SFS 2011:330 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall / SFS 2011:330 Lag om ändring i lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
110330.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:870) om vård av
missbrukare i vissa fall;

utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 47 § lagen (1988:870) om vård av

missbrukare i vissa fall ska ha följande lydelse.

47 §

2

Med socialnämnden avses i denna lag socialnämnden i den kommun

som enligt 2 a kap. socialtjänstlagen (2001:453) har ansvaret för att den en-
skilde får det stöd och den hjälp som han eller hon behöver. Att överflyttning
av ärenden till en annan socialnämnd kan ske i vissa fall framgår av 2 a kap.
10 och 11 §§ socialtjänstlagen.

Beslut om tvångsvård enligt 5 § och beslut med anledning av om-

händertagande enligt 13 § fattas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets
den ansvariga kommunen är belägen. Den förvaltningsrätt som meddelade
beslutet om vård beslutar också i frågor som avses i 44 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202.

2 Senaste lydelse 2009:800.

SFS 2011:330

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.