SFS 2017:1325 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2017:1325 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
171325.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 21 december 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 7 § och 3 kap. 11�13 §§

studiestödslagen (1999:1395) ska ha följande lydelse.

2 kap.

7 §

2

Studiebidrag lämnas med 1 250 kronor i månaden.

Inackorderingstillägg lämnas med lägst 1 190 och högst 2 350 kronor i

månaden.

Extra tillägg lämnas med 855, 570 eller 285 kronor i månaden.

3 kap.

11 §

3

Studiemedel får lämnas med ett belopp som för varje vecka då den

studerande har rätt till studiemedel utgör

1. 5,74 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 4,31 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 2,87 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Första stycket gäller bara om något annat inte följer av 14, 15, 16, 17, 18

eller 20 §.

12 §

4

Om inte något annat följer av 13 § får studiebidrag lämnas med ett be-

lopp som för varje vecka som den studerande har rätt till studiemedel utgör

1. 1,74 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 1,31 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 0,86 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

13 §

5

Till studerande i sådan utbildning som avses i 2 § andra stycket får

studiebidrag lämnas med ett högre belopp per vecka, nämligen med

1 Prop. 2017/18:1 utg.omr. 15, bet. 2017/18:UbU2, rskr. 2017/18:122.

2 Senaste lydelse 2006:955.

3 Senaste lydelse 2014:1580.

4 Senaste lydelse 2009:1535.

5 Senaste lydelse 2010:2018.

SFS 2017:1325

Utkom från trycket
den 2 januari 2018

background image

2

SFS 2017:1325

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

1. 3,85 procent av prisbasbeloppet vid studier på heltid,
2. 2,89 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 75 procent men

mindre än 100 procent av heltid, och

3. 1,92 procent av prisbasbeloppet vid studier på minst 50 procent men

mindre än 75 procent av heltid.

Det högre bidragsbeloppet får lämnas från och med det kalenderår då den

studerande fyller 25 år. En studerande som tidigare har fått det högre bidrags-
beloppet för en viss utbildning och som fortsätter denna utbildning har förtur
till det högre beloppet. Regeringen eller den myndighet som regeringen be-
stämmer meddelar föreskrifter om de förutsättningar som i övrigt ska gälla för
att en studerande ska ha rätt till det högre bidragsbeloppet.

Regeringen meddelar föreskrifter om att det högre bidragsbeloppet får läm-

nas även för studier i sådan utbildning som avses i 2 § första stycket, om det
finns särskilda skäl. Regeringen meddelar också föreskrifter om att det högre
bidragsbeloppet får lämnas även till studerande som är yngre än 25 år och
som har särskilt behov av ett sådant stöd.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 11�13 §§ i den nya lydelsen tillämpas första

gången i fråga om studiemedel som lämnas för tid från och med den 1 juli
2018.

3. Bestämmelserna i 2 kap. 7 § i den nya lydelsen tillämpas dock i fråga om

studiebidrag som lämnas för tid från och med den 1 mars 2018.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.