SFS 1991:924

910924.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:924 Lag

Utkom frär trycket

om ändring i stu diestödslagen (1973:349);

den 26 juni 1991

utfärdad den 23 maj 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om studiestödslagen

(1973:349)2

dels att 3 kap. 9 § skall upphöra att gälla,
dels att 3 kap. 4, 6, 7 och 11 §§,4 kap. 3, 6, 7 och 11 §§, 5 kap. 5 §, 6 kap.

5 och 8 §§, 8 kap. 6 §, punkt 6 i övergångsbestämmelserna till lagen samt
punkterna 1, 2 e och 2 f i ö vergångsbestämmelserna till lagen (1988; 877)

om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring

i nämnda lag skall införas sex nya punkter, 2 g-2 1, av följande lydelse.

'Prop. 1990/91:100 (bil. 10 p. F), SfU12, rskr. 240.

1578

2 Lagen omtryckt 1987:303.

lA'

¬

background image

3 kap.

SFS 1991:924

4

Om inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer före­

skriver något annat, utgår studiebidrag jämte tillägg endast vid heltidss tu­
dier.

I 6 §'' Studiebidrag utgår med 835 kronor i måna den.

7 §' Inackorderingstillägg utgår med lägst 1 000 och högst 2010 kronor i

månaden till studerande som behöver inackordering. Närmare föreskrifter

om inackorderingstillägg meddelas av regeringen eller den myndighet som

regeringen utser.

111

Extra tillägg utgår med 750, 500 eller 250 kronor i månaden.

Närmare bestämmelser om extra tillägg meddelas av regeringen.

4 kap.

3

Studiemedel får inte beviljas för tid för vilken studiehjälp enligt

3 kap. eller särskilt vuxenstudiestöd enligt 7 kap. redan har bevilja ts.

Beviljas studerande studiehjälp eller särskilt vuxenstudi estöd för sådan

tid för vilken den studerande redan har beviljats studiemedel, får den

studerande ej uppbära studiemedlen för denna tid.

Studiemedel får ej heller beviljas eller uppbäras för tid för vilken utbild­

ningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller utbildningsbidrag för

doktorander utgår, om ej annat följer av bestämmelse som regeringen
meddelar.

Studiemedel utgår inte för tid för vilken den studerande fullgör tjänstgö­

ring enligt värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri
tjänst, civilförsvarslagen (1960:74) eller lagen (1980:1021) om militär

grundutbildning för kvinnor eller fullgör utbildning till reservofficer.

6 § Till studerande, som avses i 1 § o ch som ej tidigare varit inskriven

vid läro anstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt
1 §, utgår studi emedel utan föregående prövning av hans lämplighet för

studierna.

Till annan studerande som a vses i 1 § utgår studiemedel endast om det

med hänsyn till de resultat som han har uppnått måste anses sannolikt, att
han kommer att slutföra studierna inom normal tid. Vid denna bedöm­
ning skall hänsyn tas till förhållanden av personlig natur som kan antas ha

inverkat på studieresultaten.

Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett

år, skall beslu tet omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i
andra stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte kommer
att slutföra studierna inom normal tid.

' �ndringen innebär bi. a. att andra stycket upphävs.

'' Senaste lydelse 1990:704.

' Senaste lydelse 1990:209.

* Senaste lydelse 1990:209.

' Senaste lydelse 1990:635.

1579

¬

background image

SFS 1991:924

- W

. T!

.

⬢: ⬢

Närmare föreskrifter för tillämpningen av andra och tredje styckena

meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

7 § Till studerande, som avses i 2 § och som ej tidigare varit inskriven

vid läroanstalt eller utbildningslinje som omfattas av förordnande enligt

I § eller 3 kap. 1 § , utgår studiemedel utan föregående prövning av hans

lämplighet för studierna.

Inom ramen för sådan utbildningslinje vid gymnasieskolan som omfat­

tas av förordnande enligt 3 kap. 1 § utgår studiemedel alltid utan prövning

som avses i första styc ket.

Till annan studerande som avses i 2 § utgå r studiemedel endast om han

bedrivit sina tidigare studier i normal takt. Vid denna bedömning skall
skälig hänsyn tagas till förhållanden av personlig natur som kan antagas ha
inverkat på studieresultaten.

Har studiemedel vid ett och samma tillfälle beviljats för längre tid än ett

år, skall beslut et omprövas, om det vid en sådan bedömning som avses i

tredje stycket därefter har blivit sannolikt att den studerande inte bedriver

sina studier i normal takt.

Närmare föreskrifter för tillämpningen av tredje och Qärde styckena

meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

II

Studiemedel beviljas efter ansökan.

Ansökan om studiemedel inges inom den tid och i den ordning som

centrala studiestödsnämnden bestämmer. Om särskilda skäl föreligger, får
ansökan prövas även om den inkommit för sent.

5 kap.

I 5 §' Korttidsstudiestöd utgör 65 kronor för varje timme.

6 kap.

I 5 §'" Internatbidrag utgör 290 kronor för varje dygn.

8 §" Har en facklig org anisation ansökt om internatbidrag för fördel­

ning mellan vissa arbetstagare gäller följande särskilda bestämmelser.

1. Bidraget få r utgå till den fackliga organisationen i stället för till den

studerande.

2. Bidraget skall motsvara den faktiska kostnaden för resor, kost och logi

för den studerande.

3. För varje kurs får bidragen dock aldrig beräknas till högre belopp än

som motsvarar 290 kronor i genomsnitt för varje dygn och varje studeran­
de som har rätt till bidraget.

1580

* �ndringen innebära» tredj e stycket upphävs.

' Senaste lydelse 1990:209.

'"Senaste lydelse 1990:209.

" Senaste lydelse 1990:209.

¬

background image

8 kap.

SFS 1991:924

6 §" �&rsbeloppet för sättas ned

1. om den återb etalningsskyldige uppbar studie hjälp, studiemedel, sär­

skilt vuxenstudi estöd, utbildningsarvode, särskilt vuxenstudiestöd för ar­

betslösa, utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning, utbildnings­
bidrag för doktorander'eller fullgör grundutbildning enligt värnpliktslagen

(1941:967), läge n (1966:413) om vapenfri tjänst, lagen (1980:10 21) om

militär grundutbildning för kvinnor eller fullgör utbildning till re servofTi-

cer,

2. om den återbetalningsskyldiges inkomst under betalningsåret kan

beräknas bli väsen tligt lägre än den inkomst efter vilken årsbelop pet har
beräknats,

3. om den återbetalningsskyldige har överklagat den taxering som ligger

till grund för beräkningen av årsbeloppet och det me d hänsyn till omstän­
digheterna framstår som oskäligt att låta årsbeloppet grundas på den
taxeringen, eller

4. om det i någo t annat fall finns synnerliga skäl.

Om det finns skäl att sätta ned årsbelop pet och det kan antas att den

omständigheten som föranleder nedsättningen kommer att bestå längre än
ett år, får nedsättning ske tills vidare.

övergångsbestämmelser' ^

6. För studielån som har beviljats enligt studiehjälpsreglementet

(1964:402) gäller bestämmel serna i 22 §, 23 § andra och tredje styckena
samt 24 § studiehjälpsreglementet fortfarande, allt i den mån annat inte

följer av andra�åttonde styckena. För återbetalning av sådant studielån

enligt studiehjälpsreglementet för vilket låntagaren har begärt att studielå­

net skall fö återbetalas enligt lagen (1983:271) om ändrade återbetalnings-
villkor för vissa äldre studielån gäller dock enbart vad som följer av
bestämmelserna i d en lagen.

Låntagaren aviseras ränta, amortering och ränteannuitet. För avisering-

en utgår aviseringsavgift med belopp som regeringen bestämmer.

Om lånta garen inte betalar ränta, amortering eller ränteannuitet inom

föreskriven tid, skall påminnelse om detta sändas till låntagaren. För
påminnelsen utgår påm innelseavgift med belopp som reger ingen bestäm­
mer.

Om amorterings planen ändra s och amorteringstiden därför utsträcks,

får amorteringstiden dock förlängas längst till oc h med det år då låntaga­
ren fy ller 65 år. En låntaga re är inte skyldig att betala ränta, amortering
eller ränteannuitet som förfaller till betalni ng efter det att låntagaren har
fyllt 65 år.

Om en låntagare åberopar tillfälliga svårigheter som skäl för att han inte

kan fullgöra sin betalningsskyldighet enligt amorteringsplanen, får centrala

studiestödsnämnden besluta om anstånd med erläg gande av ränta, amor­
tering och ränteannuitet. Sådant beslut får avse anstånd under högst sex

månader.

"Senaste lydelse 1988:877.
"Till 1973:349.

1581

¬

background image

SFS 1991:924

Den, som under ett eller flera år har uppburit eller uppbär vårdbidråg ^

enligt 9 kap. 4 § lagen (1962:381) om allmän försälcring eller motsvarande '
och på grund av vården av handikappat barn inte kan förvärvsarbeta, får
befrias från betalningsskyldighet såvitt avser ett belopp som motsvarar
summan av amortering, ränteannuitet och årsränta för samma år. Vad

som nu sagts gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbidra­
get har en sammanräknad inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapi­

tal för året på högst 75 pr ocent av basbeloppet.

Föreligger synnerliga skäl får låntagaren befrias från honom åvilande

betalningsskyldighet även i annat fall än som avses i sjätte stycket eller 24 §
andra stycket studiehjälpsreglementet (1964:402).

En fordran skall avskrivas om indrivningen skulle vålla mer arbete eller

större kostnad än vad som är skäligt och indrivningen inte är påkallad från
allmän synpunkt.

Vid frivillig slutreglering av studielån under perioden den 1 juli-den 31

december 1983 avskrivs tio procent av kapitalskulden, dock minst 200

kronor. Understiger kapitalskulden 200 kronor avskrivs i stället återståen­
de kapitalskuld.

1. Denna lag''' träder i kraft den 1 januari 1989. �ldre föreskrifter -

med undantag av 8 kap. 35 och 67�72 §§ sam t 9 kap. 2 a § - gäller

fortfarande i fråga om studie stöd som avser tid före ikraftträdandet.

2 e'^ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i

fråga om den som återbetalar studiestöd enligt äldre föreskrifter föreskriva

att preliminär och slutlig avgift inte skall utgå eller skall sättas ned för
avgiftsår under vilket den återbetalningsskyldige studerar och uppbär stu­
diehjälp, studiemedel, särskilt vuxenstudiestöd, utbildningsarvode, sär­
skilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildningsbidrag under arbetsmark­

nadsutbildning eller utbildningsbidrag för doktorander eller fullgör grund­
utbildning enligt värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapen­

fri tjänst, lagen (1 980:1021) om militär grundutbildning för kvinnor eller
fullgör utbildning till reservofTicer.

2 f® 1 stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 34 § studiestödslagen

(1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall med inkomst i
8 kap. 30 och 32 §§ samt i punkt 2 j nedan förstås den sammanräknade

inkomsten av tjänst, näringsverksamhet och kapital vid taxeringen för

avgiftsåret.

2 g Den återbetalningsskyldiges förmögenhet skall inte ingå i avgiftsun­

derlaget enligt 8 kap. 30 § studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före
den 1 januari 1989.

2 h I stä llet för vad som föreskrivs i 8 ka p. 4 och 59 §§ studiestödslagen

(1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall preliminär och

kvarstående avgift bortfalla för år efter det den återbetalningsskyldige

fyller 64 år.

I stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 66 § andra stycket studiestöds­

lagen i dess lydelse före den 1 janua ri 1989 skall beslut om debitering av

1582

1988:877.

Senaste lydelse 1990:209.

"⬢ Senaste lydelse 1990:1356.

¬

background image

'⬢7

preliminär och kvarstående avgift inte förfalla för avgiftsår efter det år

SFS 1991:924

under vilket den återbetalningsskyldige fyller 61 år.

2 i F öreskrifterna om dödsboets skyldighet att erlägga avgift i 8 kap. 11 §

studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall
inte längre gälla.

2 j Föreskrifterna om befrielse från återbetalningsskyldighet i 8 kap. 60 §

andra stycket studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den

1 janua ri 1989 gäller även om den återbetalningsskyldige utöver vårdbi­

draget har en inkomst för avgiftsåret på högst 75 p rocent av basbeloppet.

2 k V ad som föreskrivs i 8 kap. 76 § studiestödslagen (1973:349) i dess

lydelse före den 1 januari 1989 skall också tillämpas på sådan a årsbelopp

och avgifter som avses i 8 kap. 1 § studiestödslagen i dess ny a lydelse och
som förfallit till betalning.

211 stället för vad som föreskrivs i 8 kap. 62 § första och andra styckena

studiestödslagen (1973:349) i dess lydelse före den 1 januari 1989 skall

preliminär och kvarstående avgift betalas under avgiftsåret eller senare
respektive under andra året efter avgiflsåret enligt föreskrifter som medde­

las av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 3 kap. 6 §, 8 kap. 6 §, punkt 6 i

övergångsbestämmelserna till studiestödslagen och punkterna 1 och 2 e-1

i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om ändring i studiestöds­

lagen den 1 januari 1992 samt i övrigt den 1 juli 1991.

De nya föreskrifterna i punkt 2 g i övergå ngsbestämmelserna till lagen

(1988:877) om ändring i studiestödslagen tillämpas med avseende på

bestämmande av slutlig avgift fr.o.m. avgiftsåret 1992.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Erik Tersmeden

(Utbildningsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.