SFS 2018:556 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2018:556 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS2018-556.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska införas en ny paragraf, 15 b §, av
följande lydelse.

15 b § En kommun som har tagit emot ett beslut från Försäkringskassan
som innebär att en enskild saknar rätt till assistansersättning enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken, ska utan dröjsmål informera den enskilde om förut-
sättningarna för insatser enligt 9 § 1�10. Detta gäller dock inte om det är
uppenbart obehövligt att lämna sådan information.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274.

SFS

2018:556

Publicerad
den

30 maj 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen