SFS 2018:686 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga / SFS 2018:686 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFS2018-686.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

om vård av unga
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 14 § lagen (1990:52) med särskilda

bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

14 §2 Socialnämnden har ett ansvar för att den unges behov av umgänge

med föräldrar och vårdnadshavare så långt möjligt tillgodoses.

Om det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med vård enligt denna

lag, får socialnämnden

1. besluta hur den unges umgänge med vårdnadshavare och med föräldrar

som har umgängesrätt reglerad genom dom eller beslut av domstol eller

genom avtal ska utövas, eller

2. besluta att den unges vistelseort inte ska röjas för föräldrar eller

vårdnadshavare.

Socialnämnden ska minst en gång var tredje månad överväga om ett

sådant beslut som avses i andra stycket fortfarande behövs.

Av 30 § tredje stycket folkbokföringslagen (1991:481) framgår när

socialnämnden får ansöka om skyddad folkbokföring för barn som vårdas

enligt 2 § denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2

Senaste lydelse 2003:406.

SFS 2018:686

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.