SFS 1997:725 Lag om ändring i lagen (1996:1652) om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade / SFS 1997:725 Lag om ändring i lagen (1996:1652) om ändring i lagen (1993:388) om införande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
SFS 1997_725 Lag om ändring i lagen (1996_1652) om ändring i lagen (1993_388) om införande av lagen (1993_387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:725
Utkom från trycket

den 28 oktober 1997

Lag
om ändring i lagen (1996:1652) om ändring i
lagen (1993:388) om införande av lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade;

utfärdad den 16 oktober 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:388) om infö-

rande av lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

dels att 7 § i dess lydelse enligt lagen (1996:1652) om ändring i nämnda

lag skall ha följande lydelse,

dels att övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1652) om ändring i

nämnda lag skall ha följande lydelse.

7 § Specialsjukhus och vårdhem får användas för sitt hittillsvarande ända-
mål tills de har avvecklats helt. För innehållet i verksamheten och för verk-
samhetens bedrivande i övrigt gäller bestämmelserna i den nya lagen i till-
lämpliga delar. För avgifter gäller dock 4 § införandelagen till omsorgslagen
i stället för 19 och 20 §§ nya lagen. För specialsjukhusen tillämpas därutöver
bestämmelserna i 16 § första stycket och 27-30 §§ hälso- och sjukvårdsla-
gen (1982:763).

Nyintagning i specialsjukhus eller i vårdhem får inte ske. För den vård

som bedrivs i specialsjukhus och vårdhem fram tills dessa har avvecklats
gäller fortfarande i tillämpliga delar 6 och 7 §§ införandelagen till omsorgs-
lagen.

I mål i allmän förvaltningsdomstol angående utskrivning från vårdhem el-

ler special sjukhus enligt 35 § lagen (1967:940) angående omsorger om vissa
psykiskt utvecklingsstörda skall offentligt biträde förordnas för den som åt-
gärden avser, om det inte måste antas att behov av biträde saknas.

Denna lag träder i kraft, i fråga om 7 § andra stycket den 1 november

1997, och i övrigt den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

MAJ-INGER KLINGVALL

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:156, bet. 1997/98:SoU5, rskr. 1997/98:6.

1378

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.