SFS 1990:209

900209.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1990:209 Lag

utkom frän trycket

OHi ändring i studiestödslagen (1973:349);

den 22 maj 199 0

utfärdad den 3 maj 1990.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs

i fråga om studiestödslagen

(1973:349)2

dels att 3 kap. 7, 11 och 22 §§, 4 kap. 16, 19 och 24 §§, 5 kap. 3 och 5 § §

samt 6 kap. 5 och 8 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbest ämmelserna till lagen (1988:877) om ändring

i näm nda lag skall införas tre nya punkter, 2 c�2 e, av följande lydelse.

3 kap.
7 §2 Inackorderingstillägg utgår med lägst 935 och högst 1 880 kronor i
månaden till studerande som behöver inackordering. Närmare föreskrifter
om inackorderingstillägg meddelas av regeringen eller den myndighet som

regeringen u tser.

11 § Extra tillägg utgår med 690, 460 eller 230 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.

290

'Prop, 1989/90; 100 (bil, 10 p, F 5). SfU 14, rskr. 20 2.

' Lagen omtryckt 1987:303,

^ Senaste lydelse 1989: 201.

¬

background image

* 22 § Studiehjälp enligt detta kapitel får beviljas svensk medborgare för

studier utom riket, om studierna inte med lika stor fördel kan bedrivas vid
svensk läroanstalt.

�ven i andra fall får studiehjälp enligt detta kapitel beviljas för studier

utom riket enligt bestämmelser som regeringen meddelar.

Första och a ndra styckena gäller dock endast sådana studier som mot­

svarar eller är jämförbara med studier vid svensk läroanstalt eller utbild­

ningslinje som omfattas av förordnande enligt 1 §.

Första och andra styckena gäller ej för sjukperiod som avses i 15 §.

Närmare föreskrifter om studiehjälp för studier utom riket meddelas av

regeringen eller den myndighet som regeringen be stämmer.

SFS 1990:209

4 kap.
16 §⬢' För en heltidsstuderande minskas det belopp som utgår enligt 13 §

första stycket för varje hel, sammanhängande tidsperiod om 15 dagar med

en artondel av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret
som överstiger nedan för skilda perioder angivna delar av basbeloppet,

nämligen

Antal hela, sammanhängande
tidsperioder om 15 dagar för
vilka studiemedel skall utgå
under kalenderhalvåret

Del av basbeloppet
januari�juni

juli�december

högst 2

145 procent

145 procent

3

135 procent

135 procent

4

120 procent

120 procent

5

105 procent

105 procent

6

95 procent

95 procent

7

80 procent

90 procent

8

70 procent

80 procent

9

60 procent

80 procent

lägst 10

50 procent

65 procent

19

För en deltidsstuderande minskas det belopp som utgår för ett

kalenderhalvår enligt 13 § första stycket för varje hel, sammanhängande
tidsperiod om 30 dagar med en niondel av den del av den studerandes
inkomst under kalenderhalvåret som överstiger nedan, för skilda perioder

angivna delar av basbeloppet, nämligen

Antal hela, sammanhängande

tidsperioder om 30 dagar för
vilka studiemedel skall utgå
under kalenderhalvåret

1

2

3
4

lägst 5

'' Senaste lydelse 1988:877.

^Senaste lydelse 1988:877.

Del av basbeloppet

170 procent
160 procent
150 procent
140 procent
130 procent

291

¬

background image

SFS 1990:209

24 §'⬢ Studiebidraget utgör 2,78 procent av basbeloppet för varje 11

sammanhängande tidsperiod om 15 dagar för heltidsstuderande och o

30 dagar för deltidsstuderande. �r den studerande för denna tidsperiod'
enligt 10, 13, 16, 19 och 21�23 §§ inte berättigad till fullt studiemedel
skall av minskningen så stor andel falla på studiebidraget som detta bidrag'

utgör av fullt studiemedel.

Utgående studiemedel utgör i första hand studiebidrag. �&terstoden ut­

gör studielån.

'

5kap.

3

Korttidsstudiestöd utgår för vaije timme

1. under vilken den s tuderande förlorar arbetsinskomst på grund av att

han deltar i utbildning,

2. under vilken den studerande förlorar arbetsinkomst på grund av resor' i

till eller från den plats där utbildningen äger rum.

!

Till samma studerande får korttidsstudiestöd utgå för högst 240 timmar

under ett budgetår.

5

Korttidsstudiestöd utgör 53 kronor för vaije timme.

6 kap.
5

Intematbidrag utgör 265 kronor för vaije dygn.

8 §'° Har en facklig organisation ansökt om intematbidrag för fördel­

ning mellan vissa arbetsta gare gäller följande särskilda bestämmelser.

1. Bidraget f år utgå till den fackliga organisationen i stället för till den

studerande.

2. Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och logi

för den studerande.

3. För varje kurs får bidragen dock aldrig beräknas till högre belopp än

som motsvarar 265 kronor i genomsnitt för vaije dygn och vaije studeran­
de som har rätt till bidraget.

2 c" Utöver vad som föreskrivs i 8 kap. 39 och 40 §§ studiestödslagen

(1973:349) i dess lydelse före den 1 ja nuari 1989 och i föreskrifter som

meddelats med stöd av punkt 2 e nedan kan på ansökan av den återbetal­
ningsskyldige medges att preliminär avgift tills vidare inte skall utgå. Detta

gäller dock endast om den återbetalningsskyldige är bosatt i riket.

Om ett medgivande enligt första stycket har lämnats, skall frågan om

slutlig avgift prövas särskilt på det sätt som anges i 8 kap. 43 § studiestöds­
lagen i dess lydelse före den 1 januari 1989.

292

'' Senaste lydelse 1988: 877.

' �ndringen innebär bl . a. att tredje stycket upphävs.

® Senaste lydelse 1989:201.

Senaste lydelse 1989:201.

'"Senaste lydelse 1989:201.

" Till 1988:877.

¬

background image

Ett medgivande enligt första stycket skall återkallas,

SFS 1990:209

1. om den återbetalningsskyldige ansöker om detta, ,.

2. om den återbetalningsskyldige bosätter sig utom riket eller
3. om återbetalningen samordnas på sätt som anges i punkt 4 i dessa

övergångsbestämmelser.

Om ett medgivande enligt första stycket har återkallats, får centrala

studiestödsnämnden medge att den första preliminära avgift som därefter

påförs får betalas upp till sex månader in på följande avgiftsår.

2 d'' Ansökan enligt 8 kap. 39 § första stycket studiestödslagen

(1973:349) i dess lydelse före den 1 jan uari 1989 skall - i stället för vad

som föreskrivs i paragrafens andra stycke � ha kommit in till centrala
studiestödsnämnden före utgången av oktober månad året efter avgifts­

året.

1 stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 43 § första stycket 3 studiestöds­

lagen i dess lydelse före den I jan uari 1989 skall frågan om slutlig avgift för
ett avgiftsår prövas särskilt för viss återbetalningsskyldig om denne inte
har betalt den preliminära avgiften i sin helhet före utgången av oktober
månad året efter avgiftsåret och om han bedöms ha varit bosatt i riket
under avgiftsåret.

2 e'' Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva
att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå eller skall sättas ned för
avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär stu­
diehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, utbildningsbidrag under
arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag för doktorander.

Denna lag träder i kraft, i fråga om övergångsbestämmelserna 2c-2 e

till lagen (1988:877) om ändring i stu diestödslagen den I januari 1991,

samt i övrigt den 1 juli 1990.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

1 ]

I

L

"Till 1988: 877.

"71111988:877.

293

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.