SFS 1993:3 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 1993:3 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
SFS 1993_3 Lag om ändring i lagen (1988_870) om vård av missbrukare i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:3

Utkom från trycket

den 19 januari 1993

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall;

utfärdad den 7 januari 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall2

dels att 48 § skall upphöra att gälla,
dels att 22, 23, 25 och 33 §§ skall ha följande lydelse.

22 §3 Tvångsvård lämnas genom hem som är särskilt avsedda att lämna
vård enligt denna lag (LVM-hem). Ett sådant hem skall ha en styrelse som
utses av Statens institutionsstyrelse.

Hemmets styrelse förestår vården vid hemmet i den mån uppgiften inte

har överlåtits på en särskild föreståndare.

23 § För missbrukare som behöver stå under särskilt noggrann tillsyn
skall det finnas LVM-hem som är anpassade för sådan tillsyn.

25 § Om beslut har fattats om tvångsvård eller omedelbart omhänderta-

gande enligt denna lag skall Statens institutionsstyrelse efter anmälan av
socialnämnden anvisa plats i ett LVM-hem.

Om intagning i och om utskrivning från ett LVM-hem beslutar den som

förestår vården vid hemmet.

1

Prop. 1992/93:61. bet. 1992/93: SoU 10. rskr. 1992/93: 106.

2

Senaste lvdelse av 48 § 1991: 1672.

3

Senaste lvdelse 1991: 1672.

3

background image

SFS 1993:3

Den som förestår vården vid ett LVM-hem får besluta att en intagen

skall flyttas till ett annat LVM-hem, om det anses lämpligt från vårdsyn-
punkt och Statens institutionsstyrelse medger det.

33 § Bestämmelserna i 31 och 32 §§ skall gälla för alla som vårdas i ett

LVM-hem, om det är nödvändigt för att genomföra vården och upprätt-
hålla ordningen vid hemmet och regeringen eller, efter regeringens bemyn-

digande, Statens institutionsstyrelse medger det.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
�ldre bestämmelser tillämpas i fråga om vård som lämnas under tiden

den 1 juli 1993-den 1 juli 1994. Har staten före den 1 juli 1994 med stöd

av 23 a § socialtjänstlagen (1980:620) tagit över ett hem som avses i 22
eller 23 § tillämpas dock de nya bestämmelserna i fråga om vården från
och med den dag övertagandet skedde.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

4

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.