SFS 2009:800 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 2009:800 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
090800.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 25 juni 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 5, 11, 15, 18, 18 a, 38, 39, 44 och

47 §§ lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

2 ordet ⬝länsrätt⬝ i

olika böjningsformer ska bytas ut mot ⬝förvaltningsrätt⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 15 februari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Marianne Jenryd
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290.

2 Senaste lydelse av
11 § 2005:467
15 § 2005:467
18 § 2005:467
18 a § 2005:467
38 § 1994:96
39 § 2005:467
44 § 2005:467
47 § 2005:467.

SFS 2009:800

Utkom från trycket
den 7 juli 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.