SFS 1997:1097 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 1997:1097 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
SFS 1997_1097 Lag om ändring i lagen (1988_870) om vård av missbrukare i vissa fall

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1097
Utkom från trycket
den 17 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 4 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 47 § lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall skall ha följande lydelse.

47 §2 Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun
som enligt 3 § socialtjänstlagen (1980:620) har ansvaret för att den enskilde
får det stöd och den hjälp som han behöver. Att överflyttning av ärenden till
en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 72 § socialtjänstlagen.

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och med anledning av omhändertagande

enligt 13 § fattas av den länsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommu-
nen är belägen. Den länsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också
i frågor som avses i 44 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65.

2

Senaste lydelse 1994:96.

2027

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.