SFS 2019:1290 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2019:1290 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
SFS2019-1290.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 19 december 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen
(1999:1395)

dels att 4 kap. 25 § ska ha följande lydelse,
dels att punkt 1 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha

följande lydelse,

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska införas en

ny punkt, 22, av följande lydelse.

4 kap.
25 §
Studielån som inte har betalats vid utgången av det år då låntagaren
fyller 67 år ska skrivas av. Betalningsskyldigheten kvarstår dock för års-
belopp avseende de tre senaste kalenderåren som har förfallit till betalning.
Om det finns synnerliga skäl, får dock också sådana årsbelopp skrivas av.

Lån ska också skrivas av om låntagaren avlider, har hel sjukersättning och

en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån för hel sjukersätt-
ning enligt 35 kap. 18 § socialförsäkringsbalken eller om det annars finns
synnerliga skäl till det.

1.2 Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001, då studiestödslagen

(1973:349) och lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbets-
lösa ska upphöra att gälla. �ldre bestämmelser gäller fortfarande, förutom
vad som anges i punkterna 13�22, i fråga om studiestöd som avser tid före
ikraftträdandet. Det som sägs om inkomst av tjänst, näringsverksamhet och
kapital i 4 kap. 21 §, 8 kap. 4 § och 9 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349)
samt i punkten 2 f i övergångsbestämmelserna till lagen (1988:877) om
ändring i studiestödslagen (1973:349), ska dock från och med taxeringsåret
2002 i stället avse överskott i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhet och
kapital.

22. Studielån som har beviljats enligt studiestödslagen (1973:349) i lydel-

sen efter 31 december 1988 ska, i stället för vad som anges i 8 kap. 12 §
studiestödslagen (1973:349), skrivas av om låntagaren har hel sjukersättning
och en sammanlagd inkomst som inte överstiger garantinivån för hel sjuk-
ersättning enligt 35 kap. 18 § socialförsäkringsbalken eller om det annars
finns synnerliga skäl till det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

1 Prop. 2019/20:1, utg.omr. 15, bet 2019/20:UbU2, rskr. 2019/20:134.

2 Senaste lydelse 2011:859.

SFS

2019:1290

Publicerad
den

23 december 2019

background image

2

SFS

2019:1290

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Gymnasieförordningen
Skolförordningen
Skollagen
JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.