SFS 1982:1244

821244.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1982:1244

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

Utkom från trycket

,

den 29 december 1982

Utfärdad den 17 decemb er 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 kap. 1 § och 3 kap. 6 § studie­

stödslagen (1973; 349)^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 kap.

1 § Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med 2 75

kronor i månaden från och med kvartalet efter det under vilket han fyllt 16

år.

Detsamma gäller studerande som deltager i motsvarande undervisning

vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (1962:319).

3 kap.

16 § Studiebidrag utgår med 275 kronor i månaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALL�0N

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

'Prop. 1982/83:55, SfU 13. rskr 101.

Lagen omtryckt 1981:579.

2995

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.