SFS 2010:1261 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift

Du är här: Start / Socialrätt / Lag (1994:1744) om allmän pensionsavgift / SFS 2010:1261 Lag om ändring i lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift
101261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmän
pensionsavgift;

utfärdad den 18 november 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3, 4 och 6 §§ lagen (1994:1744)

om allmän pensionsavgift ska ha följande lydelse.

3 §

2

Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i

59 kap. socialförsäkringsbalken, dels på sådan inkomst av annat förvärvs-
arbete som avses i 59 kap. samma balk om den enskilde är skattskyldig för
inkomsten enligt inkomstskattelagen (1999:1229). Inkomst av anställning
och inkomst av annat förvärvsarbete ska därvid var för sig avrundas till
närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning ska avdrag göras för kostnader

som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, mins-
kade med erhållen kostnadsersättning, överstiger 5 000 kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och in-

komst av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna över-
stiger 8,07 gånger det för året gällande inkomstbasbeloppet enligt 58 kap.
26 och 27 §§ socialförsäkringsbalken. Därvid ska i första hand bortses från
inkomst av annat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på

50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

4 §

3

Avgift ska inte betalas av den som har sådana inkomster som avses i

3 §, om inkomsterna understiger 42,3 procent av det för året gällande pris-
basbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken.

Avgift ska inte heller betalas på inkomstrelaterad sjukersättning eller in-

komstrelaterad aktivitetsersättning enligt 34 kap. socialförsäkringsbalken.

6 §

4

Avgiften används till finansiering av försäkringen för inkomstpension

och tilläggspension enligt socialförsäkringsbalken.

Avgiften förs till Första�Fjärde AP-fonderna för förvaltning enligt lagen

(2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).

1 Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.

2 Senaste lydelse 2007:968.

3 Senaste lydelse 2002:978.

4 Senaste lydelse 2000:196.

SFS 2010:1261

Utkom från trycket
den 30 november 2010

background image

2

SFS 2010:1261

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Peter Ljungqvist
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom socialrätten

Viktiga lagar inom socialrätten

JP Infonets socialrättsliga tjänster

JP Infonets socialrättsliga tjänster

Jobbar du med socialrätt? JP Infonet förser dagligen ett stort antal kunder med det juridiska underlag de behöver för att kunna fatta rättssäkra beslut. Vi kan tillgodose hela ditt behov av information och stöd oavsett om du arbetar inom kommunal socialtjänst, annan myndighet, domstol, advokatbyrå eller i privat verksamhet. Se allt inom socialrätt.