SFS 1996:797 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 1996:797 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
SFS 1996_797 Lag om ändring i lagen (1988_870) om vård av missbrukare i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1262

SFS 1996:797
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i
vissa fall;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 24 och 45 §§ lagen (1988:870) om

vård av missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.

24 §2 Vården skall inledas på sjukhus, om förutsättningar för sjukhusvård
är uppfyllda och det anses lämpligt med hänsyn till den planerade vården i
övrigt.

Om någon behöver sjukhusvård under vårdtiden, skall han beredas tillfäl-

le till sådan vård.

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där missbrukaren vårdas skall

se till att socialnämnden eller den som förestår vården vid LVM-hemmet
genast underrättas, om missbrukaren önskar lämna eller redan har lämnat
sjukhuset. Verksamhetschefen får besluta att missbrukaren skall hindras att
lämna sjukhuset under den tid som behövs för att säkerställa att missbruka-
ren kan föras över till ett LVM-hem.

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU18, rskr. 1995/96:281.

2

Senaste lydelse 1990:606.

background image

SFS 1996:797

45 §3 Polismyndigheten skall lämna biträde för att

1. på begäran av socialnämnden eller rätten föra en missbrukare till en

beslutad läkarundersökning,

2. på begäran av socialnämnden föra den som skall beredas vård eller

som är omedelbart omhändertagen enligt denna lag till ett LVM-hem eller
sjukhus,

3. på begäran av verksamhetschefen i fall som avses i 24 § tredje stycket

föra den som skall beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen
enligt denna lag till ett LVM-hem, samt

4. på begäran av den som förestår vården vid ett LVM-hem efterforska,

hämta eller förflytta någon som skall tas in i hemmet eller som vårdas där
med stöd av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

3

Senaste lydelse 1994:96.

1263

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.