Lag (1977:269) om uppräkning av statliga yrkesskadelivräntor m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1977:269
Departement: Socialdepartementet /Lo
Länk: Länk till register

SFS nr:

1977:269
Departement/myndighet: Socialdepartementet /Lo
Utfärdad: 1977-04-28
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller livränta och sjukpenning som utgår av statsmedel enligt
   1. lagen (1901:39 s. 1) angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete,
   2. kungörelsen (1908:100 s. 2) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall,
   3. förordningen (1909:89) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring,
   4. lagen (1916:235) om försäkring för olycksfall i arbete,
   5. förordningen (1918:375) angående en särskild för fiskare avsedd försäkring mot skada till följd av olycksfall,
   6. förordningen (1923:138) angående ersättning av statsmedel för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsförhållandena under 1914-1919 års världskrig,
   7. förordningen (1927:234) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under militärtjänstgöring,
   8. lagen (1929:131) om försäkring för vissa yrkessjukdomar,
   9. lagen (1937:348) om krigsförsäkring för ombord å fartyg tjänstgörande personer,
   10. förordningen (1938:102) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt tvångsarbetare m.fl.,
   11. förordningen (1938:103) om olycksfalls- och yrkessjukdomsersättning åt fångar m.fl.,
   12. förordningen (1940:213) om ersättning av statsmedel i vissa fall för skada till följd av olycksfall, som förorsakats av krigsåtgärd,
   13. förordningen (1941:593) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under hemvärnstjänstgöring,
   14. förordningen (1941:595) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,
   15. förordningen (1943:183) om ersättning i vissa fall i anledning av kroppsskada, ådragen under fullgörande av tjänsteplikt,
   16. kungörelsen (1947:344) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under verksamhet vid brandsläckning m.m.,
   17. militärersättningslagen (1950:261),
   18. lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring,
   19. lagen (1954:246) om krigsförsäkring för sjömän m.fl.,
   20. förordningen (1954:247) om ersättning av statsmedel vid olycksfall, som till följd av krigsåtgärd drabba sjömän m.fl.,
   21. förordningen (1954:249) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under tjänstgöring i civilförsvaret,
   22. förordningen (1954:250) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under vistelse å anstalt m.m.,
   23. kungörelsen (1954:492) om ersättning i anledning av kroppsskada, ådragen under verksamhet vid brandsläckning m.m.,
   24. kungörelsen (1961:457) om ersättning på grund av medverkan i skyddsarbete vid olyckor i atomanläggningar m.m.,
   25. kungörelsen (1961:564) om ersättning av statsmedel för medverkan i flygräddningstjänst m.m.,
   26. kungörelsen (1962:607) om ersättning på grund av verksamhet för brandsläckning m.m.,
   27. brandlagen (1974:80).

Lagen gäller även livränta och sjukpenning enligt författning under första stycket 1, 2 eller 5 som ej utgår av statsmedel samt, i den mån regeringen icke bestämmer annat, livränta och sjukpenning som enligt regeringens beslut utges med tillämpning av grunderna i författning som anges i första stycket.

Lagen gäller ej livränta som har bytts ut mot engångsbelopp.

2 §   Bestämmelserna i 2-6 §§ lagen (1977:268) om uppräkning av yrkesskadelivräntor m.m. har motsvarande tillämpning i fråga om livränta och sjukpenning som avses i denna lag.

3 §   Staten svarar för kostnad som föranledes av denna lag.

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.