SFS 1981:1245

811245.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1981:1245 Lag

\

Utkom från trycket

den 23 december 1981

om ändring i lagen (1980:621) med särskilda

bestämmelser om vård av unga;

utfärdad den 17 december 1981.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 11 § lagen (1980:621) med s är­

skilda bestämmelser om vård av unga skall ha nedan angivna lydelse.

11 § När ett beslut har fattats om omhändertagande eller om vård enligt

denna lag, bestämmer socialnämnden hur vården av den unge skall ordnas

och var han skall vistas under vårdtiden.

Nämnden får medge att den unge vistas i sitt ege t hem, om detta kan an­

tas vara bäst ägnat att främja vården av honom. Vård med stöd av denna
lag skall dock alltid inledas utanför den unges eget hem.

Kan nämndens beslut enligt första eller andra stycket inte avvaktas, får

beslut fattas av ordföranden eller någon annan ledamot som nämnden har

forordnat. Beslutet skall anmälas vid nä mndens nästa sammanträde.

Nämnden eller den åt vilken nämnden har uppdragit vården skall ha

uppsikt över den unge och, i den mån det behövs för att genomföra vården,
bestämma om hans personliga förhållanden.

På regeringens vägnar

KARIN S�DER

Björn Sjöberg

(Socialdepartementet)

Prop. 1981/82:8, SoU 22,rskr91.

\t'

(ga

tji

[Q i

EC

¬

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.