SFS 1996:1065 Lag om ändring i lagen (19941744) om allmänna egenavgifter

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 1996:1065 Lag om ändring i lagen (19941744) om allmänna egenavgifter
SFS 1996_1065 Lag om ändring i lagen (19941744) om allmänna egenavgifter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1065

Utkom från trycket

den 19 november 1996

Lag

om ändring i lagen (1994:1744) om allmänna
egenavgifter;

utfärdad den 31 oktober 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (1994:1744) om allmän-

na egenavgifter skall ha följande lydelse.

2 §2 Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgifts-
underlaget för varje år betala allmänna egenavgifter i form av

1. pensionsavgift med 1 procent,

2. sjukförsäkringsavgift med 5,95 procent.
Avgifterna avrundas var för sig till närmast hela hundratal kronor. Avgift

som slutar på 50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på avgiftspliktig inkomst som upp-

bärs från och med den 1 januari 1998. I fråga om avgiftspliktig inkomst
som uppbärs under år 1997 är sjukförsäkringsavgiften 4,95 procent.

3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1996

skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1996 som svarar mot
förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna

tid och hela beskattningsåret. En motsvarande fördelning skall göras om
beskattningsåret omfattar tid såväl före som efter utgången av år 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Karin Almgren
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1995/96:209, bet. 1996/97:SfU4, rskr. 1996/97:22.

2

Senaste lydelse 1995:1493.

1817

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

LSS
LVM
LVU
Socialtjänstlagen
JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.