SFS 2010:480 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2010:480 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
100480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 3 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels att 8, 9, 9 a, 10, 15, 17, 18, 19, 23, 25, 27 och 28 §§ ska ha följande

lydelse,

dels att rubriken närmast före 23 § ska sättas närmast före 23 a §,
dels att det i lagen ska införas tre nya paragrafer, 6 a, 8 a och 26 i §§ samt

närmast före 23 § en ny rubrik av följande lydelse.

6 a §

När åtgärder rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

8 §

Insatser enligt denna lag ska ges den enskilde endast om han eller hon

begär det. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar förmåga
att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, för-
myndare eller förvaltare begära insatser för honom eller henne.

När en insats rör ett barn ska barnet få relevant information och ges

möjlighet att framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i
förhållande till barnets ålder och mognad.

8 a §

I ett ärende som gäller insatser enligt 9 § har den enskilde rätt att

muntligen vid besök lämna uppgifter inför nämnden, om det inte finns
särskilda skäl mot det.

Den enskilde ska underrättas om sin rätt enligt första stycket.

9 §

2

Insatserna för särskilt stöd och service är

1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild

kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och
varaktiga funktionshinder,

2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga

kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av
beviljade assistanstimmar enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken,

3. ledsagarservice,

1 Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300.

2 Senaste lydelse 1997:723.

SFS 2010:480

Utkom från trycket
den 15 juni 2010

background image

2

SFS 2010:480

4. biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i

anslutning till skoldagen samt under lov,

8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller

ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet,

9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad

bostad för vuxna,

10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar

förvärvsarbete och inte utbildar sig.

9 a §

3

Med personlig assistans enligt 9 § 2 avses personligt utformat stöd

som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och
varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, mål-
tider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp
som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grund-
läggande behov).

Den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov

har även rätt till insats enligt 9 § 2 för andra personliga behov om behoven
inte tillgodoses på annat sätt.

Som kostnad för personlig assistans enligt 9 § 2 anses inte i något fall

ersättning som den enskilde själv lämnar

1. till någon som han eller hon lever i hushållsgemenskap med, eller
2. till en personlig assistent för arbete som utförts på arbetstid som

överstiger den tid som anges i 2�4 §§ lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i
husligt arbete.

Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till

två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen
(1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m., eller hjälpmedel enligt
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts.

10 §

I samband med att en insats enligt denna lag beviljas ska den enskilde

erbjudas att en individuell plan med beslutade och planerade insatser
upprättas i samråd med honom eller henne. Den som har beviljats en insats
ska när som helst kunna begära att en plan upprättas, om det inte redan har
skett. I planen ska även åtgärder redovisas som vidtas av andra än
kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas fortlöpande och minst en
gång om året.

Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade planer.

15 §

Till kommunens uppgifter hör att

1. fortlöpande följa upp vilka som omfattas av lagen och vilka deras

behov av stöd och service är,

2. verka för att personer som anges i 1 § får sina behov tillgodosedda,
3. informera om mål och medel för verksamheten enligt denna lag,

3 Senaste lydelse 2000:1030.

background image

3

SFS 2010:480

4. medverka till att personer som anges i 1 § får tillgång till arbete eller

studier,

5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för

personer som anges i 1 §,

6. anmäla till överförmyndaren dels när en person som omfattas av 1 §

kan antas behöva förmyndare, förvaltare eller god man, dels när ett
förmynderkap, förvaltarskap eller godmanskap bör kunna upphöra,

7. samverka med organisationer som företräder människor med

omfattande funktionshinder, samt

8. anmäla till Försäkringskassan när någon som har ansökt om biträde av

personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans enligt 9 § 2 kan
antas ha rätt till assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken.

17 §

Ett landsting eller en kommun får med bibehållet ansvar sluta avtal

med någon annan om att tillhandahålla insatser enligt denna lag. Om ett
avtal som en kommun träffar med en enskild innebär att en insats enligt 9 §
8 eller 9 ska tillhandahållas i en annan kommun, ska den kommunen under-
rättas om avtalet.

Ett landsting och en kommun som ingår i landstinget får träffa avtal om

att ansvar för en eller flera uppgifter enligt denna lag överlåts från
landstinget till kommunen eller från kommunen till landstinget. Om en
sådan överlåtelse sker ska föreskrifterna i denna lag om landsting eller
kommun gälla för den till vilken uppgiften överlåtits.

Om ett landsting och en kommun har träffat en överenskommelse enligt

andra stycket, får överlåtaren lämna sådant ekonomiskt bidrag till
mottagaren som motiveras av överenskommelsen. Har en överlåtelse skett
från ett landsting till samtliga kommuner som ingår i landstinget, får
kommunerna lämna ekonomiska bidrag till varandra, om det behövs för
kostnadsutjämning mellan kommunerna.

18 §

4

Av dem som enligt beslut av Försäkringskassan är berättigade att få

assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken får avgift för
personlig assistans tas ut inom ramen för sådan ersättning.

19 §

5

Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktivi-

teter får tas ut av dem som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning
eller hel aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken eller annan
inkomst av motsvarande storlek, enligt de grunder som kommunen bestäm-
mer. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.
Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel för sina
personliga behov.

4 Senaste lydelse 2004:826.

5 Senaste lydelse 2002:199.

background image

4

SFS 2010:480

Tillstånds- och anmälningsplikt

23 §

6

En enskild person får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkes-

mässigt bedriva verksamhet med personlig assistans som avses i 9 § 2 eller
sådan verksamhet som avses i 9 § 6�10.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i 9 § 6�10 ska

anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen innan verksamheten påbörjas.

Den som har beviljats ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 § 2

eller assistansersättning enligt 51 kap. socialförsäkringsbalken, och som har
anställt någon för sådan personlig assistans, ska göra en anmälan till
Socialstyrelsen innan assistenten påbörjar sitt arbete.

25 §

7

Socialstyrelsen har tillsyn över all verksamhet enligt denna lag.

26 i §

Vid allvarlig underlåtenhet att iaktta skyldigheterna enligt lagen

(2010:479) om registerkontroll av personal som utför vissa insatser åt barn
med funktionshinder, får Socialstyrelsen återkalla tillståndet för verksam-
heten. Om verksamheten inte är tillståndspliktig får Socialstyrelsen förbjuda
fortsatt verksamhet.

27 §

8

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av Socialstyrelsen

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §,
7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller
8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g�26 i §§.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 23 c § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.
Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

28 §

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 23 § första

stycket döms till böter.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Har en enskild person påbörjat yrkesmässig verksamhet med personlig

assistans före ikraftträdandet ska denne senast den 1 april 2011 ansöka om
tillstånd enligt 23 § första stycket i dess nya lydelse. Den påbörjade
verksamheten får fortsätta i avvaktan på tillståndsmyndighetens beslut.

6 Senaste lydelse 2009:597.

7 Senaste lydelse 2009:597.

8 Senaste lydelse 2009:813.

background image

5

SFS 2010:480

3.

Den som före ikraftträdandet har beviljats ekonomiskt stöd till

personlig assistans enligt 9 § 2 eller assistansersättning enligt lagen
(1993:389) om assistansersättning och själv har anställt någon för personlig
assistans ska senast den 1 april 2011 göra en anmälan enligt 23 § tredje
stycket, även om den personliga assistenten redan har påbörjat arbetet.

4. Bestämmelsen i 9 a § fjärde stycket ska inte tillämpas i ärenden där

ansökan inkommit före ikraftträdandet. Bestämmelsen ska dock tillämpas
vid omprövning av sådana ärenden efter ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt. 

Populära lagar

Populära lagar

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen