SFS 1967:663

670663.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1967 ⬢ Nr 663�668

Utkom från Uyckel don 20 dec. 1967

Nr 663

⬢' Lag

om tillägg till vissa trafiklivräntori

given Slockholms slott den 1 decem ier 2967^

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds uåde, Sveriges, Götes och

Veades Kon ung. g ö r a v e t e r Ii g t: att Vi, med rUcsdagen^, funnit

w[lförordna som fö ljer.

1

Tillägg enligt denna lag utgår till livränta som utges enligt lagen den

10 maj 192 9 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon eller på grund

av annan försäkring mot ansvar för skada i följd av trafik med motor­

fordon som avse s i 2 § nämnda lag (trafiklivränta).

Lagen gä ller ej trafiklivränta till följd av skada som uppkommit utom-

aadsoch ej keller livränta på grund av försäkring på staten tillhörigt mo-

odordon el ler m otorfordon som användes uteslutande inom järnvägs- eller

lacriksonifåde eller inhägnat tävlingsområde eller annat sådant inhägnat

2 §

^ form av allmänt tillägg, särskilt tillägg, extra tillägg och

oo*

Til-

.

3 §'

aäii

denna lag tillkommer livräntetagaren som en särskild för-

otn Jr

skadestånd som försäkringen har att täcka och utgår även

är

överskrides till vilket försäkringsgivarens ansvar

enligt 11 § lagen om trafikförsäkring å motorfordon, eller på

»av försäkringsavtalet! ⬢

.

.

trafiklivränta, som fastställts före utgången av år 1965,

är

procentsals som utgör, ora livräntan fastställts

år lad o

tvåhundraljugofem procent,

år iqii'

Pi'ocent,

årea Tq'.5'^""^^rafyrtio procent,

I94�

ctthundratjugo procent,

år iQiji . ^950, etthundra procent,

procent.

^

.

år lO nfi^^T,

femtiofem procent,

1957, fyrtio procent,

författningssamling 7967, Nr 663�668

¬

background image

14 G6

1967 ⬢ Nr 663

ur

ur

ur

19--,S el ler 1959, Irellio procent,

I960 dier 1961, ljugofem procent,

1962 eller 1963, femton procent,

ur 1964, tio procent,

^ir 1965, fem procent.

5 §.

Allmänt tillägg beräkna.s pa trafildivräntans belopp ökat med särskilt

GöiTS vid utbetalning av livräntan avdrag för annan periodisk förmån

som innefattar goltgörelse för penningvärdets förändring, skall \id heräk-

ning av allmänt tilfägg livräntan minskas med den andra förmånen, dock

icke till den del den motsvarar sådan gottgörelse.

6 §.

Särskilt tillägg utgår till sådan trafildivränta till skadad som på grund

av föreskrift i lag eller försäkringsavtal utgår med lägre belopp än vad

livräntetagaren varit berättigad att få i skadestånd, dock endast om fö rsäk-

ringsfallcl inträffat före utgången av år 1961 och livräntetagarens arbets­

förmåga var nedsatt genom skadan med minst hälften vid livräntans fast­

ställande.

Särskilt tillägg utgår ej i den mån livräntetagaren av någon som är an ­

svarig för skadan fått eller får gottgörelse utöver livräntan.

" §⬢

Särskilt tillägg utgår med det belopp som motsvarar skillnaden mellan

vad livräntetagaren kan antagas ha varit berättigad att få i skadestånd ocli

del belopp till vilket livräntan fastställts.

Sär.skill tillägg utgår ej, om det skulle understiga etthundra kronor för

år, och får ej överstiga tvålusen kronor för är.

Extra tillägg utgår till trafiklivränta till skadad, som icke fyllt sexton ar

vid skadans uppkomst och vars arbetsförmåga var nedsatt genom skadan

med minst hälften vad livräntans fastställande, dock endast om livräntan

fastställts före utgången av år 1959.

Extra tillägg utgår med ettusenfemhundra kronor för år, om arbetsför­

mågan var nedsatt med minst två tredjedelar, och ettusen kronor för än

övriga fall.

9 §.

Indcxtillägg till trafiklivränta utgår från och med den 1 januari det

då basbeloppet enligt lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om allmän försäkring

lör januari manad med minst fem procent överskrider basbeloppet oi

januari 1967. Ytterligare indexlillägg utgår från och med den 1 januari

varje ar basbeloppet för januari månad med minst fem procent överskrucf

del basbelopp som ligger till grund för senaste indextillägg.

, ,.,1

I fraga om Irafiklivränta, som fastställes efter det att indextillagg "

uhgarc fastställda livräntor börjat utgå enligt första stycket,

1 lagg fran och med den dag närmast efter livräntans fastställande då )

ligarc indexlillägg till de tidigare fastställda livräntorna börjar utgå.

Indexlillägg utgår med det procenttal med vilket ba.sbeloppet ökat. b

c procenttal avrundas till närmast lägre hela procenttal. Det

' [

med vilket indextillägg skall utgå fastställes av Konungen eller mynd'o

som Konungen bestämmer.

¬

background image

1967 . Nr 663

AU g.

Pf

okat med tillägg enligt

aennn jag- Bestämmelsen i 5 § andra stycket äger därvid motsvarllde mt

10 §.

Ilagg Be räknas pä Irafikl:

Bestämmelsen i 5 § ant

jjjipoing.

Om särskilda skal föreligger, kan Konungen för viss tid, högst ett år i

förordna alt ny tt inderfiUngg ej skall ntgå eller utgå endast i mindre

itlniDgansomfoIjer av9 §.

£t[er det att förordnande enligt första stycket upphört alt gälla, utgår

indextillägg första gången jned procenttal som Konungen bestämmer enligt

^flderaa för den na lag.

6

12 §.

Andras tr afiklivräntas belopp i enlighet med vad som bestämts vid dess

fjslställande, ö kas eller minskas allmänt tillägg, särskilt tillägg och index-

lil ägg i motsvarande män.

13 §.

Denaa lag äger ej tillämpning på sådan del av trafikliwänta som bytts ut

f lol engångsbelopp.

Bestämmelserna i 13 § lagen om trafikförsäkring å motorfordon om liv-

rinla äger motsvarande tillämpning pä tillägg enligt denna lag,

14 §.

Tillagg utges av den försäkringsinrättning som har att utge trafiklivTänta.

Ansvaret för tillägget säkerställes i den ordning som gäller för livräntan

enligt l agen den 17 juni 1948 (nr 433) om försäkringsrörelse eller, om till­

lägget u tges av riksförsäkringsverket, enligt motsvarande bestämmelser för

verket.

15 §.

Deförsäkringsanslalter, som meddelar trafikförsäkring, svarar solidariskt

or kostnader som uppstår till följd av att tillagg till trafiklivräntor utgår

denna lag.

De sammanlagda kostnader for tillägg som uppstått under ett år förde­

ss mellan anstalterna i förhållande till de belopp som dessa under närmast

Me^ende kalenderår uppburit i premier för direkt tecknade trafikförsäk-

IG §

försäkringsinrättning på tillägg enligt denna lag får ej ut-

17 §

^^^^�mmelser för tillämpningen av denna lag meddelas av Ko-

>> e ler myn dighet som Konungen förordnar.

1 januari 1968.

.

M fr/h

som fastställts under år 1967, utgår indextillägg tidi-

Berä.j

1 Januari 1969.

allmänt tillägg och indextillägg får ej grundas pä belopp

''''g eller

^^^^^^^Ingsinrättning med hänsjm till penningvärdets forand-

att

annan liknande anledning före lagens ikraftträdande åtagi

"''igvardef '^r"

I den mån beloppet utgör ersättning for pen-

s torandring, får det avdragas från allmänt tillägg.

¬

background image

1967 ⬢ Nr GG3 och G64

MGS

Del Mlln som vederbör hava sig hörsamligen alt efterräUa Till

visso hava Vi del la med egen hand nnderskrml och med Vari kung], siglj

bekräfta lälil.

Slockholms sloll den 1 december 196/.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdeparlcmenlct)

G. E. STR�NG

Vi

Vcnt

. ,11 ff

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen