SFS 2011:329 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 2011:329 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
110329.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 31 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

2

dels att 17 a § ska upphöra att gälla,
dels att 16, 27, 28 a och 28 e §§ ska ha följande lydelse, och
dels att det i lagen ska införas sex nya paragrafer, 16 a�16 e och 28 i §§,

av följande lydelse.

16 §

En kommuns ansvar enligt denna lag gäller gentemot dem som är bo-

satta i kommunen. Ansvaret för insatser enligt 9 § 2�10 omfattar dock inte
dem som är bosatta i kommunen genom beslut av en annan kommun i fall
som avses i 16 c eller 16 d §.

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, ska kom-

munen på ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 §.
Vid prövningen av en ansökan om förhandsbesked ska bestämmelserna i
denna lag gälla. Kommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser
som förhandsbeskedet ger den enskilde rätt till om han eller hon bosätter sig
i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den
dag då insatserna blir tillgängliga för den enskilde.

Förhandsbesked enligt andra stycket ska också meddelas på ansökan av en

person som redan är bosatt i kommunen, om en annan kommun enligt 16 c
eller 16 d § har ansvaret enligt denna lag, och om ansökan avser

1. insats enligt 9 § 8 eller 9, eller
2. andra insatser enligt 9 § och den enskilde ordnar eget boende.
Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillfällig vis-

telse i en kommun ska kommunen ansvara för det stöd och den hjälp som be-
hövs i akuta situationer.

I fråga om landstingets förpliktelser gäller vad som sägs i denna paragraf

om kommunen i stället landstinget.

16 a §

När en enskild avser att vistas en kortare tid i en annan kommun än

bosättningskommunen, är vistelsekommunen skyldig att på begäran

1. bistå med den utredning som bosättningskommunen behöver för att

kunna pröva den enskildes ansökan om insatser enligt 9 §,

2. verkställa bosättningskommunens beslut.

1 Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202.

2 Senaste lydelse av 17 a § 2000:1032.

SFS 2011:329

Utkom från trycket
den 12 april 2011

background image

2

SFS 2011:329

16 b §

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt

16 a § 2, ska bosättningskommunen ersätta vistelsekommunen för
verkställighetskostnaderna. Ersättningen ska betalas enligt den er-
sättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

16 c §

Om det finns särskilda skäl, får en kommun verkställa ett beslut en-

ligt 9 § 8 eller 9 i en annan kommun. Den kommun som har beslutat om
boendet har ansvaret enligt denna lag gentemot den person som till följd av
beslutet är bosatt i den andra kommunen.

16 d §

En kommun har ansvar enligt denna lag gentemot en person som till

följd av ett beslut av kommunen är bosatt i en annan kommun i

1. familjehem eller hem för vård eller boende enligt 6 kap. social-

tjänstlagen (2001:453),

2. boende för service och omvårdnad för äldre människor enligt 5 kap. 5 §

andra stycket eller 7 kap. 1 § första stycket 2 socialtjänstlagen, eller

3. bostad med särskild service enligt 5 kap. 7 § tredje stycket eller 7 kap.

1 § första stycket 2 socialtjänstlagen.

16 e §

Ansvar enligt 16 c och 16 d §§ upphör om bosättningskommunen

påbörjar verkställighet av insatser efter förhandsbesked enligt 16 § tredje
stycket.

27 §

3

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av Socialstyrelsen

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra eller tredje

stycket,

5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §,
7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller
8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g�26 i §§.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 23 c § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7�11 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart.
Förvaltningsrätten eller kammarrätten får dock förordna att dess beslut

ska gälla först sedan det vunnit laga kraft.

28 a §

4

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhanda-

håller en insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt ett beslut av en
sådan nämnd som avses i 22 §, ska åläggas att betala en särskild avgift. Det-
samma gäller en kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid på nytt

3 Senaste lydelse 2010:480.

4 Senaste lydelse 2008:77.

background image

3

SFS 2011:329

tillhandahåller insatsen efter det att verkställigheten av ett sådant beslut av-
brutits.

En kommun eller ett landsting som inte inom skälig tid tillhandahåller en

insats enligt 9 § som någon är berättigad till enligt en domstols avgörande,
ska åläggas att betala en särskild avgift. Detsamma gäller en kommun eller
ett landsting som inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller insatsen efter det
att verkställigheten av ett sådant avgörande avbrutits.

Om en bosättningskommun med stöd av 16 a § 2 har begärt att en vistel-

sekommun ska verkställa ett beslut, ska vistelsekommunen i fall som avses i
första och andra styckena betala den särskilda avgiften enligt denna paragraf.

Avgifter enligt denna paragraf tillfaller staten.

28 e §

5

Särskild avgift enligt 28 a § första stycket får dömas ut bara om an-

sökan enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från tid-
punkten för det gynnande beslutet om insatsen eller inom två år från det att
verkställigheten av det gynnande beslutet avbrutits.

Särskild avgift enligt 28 a § andra stycket får dömas ut bara om ansökan

enligt 28 c § delgetts kommunen eller landstinget inom två år från det att do-
men om insatsen vunnit laga kraft eller inom två år från det att verk-
ställigheten av domen avbrutits.

Om en vistelsekommun enligt 28 a § tredje stycket ska betala den sär-

skilda avgiften, ska första och andra styckena avse vistelsekommunen.

28 i §

Om en bosättningskommun har begärt verkställighet enligt 16 a § 2,

ska skyldigheten i 28 f�28 h §§ att rapportera till Socialstyrelsen och till
kommunfullmäktige avse även vistelsekommunen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.
2. En kommun är skyldig att slutföra en utredning och fatta beslut i ett

ärende som inkommit till kommunen före ikraftträdandet, om inte en annan
kommun efter ansökan från den enskilde övertar ansvaret för ärendet enligt
de nya föreskrifterna om ansvarig kommun.

3. I fråga om enskilda som påbörjat en tillfällig vistelse i en annan kom-

mun före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas i stället för 16 § fjär-
de stycket samt 16 a och 16 b §§.

4. En kommun som före ikraftträdandet beviljat insatser enligt denna lag

ska behålla ansvaret för insatserna till dess att en annan kommun, efter ansö-
kan från den enskilde, övertar ansvaret enligt de nya föreskrifterna om an-
svarig kommun.

5. I fråga om ansvar för personer som omfattas av gällande avtal som in-

gåtts med stöd av 4 § andra och tredje styckena lagen (1993:388) om infö-
rande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,
ska avtalet gälla istället för de nya föreskrifterna i 16 c §.

5 Senaste lydelse 2008:77.

background image

4

SFS 2011:329

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.