SFS 2005:467 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 2005:467 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
050467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 9 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1988:870) om vård

av missbrukare i vissa fall

2

dels att 8 och 29 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1�4, 6, 11, 13, 15, 16, 18, 24�28, 30�32 a, 33 a, 36, 39 och 43�

47 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 18 a och 18 b §§, när-

mast före rubriken Särskilda befogenheter, 30 a §, samt närmast före rubri-
ken Bestämmelser om handläggningen, 36 a och 36 b §§, av följande ly-
delse.

1 §

3

De i 1 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453) angivna målen för sam-

hällets socialtjänst skall vara vägledande för all vård som syftar till att hjälpa
enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller
flyktiga lösningsmedel. Vården skall bygga på respekt för den enskildes
självbestämmanderätt och integritet och skall så långt det är möjligt utfor-
mas och genomföras i samverkan med den enskilde.

2 §

4

Vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i samförstånd med ho-

nom eller henne enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen (2001:453). En
missbrukare skall dock beredas vård oberoende av eget samtycke under de
förutsättningar som anges i denna lag (tvångsvård).

För tvångsvårdens innehåll och utformning gäller bestämmelserna i soci-

altjänstlagen, om inte något annat anges i denna lag.

3 §

Tvångsvården skall syfta till att genom behövliga insatser motivera

missbrukaren så att han eller hon kan antas vara i stånd att frivilligt med-
verka till fortsatt behandling och ta emot stöd för att komma ifrån sitt miss-
bruk.

1 Prop. 2004/05:123, bet. 2004/05:SoU15, rskr. 2004/05:271.

2 Senaste lydelse av
8 § 1994:96
29 § 2001:464.

3 Senaste lydelse 2001:464.

4 Senaste lydelse 2001:464.

SFS 2005:467

Utkom från trycket
den 17 juni 2005

background image

2

SFS 2005:467

4 §

5

Tvångsvård skall beslutas om,

1. någon till följd av ett fortgående missbruk av alkohol, narkotika eller

flyktiga lösningsmedel är i behov av vård för att komma ifrån sitt missbruk,

2. vårdbehovet inte kan tillgodoses enligt socialtjänstlagen (2001:453) el-

ler på något annat sätt, och

3. han eller hon till följd av missbruket
a) utsätter sin fysiska eller psykiska hälsa för allvarlig fara,
b) löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller
c) kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon närstående.
Om någon för kortare tid ges vård med stöd av lagen (1991:1128) om psy-

kiatrisk tvångsvård hindrar detta inte ett beslut om tvångsvård enligt denna
lag.

6 §

6

Myndigheter som i sin verksamhet regelbundet kommer i kontakt med

missbrukare är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kän-
nedom om att någon kan antas vara i behov av vård enligt denna lag. Detta
skall dock inte gälla myndigheter inom hälso- och sjukvården i vidare mån
än som följer av andra stycket.

En läkare skall genast göra anmälan till socialnämnden, om han eller hon i

sin verksamhet kommer i kontakt med någon som kan antas vara i behov av
omedelbart omhändertagande enligt 13 § eller vård enligt denna lag och lä-
karen bedömer att denne inte kan beredas tillfredsställande vård eller be-
handling genom läkarens egen försorg eller i övrigt inom hälso- och sjukvår-
den.

11 §

7

Anser socialnämnden efter utredning att det finns skäl att bereda nå-

gon tvångsvård, skall nämnden ansöka om sådan vård hos länsrätten.

Till ansökan skall fogas den utredning nämnden gjort och ett sådant läkar-

intyg som avses i 9 §.

Om ansökan inte innehåller läkarintyg eller om det behövs av något annat

skäl, får rätten besluta om läkarundersökning.

13 §

8

Socialnämnden får besluta att en missbrukare omedelbart skall om-

händertas, om

1. det är sannolikt att missbrukaren kan beredas vård med stöd av denna

lag, och

2. rättens beslut om vård inte kan avvaktas på grund av att missbrukaren

kan antas få sitt hälsotillstånd allvarligt försämrat, om han eller hon inte får
omedelbar vård, eller på grund av att det finns en överhängande risk för att
missbrukaren till följd av sitt tillstånd kommer att allvarligt skada sig själv
eller någon närstående.

Kan socialnämndens beslut om omhändertagande inte avvaktas, får beslut

om omhändertagande fattas av nämndens ordförande eller någon annan le-
damot som nämnden har förordnat. Beslutet skall anmälas vid nämndens
nästa sammanträde.

5 Senaste lydelse 2001:464.

6 Senaste lydelse 1994:96.

7 Senaste lydelse 1994:96.

8 Senaste lydelse 1994:96.

background image

3

SFS 2005:467

När socialnämnden har ansökt om tvångsvård, får även rätten på någon av

de grunder som anges i första stycket besluta att missbrukaren omedelbart
skall omhändertas.

15 §

9

Har socialnämnden beslutat om omedelbart omhändertagande, skall

beslutet utan dröjsmål och senast dagen efter beslutet underställas länsrätten
eller, om beslutet har fattats efter det att nämnden har ansökt om tvångsvård,
den rätt som prövar frågan om vård.

Av underställningen skall de förhållanden framgå som legat till grund för

beslutet om omedelbart omhändertagande och de övriga omständigheter
som är av betydelse för rättens prövning av om omhändertagandet skall be-
stå. Handlingarna i ärendet skall fogas till underställningen.

16 §

10

I samband med att ett beslut om omedelbart omhändertagande un-

derställs rätten skall socialnämnden, om det är möjligt, låta den omhänder-
tagne få del av handlingarna i ärendet samt underrätta honom eller henne om
sin rätt att

1. yttra sig skriftligt till rätten inom en viss angiven tid,
2. begära muntlig förhandling vid rätten, och
3. av rätten få offentligt biträde.
Socialnämnden skall också upplysa den enskilde om att rätten kan komma

att avgöra målet även om det inte lämnas något yttrande.

18 §

Om omhändertagande har beslutats enligt 13 § första eller andra

stycket, skall ansökan om tvångsvård ha kommit in till länsrätten inom en
vecka från det att länsrätten meddelade beslut att omhändertagandet skulle
bestå.

18 a §

Ett beslut om omedelbart omhändertagande upphör att gälla

1. om beslutet inte har underställts länsrätten inom den tid som anges i

15 §,

2. om ansökan om vård inte har gjorts inom den tid som anges i 18 §,
3. när rätten avgör frågan om vård, eller
4. om den omhändertagne häktas.

18 b §

Om det inte längre finns skäl för ett omhändertagande, skall social-

nämnden genast besluta att detta genast skall upphöra. Ett sådant beslut får
meddelas också av rätten.

24 §

11

Vården skall inledas på sjukhus, om förutsättningar för sjukhusvård

är uppfyllda och det anses lämpligt med hänsyn till den planerade vården i
övrigt.

Om någon behöver sjukhusvård under vårdtiden, skall han eller hon ges

tillfälle till sådan vård.

Verksamhetschefen för den sjukhusenhet där missbrukaren vistas skall se

till att socialnämnden eller Statens institutionsstyrelse genast underrättas,

9 Senaste lydelse 1994:96.

10 Senaste lydelse 1996:1645.

11 Senaste lydelse 1996:797.

background image

4

SFS 2005:467

om missbrukaren önskar lämna eller redan har lämnat sjukhuset. Verksam-
hetschefen skall besluta att missbrukaren skall hindras från att lämna sjukhu-
set under den tid som behövs för att säkerställa att missbrukaren kan föras
över till ett LVM-hem.

25 §

12

Om beslut har fattats om tvångsvård eller omedelbart omhänderta-

gande enligt denna lag skall Statens institutionsstyrelse efter anmälan av so-
cialnämnden anvisa plats i ett LVM-hem.

Statens institutionsstyrelse beslutar om intagning i och om utskrivning

från ett LVM-hem.

Statens institutionsstyrelse får besluta att en intagen skall flyttas till ett an-

nat LVM-hem, om det anses lämpligt från vårdsynpunkt.

26 §

Statens institutionsstyrelse skall fortlöpande hålla socialnämnden un-

derrättad om hur vården framskrider och samråda med nämnden i alla frågor
av vikt. Före överflyttning till ett annat hem och före utskrivning skall sam-
råd alltid ske.

26 a §

13

Får någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och är verk-

sam vid ett LVM-hem kännedom om att en intagen har en sådan smittsam
sjukdom som enligt 1 kap. 3 § andra stycket smittskyddslagen (2004:168)
utgör allmänfarlig sjukdom, skall Statens institutionsstyrelse underrättas, om
det inte står klart att det inte finns risk för smittspridning.

27 §

Statens institutionsstyrelse skall, så snart det kan ske med hänsyn till

den planerade vården, besluta att den intagne skall beredas tillfälle att vistas
utanför LVM-hemmet för vård i annan form.

Socialnämnden skall se till att sådan vård anordnas.
Om det inte längre finns förutsättningar för vård i annan form, får Statens

institutionsstyrelse besluta att missbrukaren skall hämtas tillbaka till hem-
met.

28 §

Innan vård i annan form påbörjas skall socialnämnden, i samråd med

den intagne och Statens institutionsstyrelse, upprätta en plan för den fort-
satta vården.

30 §

Socialnämnden skall aktivt verka för att den enskilde efter vårdtiden

får bostad och arbete eller utbildning samt se till att han eller hon får person-
ligt stöd eller behandling för att varaktigt komma ifrån sitt missbruk.

30 a §

Statens institutionsstyrelse skall följa upp verksamheten enligt

denna lag. Uppföljningen skall omfatta tiden såväl under som efter avslutad
vård.

Socialnämnden skall till Statens institutionsstyrelse lämna de uppgifter

om enskilda som Statens institutionsstyrelse behöver för att fullgöra den
skyldighet som följer av första stycket.

12 Senaste lydelse 1993:3.

13 Senaste lydelse 2004:178.

background image

5

SFS 2005:467

31 §

14

Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem får inte inneha al-

koholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, sådana medel som
avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana
varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga va-
ror eller injektionssprutor, kanyler eller andra föremål som är särskilt ägnade
att användas för missbruk av eller annan befattning med narkotika. Han eller
hon får inte heller inneha något annat som kan vara till men för vården eller
ordningen vid hemmet. Om sådan egendom påträffas, skall den omhänder-
tas.

32 §

Om det behövs, får den som vårdas enligt denna lag kroppsvisiteras

eller ytligt kroppsbesiktigas, vid ankomsten till LVM-hemmet, för kontroll
av att han eller hon inte bär på sig något som inte får innehas där. Detsamma
gäller om det under vistelsen i hemmet uppkommer misstanke att sådan
egendom skall påträffas hos honom eller henne.

All den hänsyn som omständigheterna medger skall iakttas vid kroppsvi-

sitation och ytlig kroppsbesiktning. Om möjligt skall ett vittne närvara.

32 a §

15

Den intagne är, om inte annat föranleds av medicinska eller lik-

nande skäl, skyldig att efter uppmaning lämna blod-, urin- eller utandnings-
prov för kontroll av om han eller hon är påverkad av narkotika, alkoholhal-
tiga drycker, andra berusningsmedel, sådana medel som avses i 1 § lagen
(1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel eller sådana medel som
omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det
kan misstänkas att den intagne är påverkad av något sådant medel.

33 a §

16

Den som vårdas enligt denna lag i ett LVM-hem har rätt att ringa

och ta emot telefonsamtal samt ta emot besök i den utsträckning som lämpli-
gen kan ske. Den intagne får dock förvägras telefonsamtal och besök om det
kan äventyra vården eller ordningen vid hemmet.

I lagen (1996:981) om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård finns be-

stämmelser om besök på vårdinstitutioner enligt denna lag.

36 §

17

Har alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, så-

dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings-
medel eller sådana varor som omfattas av lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor omhändertagits enligt 31 eller 35 § eller påträffats
inom ett LVM-hem utan att det finns någon känd ägare till dem, skall Sta-
tens institutionsstyrelse låta förstöra eller försälja egendomen enligt bestäm-
melserna om beslagtagen egendom i 2 § första stycket 1 lagen (1958:205)
om förverkande av alkoholhaltiga drycker m.m. Belopp som erhålls vid för-
säljning tillfaller staten.

Detsamma skall gälla i fråga om injektionssprutor, kanyler och andra fö-

remål som är särskilt ägnade att användas för missbruk av eller annan befatt-
ning med narkotika.

14 Senaste lydelse 1999:51.

15 Senaste lydelse 2001:464.

16 Senaste lydelse 2001:464.

17 Senaste lydelse 1999:51.

5 SFS 2005:429�474

background image

6

SFS 2005:467

36 a §

Tvångsåtgärder enligt 32�35 §§ får användas endast om de står i

rimlig proportion till syftet med åtgärden. �r mindre ingripande åtgärder till-
räckliga, skall de användas.

36 b §

I 25, 27, 33 och 36 §§ finns bestämmelser om att beslut fattas av

Statens institutionsstyrelse. Härutöver fattas beslut enligt 31�32 a och 33 a�
35 §§ av Statens institutionsstyrelse.

Beslut om överflyttning enligt 25 § tredje stycket får förordnas att gälla

omedelbart, om det behövs från vårdsynpunkt. Andra beslut av Statens insti-
tutionsstyrelse gäller omedelbart om inte något annat förordnas.

39 §

I mål om beredande av tvångsvård skall länsrätten och kammarrätten

hålla muntlig förhandling, om detta inte är uppenbart obehövligt. I andra mål
enligt denna lag prövar rätten om det finns skäl att hålla muntlig förhand-
ling.

Om någon part begär muntlig förhandling, skall sådan hållas. Parterna

skall upplysas om sin rätt att begära muntlig förhandling.

Om en enskild part som har kallats vid vite att inställa sig personligen till

en förhandling uteblir, får rätten förordna att han eller hon skall hämtas till
rätten antingen omedelbart eller till en senare dag.

43 §

18

Beslut om omhändertagande enligt 13 § gäller omedelbart.

Rätten får förordna att beslut som rätten har meddelat skall gälla omedel-

bart.

44 §

19

Beslut av Statens institutionsstyrelse enligt denna lag får överklagas

av den enskilde hos länsrätten, om beslutet

1. gäller överflyttning eller avslag på begäran om utskrivning enligt 25 §,
2. innebär inskränkningar i särskilt fall av rätten för den som vistas i hem-

met att enligt 33 a § föra telefonsamtal eller ta emot besök,

3. gäller vård i enskildhet eller avskildhet enligt 34 §, eller
4. gäller förstörande eller försäljning av egendom enligt 36 §.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Andra beslut enligt denna lag av Statens institutionsstyrelse får inte över-

klagas.

Beslut om läkarundersökning enligt 9 § eller 11 § tredje stycket får inte

överklagas.

Beslut om omhändertagande enligt 13 § första eller andra stycket får inte

överklagas. �verklagande av rättens beslut om omhändertagande enligt 13 §
tredje stycket är inte inskränkt till viss tid.

45 §

20

Polismyndigheten skall lämna biträde för att

1. på begäran av socialnämnden eller rätten föra en missbrukare till en be-

slutad läkarundersökning,

18 Senaste lydelse 1995:1317.

19 Senaste lydelse 2003:416.

20 Senaste lydelse 1996:797.

background image

7

SFS 2005:467

2. på begäran av socialnämnden föra den som skall beredas vård eller som

är omedelbart omhändertagen enligt denna lag till ett LVM-hem eller sjuk-
hus,

3. på begäran av verksamhetschefen i fall som avses i 24 § tredje stycket

föra den som skall beredas vård eller som är omedelbart omhändertagen en-
ligt denna lag till ett LVM-hem, samt

4. på begäran av Statens institutionsstyrelse efterforska, hämta eller för-

flytta någon som skall tas in i hemmet eller som vårdas där med stöd av
denna lag.

46 §

21

�r någon som har beretts vård med stöd av denna lag misstänkt för

brott, för vilket inte föreskrivs strängare straff än fängelse i ett år och som
hör under allmänt åtal, samt har brottet begåtts innan vården påbörjades eller
under vårdtiden, skall åklagaren pröva om åtal lämpligen bör ske. Statens in-
stitutionsstyrelse eller, om vården har upphört, socialnämnden skall därvid
höras om det inte är obehövligt.

47 §

22

Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun

som enligt 2 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453) har ansvaret för att den
enskilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Att överflytt-
ning av ärenden till en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av
16 kap. 1 § socialtjänstlagen.

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och med anledning av omhändertagande

enligt 13 § fattas av den länsrätt inom vars domkrets den ansvariga kommu-
nen är belägen. Den länsrätt som meddelade beslutet om vård beslutar också
i frågor som avses i 44 § första stycket.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.
2. Beträffande beslut om omedelbart omhändertagande som fattats före

lagens ikraftträdande gäller bestämmelserna i 15, 16 och 18 §§ i sina tidigare
lydelser. Bestämmelserna i 18 a § och 18 b § skall inte tillämpas på beslut
om omedelbart omhändertagande som fattats före lagens ikraftträdande.

3. Beslut som före lagens ikraftträdande fattats av den som förestår vården

vid ett LVM-hem skall vid tillämpningen av denna lag anses fattade av Sta-
tens institutionsstyrelse.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Björn

Reuterstrand

(Socialdepartementet)

21 Senaste lydelse 2001:487.

22 Senaste lydelse 2001:464.

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.