SFS 2000:1030 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2000:1030 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
001030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 23 november 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels

att 9 a § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 b §, med följande ly-

delse.

9 a §

2

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd

som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och
varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, målti-
der, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som
förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande
behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov

har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt.

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte i något fall er-

sättning som den enskilde själv lämnar

1. till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med, eller
2. till en personlig assistent för arbete som utförts på arbetstid som över-

stiger den tid som anges i 2�4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i hus-
ligt arbete.

9 b §

Insatser enligt 9 § 2 avser tid efter det att den insatsberättigade har

fyllt 65 år endast om

1. insatsen har beviljats innan han eller hon har fyllt 65 år, eller
2. ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före

65-årsdagen och därefter blir beviljad.

Insatser enligt 9 § 2 får dock inte utökas efter det att den insatsberättigade

har fyllt 65 år.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. En person som före den 1 januari 2001 har beviljats insats enligt 9 § 2

denna lag men som insatsen har upphört för på grund av han eller hon har

1

Prop. 2000/01:5, bet. 2000/01:SoU3, rskr. 2000/01:23.

2

Senaste lydelse 1996:534. �ndringen innebär att fjärde stycket upphävs.

SFS 2000:1030

Utkom från trycket
den 5 december 2000

background image

2

SFS 2000:1030

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

fyllt 65 år har rätt att efter en ny ansökan återfå insatsen tidigast fr.o.m. den
1 januari 2001. Insatsens omfattning skall grundas på det beslut som gällde
närmast före 65-årsdagen. En sådan ansökan skall ha kommit in till kommu-
nen senast den 31 december 2002.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.