SFS 1989:695

890695.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

^:695 Lag

Utkom från trycket

OEE ändring 1 studiestödslagen (1973:349);

den ISjuIi 1 989

utfardad den 29 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 3 kap. 6 § studiestödslagen

(1973:349)^ skall ha följande lydelse.

3 kap.

6 § Studiebidrag utgår med 560 kronor i m ånaden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Erik Tersmeden
(U tbildningsdepartementet)

' Prop. 1988/89:150 (bil. 7), FiU30, rskr. 327.

^ Lagen omtryckt 1987:303.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.