SFS 2002:634 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)

Du är här: Start / Skoljuridik / Studiestödslag (1999:1395) / SFS 2002:634 Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395)
020634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i studiestödslagen (1999:1395);

utfärdad den 13 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 kap. 25 § studiestödslagen

(1999:1395) skall ha följande lydelse.

3 kap.

25 §

2

Om inte något annat följer av föreskrifter som regeringen meddelar

får studiemedel inte lämnas eller tas emot för den tid för vilken det lämnas

� studiehjälp enligt 2 kap.,
� aktivitetsstöd för att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
� utbildningsbidrag för doktorander,
� rekryteringsbidrag enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till

vuxenstuderande, eller

� rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.
Studiemedel får inte lämnas för den tid då den studerande tjänstgör enligt

lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt eller fullgör utbildning till reserv-
eller yrkesofficer.

Studiemedel får inte lämnas för forskarutbildning om den studerande är

eller har varit anställd som doktorand eller har eller har haft utbildningsbi-
drag för doktorander.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för särskilt utbildningsbidrag

som avser tid före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Gudmund Toijer
(Utbildningsdepartementet)

1

Prop. 2001/02:161, bet. 2001/02:UbU15, rskr. 2001/02:312.

2

Senaste lydelse 2000:1374.

SFS 2002:634

Utkom från trycket
den 2 juli 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom skoljuridiken

Viktiga lagar inom skoljuridiken

JP Infonets skoljuridiska tjänster

JP Infonets skoljuridiska tjänster

Stöter du på utmaningar gällande skoljuridik i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som verktyg och stöd i din arbetsvardag  oavsett om du arbetar inom offentlig sektor eller vid en fristående verksamhet. Här hittar du verktyg och tjänster du behöver för att hålla din kompetens på området ständigt aktuell. Se allt inom skoljuridik.