SFS 1991:220

910220.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 199J: 220

om ändring i studiestödslagen (1973:349);

Utkom från tryck et

utFärdad den 2 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 8 kap. 24 § studiestödslagen

(1973; 349)^ skall ha följande lydelse.

8 kap.

24

Annan myndighet och försäkringsinrättning är skyldiga att på be­

gäran lämna domstol, riksförsäkringsverket, allmän försäkringskassa och
centrala studiestödsnämnden sådana uppgifter i fråga om viss person som
är av betydelse för tillämpningen av detta kapitel.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

BENGT G�RANSSON

Erik Tersmeden
(Utbildningsdepartementet)

' Prop. 1990/91:80, JuU 18, rskr. 216.

^ Lagen omtryckt 1987: 303.

^Senaste lydelse 1988:877.

den 15 maj 1 991

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.