Kungl. Maj:ts kungörelse (1955:563) rörande tillämpningen av vissa europeiska avtal om social trygghet m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1955:563
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

1955:563
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1955-09-22
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Sedan Europarådets medlemsstater den 11 december 1953 undertecknat följande avtal, nämligen
      1) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga samt för efterlevande,
      2) provisorisk europeisk överenskommelse om social trygghet, dock ej vid ålderdom och nedsatt arbetsförmåga eller för efterlevande,
      3) europeisk konvention om social och medicinsk hjälp samt
      4) tilläggsprotokoll till ettvart av dessa avtal,
hava avtalen, vilka i engelsk och fransk text samt svensk översättning bifogas i transumt, enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 mars 1955 ratificerats av Sverige, avtalet under 2) här ovan dock med de vid undertecknandet gjorda, under punkt 6 litt. b) och c) i bilaga III till avtalet upptagna förbehållen angående allmänna barnbidrag och arbetslöshetshjälp men med återkallande av ett vid samma tillfälle gjort, under punkt 6 litt. a) i nämnda bilaga upptaget förbehåll om moderskapshjälp. Ratifikationsinstrumenten hava den 2 september 1955 deponerats hos Europarådets generalsekreterare, som därvid underrättats om att avtalet under 3) här ovan för Sveriges del gåves sådan vidgad tillämpning att därunder inbegrepes ej blott förordningen den 30 juni 1948 om familjebostadsbidrag och bränslebidrag utan samtliga författningar rörande av statsmedel finansierade allmänna bidrag med syfte att sänka bostadskostnaderna.

Avtalen hava tidigare trätt i kraft mellan Irland, Nederländerna, Norge och Saar samt Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ävensom - med undantag av tilläggsprotokollen till avtalen under 1) och 2) - mellan dessa länder och Danmark.

I anledning härav har Kungl. Maj:t funnit gott giva vederbörande tillkänna, att avtalen för Sveriges del skola från och med den 1 oktober 1955 lända till efterrättelse i förhållande till Irland, Nederländerna, Norge och Saar samt Förende Konungariket Storbritannien och Nordirland ävensom - med undantag av tilläggsprotokollen till avtalen under 1) och 2) - i förhållande till Danmark.

Här i riket bosatt medborgare i Irland, Nederländerna, Saar eller Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirland ävensom sådan här i riket bosatt flykting, som jämlikt tilläggsprotokollet till avtalet under 1) skall likställas med medborgare i dessa länder eller Norge, skall hava samma skyldighet som svensk medborgare att erlägga avgift enligt lagen den 29 juni 1946 (nr 431) om folkpensionering. Sådan skyldighet föreligger dock icke för tiden före den 1 januari 1956.

Det åligger statens utlänningskommission att på begäran avgiva utlåtande huruvida viss utländsk medborgare eller flykting omfattas av avtalen eller något av dem eller jämlikt fjärde stycket i denna kungörelse är skyldig att erlägga folkpensionsavgift.

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.