SFS 2018:571 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2018:571 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS2018-571.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387

) om stöd och service till

vissa funktionshindrade

Utfärdad den 24 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 § lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

17 §2 Utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § kommunallagen
(2017:725) får ett landsting eller en kommun med bibehållet ansvar sluta
avtal med en enskild person om att tillhandahålla insatser enligt denna lag.
Om avtalet innebär att en insats enligt 9 § 8 eller 9 ska tillhandahållas i en
annan kommun, ska den kommunen underrättas om avtalet.

Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får sluta avtal om att

ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag överlåts från landstinget
till kommunen eller från kommunen till landstinget. Om en sådan överlåtelse
sker ska föreskrifterna i denna lag om landsting eller kommun gälla för den
till vilken uppgiften överlåtits.

Om ett landsting och en kommun har slutit avtal om överlåtelse enligt

andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till mot-
tagaren som motiveras av avtalet. Har en överlåtelse skett från ett landsting
till samtliga kommuner som ingår i landstinget, får kommunerna lämna
ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för kostnadsutjämning
mellan kommunerna.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2017/18:151, bet. 2017/18:KU30, rskr. 2017/18:304.

2 Senaste lydelse 2010:480.

SFS

2018:571

Publicerad
den

30 maj 2018

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.