SFS 1981:1194

811194.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1194 Lag

Utkom från trycket

den 21 december 1981

2338

om äuidrieg i lagee (1973:213) om

skadeståmidsMvräntor;

av

utfärdad den 10 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1973:213) om änd­

ring av skadeståndslivräntor

dels att i 3 § ord et "Konungen" skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 2 § skall ha nedan angivna lydelse.

2 § �ndring sker första gången den 1 januari å ret närmast efter det år då

basbeloppet för december månad med minst fem procent över- eller un­

derskridit basbeloppet för december 1973.

�ndring skall på nytt ske varje år den 1 januari, om basbeloppet för de­

cember månad närmast föregående år �ver- eller underskridit det basbe­

lopp som legat till grund för senaste ändring med minst fem procent eller

det lägre eller högre procenttal som efter ökning eller minskning enligt 4 §

uppgår till minst fem. �&r 1983 och följande år skall ändring dock i stä llet

ske den 1 februari, om basbeloppet för det året har ändrats på det angivna

sättet.

Prop. 1981/82: 50, LU 13 , rskr 86.

(le
[fiij.)

im

Gåfeli
fli

⬢C.G
33 ii
'brc
cJat

C-iri'

¬

background image

�ndring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen

SFS 1981:1194

skall ske samt livräntor som genom dom fastställts senare, om första dom­

stols dom i målet me ddelats före nämnda dag.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1982.

På regeringens vägnar

CARL AXEL PETRI

Edvard Nilsson

(Justitiedepartementet)

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.