SFS 1979:1144

791144.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1979.1144

j studiestödslagen (1973: 349);

Liikoni ("n'm trycket

dcti 2S december 19/*'

imd

utfardad den 17 december 1979.

Enligt r iksdagens beslut' föreskrivs alt 2 k ap. 1 § och 3 kap. 6 § stuj,

stödslagcn (1973: 349E skall ha nedan angivna lydelse.

'

2 kap.

1 P Studerande vid grundskolan har rätt till förlängt barnbidrag med 233
kronor i tnänade n från och med kvartalet efter det under vilket han fylluf,

år.

Detsatnma gäller studerande som deltager i motsvarande undervisning

vid skola som avses i 33 eller 34 § skollagen (1962: 319).

3 kap.

I 6

Studiebidrag utgår med 233 kronor i m ånaden.

Denna lag träder i kraft den I janu ari 1980.

På regerin gens vägnar

JAN-ERIK WIKSTR�M

Arvid Sanmark

(Utbildningsdepartementet)

' Prop. 1979/80:42, SfU 10 . rskr 110 .

= Lagen omtryckt 1975:359.

' Senaste lydelse 1978:935.

⬢* Senaste lydelse 19 78:935.

¬

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.