring i studiestödslagen (1973; 349);

utkom Mn trycket

den 16 september 1980

utfärdad den 6 september 1980.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 § och 3 kap. 6 § studie­

stödslagen (1973: 349)^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

1

Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med 250

kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket han fyllt 16

år.

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervisning

vid skola som a vses i 33 eller 34 § skollagen (1962: 319).

' Prop. 1980 U;l, FiU U; 1, rskr U: 3.

" Lagen omtryckt 1975:359.

^ Senaste lydelse 1979:1144.

1363

¬

background image

SFS 1980:693

3 kap.

Denna lag träder i kraft d en 1 oktober 1980.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

i

16

Studiebidrag utgår med 250 kronor i m ånaden.

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

Senaste lydelse 1979:1144.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.