SFS 2010:1222 Lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. / SFS 2010:1222 Lag om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m.
101222.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1977:268) om uppräkning av
yrkesskadelivräntor m.m.;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 5�7 §§ lagen (1977:268) om

uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. ska ha följande lydelse.

3 §

Den uppräknade livräntan anknytes till prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6

och 7 §§ socialförsäkringsbalken och omräknas vid förändring av detta. Liv-
räntebeloppet avrundas till närmast lägre hela krontal som är jämnt delbart
med tolv.

5 §

2

Belopp med vilket livränta höjs enligt denna lag ska inte beaktas vid

tillämpning av 36 kap. 3 §, 69 kap. 2 § eller 85 kap. 3 § socialförsäkrings-
balken i fråga om den som vid utgången av juni 1977 uppbar pension vilken
enligt 17 kap. 2 § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring
hade minskats med hänsyn till livräntan. Detta gäller också för den som vid
utgången av juni 1977 uppbar sjukpenning med anledning av skada för
vilken livränta tidigare hade utgetts.

6 §

Den som uppbär livränta med anledning av yrkesskada och som på nytt

blir sjuk på grund av skadan har utan hinder av äldre bestämmelser rätt till
både livräntan och sjukpenning med belopp som motsvarar hans sjuk-
penning enligt 24�28 kap. socialförsäkringsbalken. Sjukpenning utgår dock
ej i den mån den sammanlagda ersättningen för dag överstiger 90 procent av
sju och en halv gånger prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäk-
ringsbalken, delat med trehundrasextiofem.

7 §

Kostnad som föranledes av denna lag täcks av arbetsskadeavgifter en-

ligt socialavgiftslagen (2000:980).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2002:1073.

SFS 2010:1222

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1222

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.