SFS 1981:1243

811243.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

!C

Lag

. .

SFS 1981:1243

om vara av missbrukare i vissa tall;

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Allmänna riktlinjer för vården

1 § De i 1 § s ocialtjänstlagen (1980:620) angivna målen för samhällets

socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa en­
skilda mä nniskor att komma ifrån missbruk av alkohol eller narkotika.

Vården skall bygga på res pekt för den enskildes självbestämmanderätt och

integritet och skall så långt det är möjligt u tformas och genomföras i sam­
verkan med den enskilde.

Utkom från trycket

den 23 december 1981

' Prop. 1981/82:8, SoU 22, rskr 91.

2409

¬

background image

SFS 1981:1243

Beredande av vård

2 § Om någon till följd av fortgående missbruk av alkohol eller narkotika
är i t rängande behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk och vårdbe­

hovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (1980:620) eller annan

lag, kan han oberoende av eget samtycke beredas vård enligt denna lag,
förutsatt att också någon av de situationer som beskrivs i 3 § föreligger.

3 § I fall som a vses i 2 § får värd beslutas, om den enskilde

a. till följd av missbruket utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för all­

varlig fara eller

b. till följd av missbruket kan befaras komma att allvarligt skada sig

själv eller någon närstående.

4 § Länsrätten beslutar om beredande av vård med stöd av denna lag.

5 § Länsstyrelsen utreder om det finns skäl att bereda någon vård enligt

denna lag. Anses sådana skäl föreligga, skall länsstyrelsen ansöka om

vård.

Ansökan skall innehålla en redogörelse för missbrukarens förhållanden

och för tidigare vidtagna åtgärder. Ansökan skall också ange den vård som

länsstyrelsen anser behövlig, var vården bör påböijas och i vilket hem in­
tagning kan ske.

I målet skall förebringas läkarintyg som anger missbrukarens aktuella

hälsotillstånd. Om inte synnerligt hinder möter, skall länsstyrelsen foga så­

dant intyg vid ansökan.

6 § Socialnämnden föranstaltar om verkställighet av rättens beslut om

vård.

Om vården inte har påbörjats inom två veckor från den dag då rättens

beslut vann laga kraft, upphör beslutet att gälla.

7 § Vård med s töd av denna lag skall upphöra så snart syftet med vården
är uppnått och senast två månader efter det att vården påböijades, om inte
beslut dessförinnan har meddelats om förlängning enligt 16 §. Vården upp­

hör genom beslut om utskrivning enligt 13 §.

Omedelbart omhändertagande

8 § Polismyndigheten får omhänderta en missbrukare omedelbart om

1. det är sannolikt att han kan beredas vård med stöd av denna lag och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att han kan an­

tas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han inte för omedelbar

vård, eller på grund av att det föreligger en överhängande risk för att han
till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv eller någon
närstående.

Sedan länsstyrelsen har ansökt om vård med stöd av lagen, kan även rät­

ten besluta om omedelbart omhändertagande av missbrukaren.

9 § Polismyndigheten skall genast underställa länsrätten beslutet om

2410

omedelbart omhändertagande samt underrätta länsstyrelsen och social­

nämnden om beslutet.

¬

background image

Rätten skall så snart det kan ske och senast inom fyra dagar från det att

SFS 1981:1243

beslutet unde rställdes rätten pröva om omhändertagandet skall bestå. Om

det inte finns skäl för omhändertagande skall rätten genast upphäva beslu­

tet.

Har polismyndigheten beslutat om omedelbart omhändertagande efter

det att länsstyrelsen har ansökt om vård, skall beslutet underställas den

rätt som prövar frågan om vård. Härvid gäller bestämmelserna i andra

stycket.

10 § Om någon är omhändertagen enligt 8 § första stycket skall ansökan

enligt 5 § ha kommit in till länsrätten inom en vecka från det länsrätten

meddelade beslut att omhändertagandet skall bestå. Görs inte ansökan

inom denna tid s kall länsrätten upphäva beslutet om omhändertagande.

Beslut om omhändertagande skall också upphävas om ansökan om vård

avslås eller den omhändertagne häktas.

Vården

11 § Vård med stöd av denna lag lämnas genom hem som drivs av lands­

tingskommuner eller kommuner och som enligt den plan som anges i 23 §

socialtjänstlagen (1980:620) är särskilt avsedda att kunna lämna vård enligt

denna lag. Ett sådant hem skall stå under ledning av en styrelse.

Landstingskommunen eller kommunen kan antingen utse en särskild

styrelse eller uppdra åt någon annan nämnd att vara styrelse. Två eller fle­
ra hem kan ha en gemensam styrelse.

I fråga om särskild styrelse tillämpas 3 kap. 2-12 §§ kommunallagen

(1977:179) på m otsvarande sätt. Landstinget eller kommunfullmäktige tår
besluta att även annan än ledamot eller suppleant i st yrelsen får närvara
vid styrelsens sammanträden och delta i över läggningarna men ej i bes lu­
ten samt få sin mening antecknad i pro tokollet.

Styrelsen förestår vården vid hemmet i den mån uppgiften inte har över­

låtits på en särs kild föreståndare.

12 § Vården skall inledas på sjukhus om det anses lämpligt med hänsyn

till den planerade vården i övrigt och förutsättningar för sjukhusvård är
uppfyllda. Om någon under vårdtiden behöver sjukvård som inte kan ges

genom hemmets försorg skall vården fortsätta på sjukhus.

Den som är omhändertagen enligt 8 § skall utan dröjsmål beredas vård i

ett sådant hem som avses i II § eller, i fall so m avses i för sta stycket, på
sjukhus. Det åligger socialnämnden att föranstalta om sådan vård sedan

polismyndigheten har anmält omhändertagandet.

13 § Om intagning i och om utskrivning från sådana hem som avses i 11 §

beslutar den som förestår vården vid hem met.

Den som förestår vården vid hemmet får också besluta att en intagen

skall flyttas till et t annat motsvarande hem, om detta anses lämpligt från

vårdsynpunkt och den som förestår vården vid de t andra hemmet samtyc­
ker till överflyttningen.

Den som förestår vården vid hemmet skall fortlöpande hålla socialnämn­

den un derrättad om utfallet av vården och samråda med socialnämnden i

2411

¬

background image

SFS 1981:1243

alla frågor av vikt. Före överflyttning till ett annat hem och före utskriv­

ning skall samråd alltid ske.

14 § Beträffande vårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna

i socialtjäns tlagen (1980; 620), om inte annat anges i denna lag.

Socialnämnden skall tillsammans med den som förestår vården vid hem­

met och den intagne förbereda stöd- och hjälpinsatser för tiden efter ut­

skrivningen från hemmet. Sådana insatser skall främst inriktas på att till­

godose den intagnes behov av bostad, arbete eller utbildning. Socialnämn­

den skall utse en befattningshavare hos nämnden att svara för kontakterna

med den intagne.

15 § Den som vårdas med stöd av denna lag bör, så snart det kan ske

med hänsyn till den planerade vården, beredas tillfälle att lämna det hem

vari han intagits enligt 13 § för att på försök vårdas i annan form eller vis­

tas i eget hem.

16 § Vårdtiden får förlängas med högst två månader, om den intagne till
följd av sitt hälsotillstånd behöver ytterligare vård eller om det finns andra

synnerliga skäl för förlängning.

Beslut om förlängning meddelas av hemmets styrelse. Rätten att besluta

får inte delegeras.

Särskilda befogenheter

17 § Den som är omhändertagen eller intagen för vård med stöd av den­

na lag i ett sådant hem som avses i II §, får inte inneha alkoholhaltiga

drycker eller andra berusningsmedel, injektionssprutor eller kanyler eller

något annat som kan vara till men f ör vården eller ordningen vid hemmet.

Påträffas sådan egendom får den omhändertas.

Den som är omhändertagen eller intagen för vård får kropps visiteras,

när han kommer till h emmet, för kontroll av att han inte bär på sig något
som han inte får inneha där. Detsamma gäller om det under vistelsen i

hemmet uppkommer misstanke att sådan egendom skall påträffas hos ho­
nom.

Vid visitering skall iakttas all d en hänsyn som omständigheterna med­

ger. Om möjligt skall ett vittne närvara.

Bestämmelserna i fö rsta-tredje styckena skall gälla för alla som vårdas

vid ett sådant hem som avses i 1 1 §, om d et är nödvändigt för att genomfö­

ra vården och upprätthålla ordningen vid h emmet och regeringen eller, ef­
ter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen medger det.

18 § För omhändertagna och vårdtagare som behöver stå under särskilt

noggrann tillsyn skall finnas hem som är anpassade för sådan tillsyn. Rege­
ringen eller, efter regeringens bemyndigande, socialstyrelsen beslutar vil­
ka hem som skall anses som hem för sådan särskild tillsyn.

19 § Den som på grund av ett beslut om omhändertagande eller vård en­

ligt denna lag vistas i ett s ådant hem som avses i 18 § får hindras att lämna

2412

hemmet och i övrigt underkastas den begränsning av rörelsefriheten som

¬

background image

är nödvändig för att vården skall kunna genomföras. Hans rörelsefrihet får

SFS 1981:1243

också inskränkas när det behövs av hänsyn till an dra intagnas eller till per­
sonalens säkerhet.

20 § Försändelser till den som på grund av ett beslut om omhändertagan­
de eller vård enligt denna lag vistas i et t sådant hem som avses i 18 § får

kontrolleras, om det behövs med hänsyn till or dningen vid hemmet eller
till den intagnes särskilda förhållanden. Om en ankommande försändelse
innehåller egendom som inte får innehas enligt 17 § får den omhändertas.

Målens handläggning
21 § Mål enligt denna lag skall prövas skyndsamt,

1 mål om be redande av vård, där missbrukaren är omhändertagen enligt

8 §, skall länsrätten företa målet till avgörande inom en vecka från den dag
då ansökan om vård kom in eller i fall som avses i 9 § t redje stycket, från
den dag då unde rställningen skedde. Länsrätten får förlänga denna tid om

det behövs ytterli gare utredning eller om någon annan särskild omständig­

het gör det nöd vändigt. Ett överklagat beslut om förlängning av vårdtiden

skall av länsrätten företas till avgörande inom en vecka från den dag då be­
svären kom in.

22 § I mål om beredande av vård med stöd av denna lag skall länsrätten
och kammarr ätten hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart
obehövligt. I an dra mål prövar rätten om det finns skäl att hålla muntlig

förhandling.

Om någon part begär muntlig förhandling skall sådan hållas. Parterna

skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till

en förhan dling uteblir, får rätten förordna att han skall hämtas till rätten
antingen omedelbart eller till en senare dag.

23 § I mål och ärenden enligt denna lag får delgivning med d en enskilde

inte ske med tillämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970: 428).

24 § Om offentligt biträde och annan rättshjälp i mål o ch ärenden enligt

denna lag finns bestämmelser i rättshj älpslagen (1972: 429).

�vriga bestämmelser

25 § Har fråga uppkommit om att någon skall beredas vård med stöd av

denna lag skall länsstyrelsen besluta om läkarundersökning samt utse lälca-
re förundersökningen. Om länsstyrelsens ansökan om vård inte innehåller
läkarintyg, får rätten själv föranstalta om läkarundersökning.

Polismyndigheten skall på begäran av länsstyrelsen eller rätten lämna bi­

träde för att inställa en missbrukare till en beslutad läkarundersökning.

26 § Polismyndighet skall, på begäran av socialnämnd som har att föran­
stalta om verks tällighet av ett beslut om vård eller omhändertagande med

2413

¬

background image

SFS 1981:1243

stöd av denna lag eller av rätten, lämna biträde för att inställa den som av-
ses med beslutet vid det hem där intagning skall ske.

På b egäran av den som förestår vården vid e tt sådant hem som avses i

11 § skall polismyndigheten lämna biträde för att efterforska, hämta eller

förflytta någon som skall tas in i hemmet eller som vårdas där med stöd av
denna lag.

27 § Beslut av styrelsen vid ett hem som avses i 11 § eller av någon annan

som förestår vården vid ett sådant hem får överklagas av den enskilde hos
länsrätten genom besvär, om beslutet avser överflyttning enligt 13 §, för­
längning enligt 16 § eller avslag på begäran om utskrivning.

Andra beslut enligt denna lag av styrelsen eller av den som annars före­

står vården vid ett sådant hem som avses i 11 § får inte överklagas.

Beslut om läkarundersökning enligt 25 § får inte överklagas.

28 § Beslut om omhändertagande enligt 8 § gäller omedelbart. Besvär
över rättens beslut om omhändertagande är ej inskränkt till viss tid.

Beslut om överflyttning enligt 13 § andra stycket får förordnas att gälla

omedelbart om det behövs från vårdsynpunkt. Andra beslut av styrelsen
eller någon annan som förestår vården vid ett sådant hem som avses i 11 §
gäller omedelbart.

Rätten får förordna att beslut som rätten har meddelat skall gälla ome­

delbart.

29 § Vid handläggning i kamm arrätt av andra mål enligt denna lag än mål
om omedelbart omhändertagande skall nämndemän ingå i rät ten.

30 § Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt

med mi ssbrukare är skyldiga att anmäla till länsstyrelsen om de får känne­

dom om att någon kan antas vara i beh ov av vård enligt denna lag. Vad

som nu har sagts skall dock inte gälla myndigheter inom hälso- och sjuk­

vården i vidare mån än som följer av andra stycket.

En läkare som i sin verksamhet kommer i kon takt med en missbrukare

som kan antas vara i behov av vård är skyldig att göra anmälan till länssty­
relsen om inte den vårdbehövande kan beredas tillfredsställande vård eller

behandling genom läkarens försorg eller i övrigt inom sjukvården.

Myndigheter som anges i första stycket är skyldiga att lämna länsstyrel­

sen alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning enligt denna lag.

31 § �r någon som har beretts vård med stöd av denna lag misstänkt för

brott för vilket inte föreskrivs strängare straff än fängelse i ett år samt har
brottet begåtts innan vården påböljades eller under vårdtiden och hör det
under allmänt åtal, skall åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske. Styrel­
sen för det hem där den misstänkte vårdas eller, om vården har upphört,

länsstyrelsen skall därvid höras om det inte är obehövligt.

32 § Har alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel omhänder­

tagits enligt 17 eller 20 § eller har sådana påträffats inom ett sådant hem

som avses i 1 1 § utan at t det finns någon känd ägare till dem, skall den som

2414

förestår vården vid hemmet låta förstöra eller försälja egendomen enligt

¬

background image

bestämmelserna om beslagtagen egendom i 2§ 1 första stycket lagen

SFS 1981:1243

(1958:205) om förverkande av alkohol hal tiga drycker m. m. Belopp som er­
hålls vid försäljning tillfaller staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor och kanyler.

33 § Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun

som enligt 3 § s ocialtjänstlagen (1980:620) har ansvaret för att den enskil­
de får det stöd och den hjälp som han behöver. Att överflyttning av ären­
den till en annan socialnämnd kan ske i vissa fall fra mgår av 72 § s ocial­
tjänstlagen.

Med länsst yrelsen avses i de nna lag länsstyrelsen i d et län inom vilket

den ansvariga kommun en är belägen.

Beslut om vård enligt 4 § och i anledning av omhändertagande enligt 8 §

fattas av länsrätten i de t län som anges i and ra stycket. Den länsrätt som

meddelade beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 27 § för sta

stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Att samtidigt lagen

(1954:579) om nykterhets vård upphör att gälla framgår av övergångsbe­

stämmelserna till socialtjänstlagen (1980:620).

2. S ocialnämnden skall fram till den I januari 1984 fullgöra uppgifter

som enligt 5, 25 och 31 §§ anko mmer på länsstyrelsen. Underrättelser en­
ligt 9 § för sta stycket och 30 § skall under samma tid lämnas till social­

nämnden.

Uppdrag att besluta på socialnämndens vägnar får inte avse ansökan om

vård enlig t 5 §. Kan nämndens beslut att ansöka om vård inte meddelas
inom den tid som föreskrivs i 10 § förs ta stycket får ansökan göras av ord­

föranden eller någon a nnan ledamot som nämnden har förordnat. Beslutet
skall anmälas vid n ämndens nästa sammanträde.

3. Fram till den 1 janua ri 1983 får vård enligt lagen beredas förutom i

hem som avses i 11 § även i sådana hem som vid lagens ikraftträdande var

allmänna vårdanstalter för alkoholmissbrukare enligt lagen (1954:579) om

nykterhetsvård. Därvid tillämpas bestämmelserna i 40 § tredje-sjätte

styckena lagen om ny kterhetsvård om styrelse och föreståndare vid de all­

männa vårdanstalterna, m. m.

Beslut om vid vilken allmän vårdanstalt intagning skall ske fattas under

år 1982 av socialstyrelsen.

4. Den som vid utgången av år 1981 ä r intagen i en allmän vårdanstalt

med stöd av 18 eller 55 § lagen (1954: 579) om nykterhetsvård får beredas

fortsatt vård enligt den nya lagen. Vården skall genast upphöra om inte
styrelsen för vårdanstalten vid prövning senast två veckor efter ikraftträ­
dandet finner sådana omständigheter föreligga som anges i 16 §. Vården
får fortsätta högst två månader efter lagens ikraftträdande, dock inte i nå­
got fall så lä nge att den enligt lagen om nykterhetsvård längsta medgivna

vårdtiden överskrids.

�r någon vid utgången a v år 1981 tillfälligt omhändertagen enligt 21 § la­

gen om nyk terhetsvård, skall därefter vad enligt den nya lagen gäller be­
träffande den som är omedelbart omhändertagen enligt 8 § tillämpas i fråga

om honom.

5- Om en ansökan om vård enligt 18 eller 55 § lagen (1954:579) om nyk-

2415

¬

background image

SFS 1981:1243

terhetsvård inte är slutligt avgjord vid utgången av år 1981 skall domstolen
i stället pröva om förutsättningar för vård föreligger enligt den nya lagen.

Talan får därvid även efter ikraftträdandet föras av den myndighet som har

denna lag.

På regeringens vägnar

anhängiggjort ärendet, även om myndigheten inte är behörig till det enligt

i d

ijG

THORBJ�RN F�LLDIN

KARIN S�DER

(Socialdepartementet)

i::ij

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.