SFS 2020:235 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2020:235 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
SFS2020-235.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Utfärdad den 9 april 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 kap. 20 § studiestödslagen
(1999:1395) ska ha följande lydelse.

3 kap.
20 §
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med
stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela föreskrifter om att

1. den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer

av 16�18 §§, om det finns särskilda skäl, och

2. den studerandes inkomst ska beaktas i annan utsträckning än som följer

av 16�19 §§ vid extraordinära händelser i fredstid.

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om att studiemedlen ska minskas, om den studerandes uppehälle helt
eller till väsentlig del bekostas av staten eller en kommun.

Denna lag träder i kraft den 13 april 2020.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2019/20:146, bet. 2019/20:FiU56, rskr. 2019/20:209.

SFS

2020:235

Publicerad
den

10 april 2020

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.