SFS 2020:1259 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga / SFS 2020:1259 Lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga
SFS2020-1259.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser

om vård av unga

Utfärdad den 17 december 2020

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 13 och 39 §§ lagen (1990:52) med
särskilda bestämmelser om vård av unga ska ha följande lydelse.

13 §2 Har den unge beretts vård med stöd av 2 §, ska socialnämnden minst
en gång var sjätte månad överväga om vård enligt lagen fortfarande behövs
och hur vården bör inriktas och utformas.

Har den unge beretts vård med stöd av 3 §, ska socialnämnden inom sex

månader från dagen för verkställighet av vårdbeslutet pröva om vård med
stöd av lagen ska upphöra. Denna fråga ska därefter prövas fortlöpande inom
sex månader från senaste prövning.

När den unge har varit placerad i samma familjehem under tre år från det

att placeringen verkställdes, ska socialnämnden särskilt överväga om det
finns skäl att ansöka om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 8 § för-
äldrabalken. Därefter ska frågan övervägas årligen.

Vid övervägande enligt tredje stycket ska följande särskilt beaktas:
� den unges och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnads-

överflyttning,

� den unges relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att

tillgodose den unges behov av en trygg och god uppväxt,

� familjehemsföräldrarnas inställning till och förmåga att tillgodose den

unges behov av kontakt med sina föräldrar och andra närstående, och

� den unges relation till sina föräldrar.

39 §3 I mål och ärenden om beredande av vård enligt 2 eller 3 §, omedel-
bart omhändertagande enligt 6 eller 6 a §, fortsatt omhändertagande enligt
9 a §, upphörande av fortsatt omhändertagande enligt 9 b §, upphörande av
vård enligt 21 §, flyttningsförbud enligt 24 §, upphörande av flyttningsför-
bud enligt 26 §, utreseförbud enligt 31 a §, upphörande av utreseförbud
enligt 31 c § eller tillfälligt utreseförbud enligt 31 d § eller vid överklagande
enligt 41 § första stycket 1 ska offentligt biträde förordnas för den som
åtgärden avser samt för dennes vårdnadshavare, om det inte måste antas att
behov av biträde saknas.

Till offentligt biträde för den unge får endast den förordnas som på grund

av sina kunskaper och erfarenheter och även i övrigt är särskilt lämplig för
uppdraget.

1 Prop. 2020/21:35, bet. 2020/21:SoU5, rskr. 2020/21:128.
2 Senaste lydelse 2012:777.
3 Senaste lydelse 2020:352.

SFS

2020:1259

Publicerad
den

22 december 2020

background image

2

SFS

2020:1259

Behövs offentligt biträde både för den unge och för dennes vårdnads-

havare, förordnas gemensamt biträde, om det inte finns motstridiga intressen
mellan dem.

Vid överklagande enligt 42 § ska offentligt biträde förordnas för den som

är under 15 år och som åtgärden avser, om det inte måste antas att behov av
biträde saknas.

Offentligt biträde förordnas av den domstol som handlägger målet. I ären-

den hos socialnämnd förordnas offentligt biträde av förvaltningsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.